Sell frozen durian, export grade A

YT Crypto Company exports frozen durian meat to the world.

Import Projects Asia June 24, 2020 at 7:00 pm
871 Yasuda Credits
Pledged of 87,091 Yasuda Credits goal
1
Backers
 • Description
 • Backers

จำหน่ายทุเรียนหมอนทอง ผักผลไม้ แช่แข็งระบบ IQFคุณภาพส่งออกต่างประเทศ

Durian, Monthong, frozen fruits and vegetables sell IQF system, export quality

ISO 22000/FssC 22000/ HCCP/GMP/HALAL/HOSHER and promoted investment ( BOI )

จุดเด่นของเราคือ มีมาตรฐานที่สูงด้านการผลิตและคุณภาพ และเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบการแช่แข็ง IQF ที่อุณภูมิ -75 องศาเซลเซียส สามารถทำความเย็นภายใน 5-10 นาที ทำให้ผักผลไม้ยังคงคุณภาพเดิม 100%จนถึงมือลูกค้าและสามารถเก็บสินค้าได้นานถึง 1-2 ปี ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซยส ปริมาณการผลิต 1ชั่วโมงสามารถ ผลิตสินค้าได้ 1,000 กิโลกรัม และมีการตรวจสอบความหวานให้อยู่ในมาตรฐาน ความหวานของผลไม้ 14 ถึง 20 บริค มีขบวนการแพ็คสินค้าแบบ ท็อปฟิวส์ สะอาดปลอดภัย และมีระบบตรวจสอบสินค้าย้อนหลังได้ โดยใช้ คิวอาร็โค้ต ที่ติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถสแกนดูข้อมูณการผลิต ตั้งแต่เริ่มปลูกผักผลไม้ขั้นตอนการปลูก การให้น้ำใส่ปุ๋ย และใครเป็นคนปลูก จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและนำมาแปรรูปจนถึงมือลูกค้า เราจะไม่มีสต๊อคสินค้าเก็บไว้ แต่จะผลิตตามออเดอร์ของลูกค้า ใช้เวลาผลิตเร็วสุด 3-5วัน และช้าสุด 15วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณออเดอร์ ฐานลูกค้าของเราในประเทศไทย เช่น CP และ 7-11 และฐานลูกค้าต่างประเทศ เช่น ฮองกง  จีน  ฟิลิปินส์

Our featured are There is a high standard of production and quality. And is the first in Thailand that uses IQF freezing system at -75 degrees Celsius, able to cool in 5-10 minutes, resulting in vegetables and fruits to maintain their original quality 100% to the hands of customers and can store products for up to 1-2 years at -18 degrees Celsius production volume 1 hour can Produce 1,000 kilograms of products and have a sweetness inspection to meet the standards. The sweetness of the fruit. 28 bricks have a top-pack process. The products are clean, safe, and have a system to check the product back using the Q Arracot attached to the product. Customers can scan the production information. From the beginning of planting fruits and vegetables Irrigation And who grows Until the process of harvesting and processing to the hands of customers We will not have stock products stored. But will be produced according to the customer’s order The production time is as fast as 3-5 days and the latest 15 days, depending on the volume of orders. Our customer base in Thailand such as CP and 7-11 and international customer base such as Hong Kong, China, Philippines

เนื้อทุเรียน100%แช่แข็งระบบIQF  Frozen Durian Meat IQF System

EGG GATHER สร้างธุรกิจการลงทุนไร้พรมแดน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกที่คุณสามารถลงทุนกับ EGG GATHER

EGG GATHER creates borderless investment business

No matter where you are in the world you can invest with EGG GATHER.

ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แช่แข็งระบบ IQF หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก

Frozen fruits and vegetables products, various IQF systems for custome

ผลไม้100%แช่แข็งระบบIQF Frozen fruit IQF system

ผัก100%แช่แข็งระบบIQF Frozen vegetables IQF system

มังคุด100%แช่แข็งระบบIQF  Frozen Mangosteen IQF System

เงาะใส้ทุเรียน100%แช่แข็งระบบ IQF  Frozen Durian Rambutans IQF System

ทุเรียน100%เสียบไม้แช่แข็งไม้ระบบIQF  Durian, skewered wood, IQF system

เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล

We pay attention to every step of production. Must meet international quality standards

กว่าจะมาเป็นทุเรียนหมอนทอง

Before becoming the Monthong Durian

วงศ์ (Family): Bombacaceae
ชื่อสามัญ (Common name): Durian
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Durio zibethinus Murray

ใบ
ทุเรียนเป็นไม้ยืนต้น ไม่มีการผลัดใบ ทรงพุ่มแผ่กว้าง อาจสูงถึง 20 ถึง 40 เมตรสำหรับต้นที่ปลูกมาจากเมล็ด ส่วนต้นที่ปลูกจากการเสียบยอดอาจสูงถึง 8 ถึง 12 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ยาวประมาณ 8 ถึง 20 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 4 ถึง 6 เซนติเมตร ลักษณะของใบมีลักษณะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ชนิดใบกว้างแบบใบเลี้ยงเดียว ขนาดของใบกว้าง 2-3 นิ้ว ยาว 6-8 นิ้วปลายใบแหลม มีก้านใบสีน้ำตาลยาวประมาณ 1 นิ้ว บนใบสีเขียวแก่ถึงเขียวเข้ม ใต้ใบเป็นสีน้ำตาล เส้นใบทุเรียนสานกัน เป็นร่างแห

Durian is a perennial plant. No defoliation The canopy can be as wide as 20 to 40 meters for plants grown from seeds. The stem grown from the top can be up to 8 to 12 meters, the leaves are about 8 to 20 centimeters long and 4 to 6 centimeters wide, the characteristics of the leaves are monocotyledonous plants, broadleaf, single-leaved leaves. The size of the leaves 2-3 inches wide, 6-8 inches long, the tip of the pointed blade. The stalk is brown, about 1 inch long, on the green to dark green leaves. The underside is brown. The durian leaves weave together into a net.

ราก
ทุเรียนเป็นพันธุ์ไม้ที่มีรากหาอาหารกันตามผิวดินจนถึงระดับ 50 เซนติเมตร มีรากพิเศษที่เกิดจากบริเวณโคนต้นอยู่มากมายตามผิวดิน แตกออกมาลักษณะตีนตะขาบเรียกว่า”รากตะขาบ” รากแก้วของ ทุเรียนทำหน้าที่ยึดลำต้น ทุเรียนนนท์ส่วนใหญ่ ไม่มีรากแก้วเพราะปลูกจากกิ่งตอน แต่จะมีรากพิเศษแทนหรือรากแขนงที่ แตกจากรากพิเศษที่หยั่งลึกลงไปในดินทำหน้าที่คล้ายรากแก้วและสามารถหยั่งลึกไปถึงระดับน้ำใต้ดินได้ มีรากฝอยเป็น รากหาอาหาร ออกมาจากรากพิเศษที่ทำหน้าที่ดูดอาหารด้วย

Durian is a plant that has roots foraging on the soil surface up to 50 centimeters level. There are many special roots originating from the base of the tree. Break out the tracks called “centipede root”. The root of the durian holds the trunk. Most of the durian There is no taproot because it is grown from a graft But will have a special root instead or a branch root that Breaks from special roots that are deep in the soil, acts like a taproot, and can penetrate to the groundwater level. There is a root sprout looking for food from the special roots that absorb food too.

ดอก
ทุเรียนมีลักษณะคล้ายระฆัง มีส่วนของ ดอกครบถ้วนและเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีรังไข่อยู่เหนือส่วนอื่นของดอกแต่ละ ดอกประกอบด้วย กลีบเลี้ยงอยู่ชั้นนอกสุดมีสีเขียวอมน้ำตาล หุ้มดอกไว้มิดชิดโดยไม่มีการแบ่งกลีบแต่เมื่อดอกใกล้แย้ม จึงแยกออกเป็นสองหรือสามกลีบ กลีบรองลักษณะคล้ายหม้อตาลโตนดอยู่ถัดเข้าไปจากกลีบเลี้ยง กลีบดอกสีขาวนวลมี 5กลีบ เกสรตัวผู้มี 5 ชุด ประกอบด้วยก้านเกสร5-8 อัน ทุเรียนมักออกดอกเป็นช่อๆหนึ่งมีตั้งแต่ 1-30 ดอก ดอกมักอยู่รวม กันเป็นพวงๆมี 1-8 ดอก

Durian has a bell-like appearance, having complete flowers and is a complete flower. There are ovaries above other parts of each flower. The flower consists of The outer calyx is brownish green. Cover the flower completely without dividing the petals, but when the flowers are near to bloom Therefore splitting into two or three petals The corolla looks like a talisman, next to the calyx. White petals with 5 petals, stamens, 5 sets, consisting of 5-8 stamens. Durian flowers are usually a bouquet of 1-30 flowers. Flowers are often included. In bunches, 1-8 flowers

ผล
ผลของทุเรียนมีเปลือกหนา มีหนามแหลมแข็งเป็นรูปปิรามิดตลอดผล ทรงของผลทุเรียนมีหลายรูปแบบแล้วแต่ชนิดพันธุ์ของทุเรียน เช่นพันธุ์กลม (ก้านยาว กระดุม) พันธุ์ก้นป้าน (หมอนทอง ทองย้อย) ฯลฯ ผลมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-20 เซนติเมตรความยาวอยู่ที่ลักษณะของทุเรียน เนื้อของทุเรียนมีสีจำปาหรือเนื้อสีเหลืองอ่อน ขึ้นอยู่กับสภาพของดินและพันธุ์ของทุเรียน

The fruit of the durian has a thick rind. The spikes are hard, forming a pyramid throughout the fruit. The shape of the durian fruit comes in many forms, depending on the species of the durian. Such as round varieties (long stalks, studs), obtuse varieties (Mon Thong Thongoi), etc. The fruit has a diameter of 10-20 centimeters in length. Durian flesh has Champa color or light yellow flesh. Depending on the soil conditions and varieties of durian.

ลักษณะทั่วไป General characteristics

ทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม  ประมาณ 10 ถึง 46 องศาเซลเซียล  มีจำนวนปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี มีการกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงประมาณ 75 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์  ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 (กรมวิชาการเกษตร)

Durian is a large perennial fruit tree. Able to grow and produce well in areas with hot and humid climates The optimum temperature is around 10 to 46 degrees. The amount of rainfall is not less than 2,000 millimeters per year. With good rain distribution The relative humidity of the air is about 75 to 85 percent. The soil has a pH of 5.5 to 6.5 (Department of Agriculture).

พันธ์ทุเรียน Durian varieties
1. กลุ่มกบ
มีลักษณะรูปทรงใบเป็นแบบรูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ลักษณะปลายใบเป็นแบบแหลมโค้ง (acuminate-curve) ลักษณะฐานใบเป็นแบบกลมมน (rounded-obtuse) และลักษณะทรงผลของกลุ่มกบนี้จะกระจายอยู่ใน 3 ลักษณะคือกลม (rounded) กลมรี (oval) กลมแป้น (oblate) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะโค้งงอ (hooked) ทุเรียนกลุ่มกบมี 46 พันธุ์ 1. กบแม่เฒ่า 2. กบเล็บเหยี่ยว 3. กบตาขำ 4. กบพิกุล 5. กบวัดกล้วย 6. กบชายน้ำ 7. กบสาวน้อย (กบก้านสั้น) 8. กบสุวรรณ 9. กบเจ้าคุณ 10. กบตาท้วม (กบดำ) 11. กบตาปุ่น 12. กบหน้าศาล 13. กบจำปา (กบแข้งสิงห์) 14. กบเบา 15. กบรัศมี 16. กบตาโห้ 17. กบตาแจ่ม 18. กบทองคำ 19. กบสีนาค 20. กบทองก้อน 21. กบไว 22. กบงู 23. กบตาเฒ่า 24. กบชมพู 25. กบพลเทพ 26. กบพวง 27. กบวัดเพลง 28. กบก้านเหลือง 29. กบตานวล 30. กบตามาก 31. กบทองเพ็ง 32. กบราชเนตร 33. กบแก้ว 34. กบตานุช 35. กบตามิตร 36. กลีบสมุทร 37. กบตาแม้น 38. การะเกด 39. กบซ่อนกลิ่น 40. กบตาเป็น 41. กบทองดี 42. กบธีระ 43. กบมังกร 44. กบ ลำเจียก 45. กบหลังวิหาร และ46. กบหัวล้านพันธุ์ทั่วไป

ทุเรียนที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งตามลักษณะของผลจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

The frog group is a leaf shaped, oval, parallel edge. (oval-oblong). The tip of the leaf is a sharp curve. (acuminate-curve) the base is rounded. (rounded-obtuse) and the fruit shape of this group of frogs are distributed in 3 characteristics: rounded, oval, oblate, the shape of the thorns are hooked. 46 species 1. Old Madagascar 2. Curved-eyed frog 3. Amusing frog 4. Pikul frog 5. Banana temple frog 6. Nam Chao frog 7. Young frog (Short stem frog) 8. Suwan frog 9. Chao Chao frog 10. Frogs with chubby eyes (Black frogs) 11. Pun Ta frog 12. Frogs in front of the court 13. Frogs of Champa (Frogs of Shin Khaos) 14. Frogs of frogs 15. Frogs of Raso 16. Frogs of Hung Ho 17. Frogs of Chaem 18. Golden frogs 19. Naga Frogs 20. Gold Frogs 21. Wai Frogs 22. Snake Snakes 23. Old Eye Frogs 24. Pink Frogs 25. Frogs of the Frog 25. Frogs of Frogs 27. Frogs of Wat Phleng 28. Frogs of Yellow Frogs 29. Frogs of Green Eyes 30. Frogs of Eyes Very 31. Kob Thong Peng 32. Kobarat Ratchanet 33. Kob Kaew 34. Kobanuch 35. Kob Ta Mit Mitr 36. Petal Samut 37. Kob Ta Maen 38. Karak 39. Frogs tuberose 40. Frogs with 41. Frogs Kob D 42. Theera Frogs 43. Dragon Frogs 44. Lamjiak Frogs 45. Frogs Behind the Temple and 46. Bald Bald Frogs in general
Durian grown in Thailand divided according to the characteristics of the fruit can be divided into 6 groups as follows

2. กลุ่มลวง มีลักษณะรูปทรงใบ ป้อมกลางใบ (elliptical) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate-acute) ลักษณะฐานใบแหลม (acute) และมน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายอยู่ใน 2 ลักษณะ คือ ทรงกระบอก (cylindroidal) และรูปรี (elliptic) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้า (concave) ทุเรียนกลุ่มลวงมี 12 พันธุ์ ได้แก่ 1. ลวง 2. ลวงทอง 3. ลวงมะรุม 4. ชะนี 5. ชะนีกิ่งม้วน 6. ชมพูศรี 7. ย่ำมะหวาด 8. สายหยุด 9. ชะนีก้านยาว 10. ชะนีน้ำตาลทราย 11. มดแดง และ 12. สีเทา

The catchy group has a elliptical shape in the middle of the leaf blade (sharp, pointed). (acuminate-acute) acute and rounded obtuse. The fruit is spread in 2 styles: cylindroidal and elliptic. The shape of the thorn is concave, the durian group. There are 12 variants, including 1. Tricky 2. Tricky Thong 3. Tricky Moringa 4. Gibbons 5. Gibbons roll 6. Chompi Sri 7. Yam Ma Jum 8. Saiyut 9. Long-haired Gibbons 10. Cane sugar 11. Red Ant and 12 . Gray

 

3. กลุ่มก้านยาว มีลักษณะรูปทรงใบแบบป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบเรียว (caunate acute) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่กลับ (obovate) และกลม (rounded) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะนูน (convex) ทุเรียนกลุ่มก้านยาวมี 8 พันธุ์ ได้แก่ 1. ก้านยาว 2. ก้านยาววัดสัก (เหลืองประเสริฐ) 3. ก้านยาวสีนาค 4. ก้านยาวพวง 5. ก้านยาวใบด่าง 6. ทองสุก 7. ชมภูบาน และ 8. ต้นใหญ่

The long stem group is shaped like a leaf turret. obovate-lanceolate, acuminate, caunate acute, obovate and rounded, convex, durian 8 varieties, namely 1. Kao Yao 2. Kao Yao temple Sak (Prasert yellow) 3. Naga long stalk 4. Stem long bunch 5. Stalk long stem 6. Golden ripe 7. Chomphu Ban and 8. Big tree

4. กลุ่มกำปั่น มีลักษณะรูปทรงใบ ยาวเรียว (linear-oblong) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (caudate-acuminate) ลักษณะฐานใบแหลม (acute) ลักษณะทรงผลเป็นทรงขอบขนาน (oblong) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะแหลมตรง (pointed) ทุเรียนกลุ่มกำปั่นมี 13 พันธุ์ ได้แก่ 1. กำปั่นเดิม (กำปั่นขาว) 2. กำปั่นเหลือง (เจ้ากรม) 3. กำปั่นแดง 4. กำปั่นตาแพ 5. กำปั่นพวง 6. ชายมะไฟ 7. ปิ่นทอง 8. เม็ดในกำปั่น 9. เห-รา 10. หมอนเดิม 11. หมอนทอง 12. กำปั่นบางสีทอง และ 13. ลุงเกตุ

The shipwreck group has a linear-oblong shape. The tip of the blade is sharp. (caudate-acuminate) acute base, oblong shape, thorn shape, pointed pointed, there are 13 varieties of durian, which are 1. Original ship (White ship) 2. Yellow Sailing Ship (Shipwreck) 3. Red Sailing Ship 4. Sailboat Sailing Ship 5. Shipwreck Ship 6. Mafai River 7. Pin Gold 8. Grain in Shipwreck 9. Hey – Mold 10. Original Pillow 11. Monthong 12. Golden Ship and 13. Uncle Ket

5. กลุ่มทองย้อย มีลักษณะรูปทรงใบแบบป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบมน (obtuse) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่ (ovate) รูปร่างของ หนามผลมีลักษณะนูนปลายแหลม (pointed-convex) ทุเรียนกลุ่มทองย้อยมี 14 พันธุ์ ได้แก่ 1. ทองย้อยเดิม 2. ทองย้อยฉัตร 3. ฉัตร 4. ฉัตรสีนาค 5. ฉัตรสีทอง 6. พวงฉัตร 7. ทองใหม่ 8. นมสวรรค์ 9. ทับทิม 10. ธรณีไหว 11. นกหยิบ 12. แดงรัศมี 13. อีอึ่ง และ 14. อีทุย

Thong Yoi group has leaf shape styles like the tip of the leaf. (obovate-lanceolate), the sharp end of the blade (acuminate), the base of the obtuse (obtuse), the shape of an oval (ovate), the shape of the thorns with a convex tip. (pointed-convex) Thongyoi Durian has 14 varieties, including 1. Original Thongyod 2. Tongyat Chat 3.Chat 4.Chat Si Nak 5.Chat Gold 6.Chuangchat 7.New Gold 8.Nam Sawan 9.Tubmee 10.Thori 11. Bird picks 12. Red radius 13. Eung and 14. Etoi

6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด ทุเรียนที่จัดอยู่ใน กลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัด บางลักษณะอาจเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน 5 กลุ่มแรก ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป เช่น ลักษณะรูปทรงใบจะมีลักษณะป้อมกลางใบ (elliptical) หรือรูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate-acute หรือ cuspidate-acuminate) ลักษณะฐานใบแหลม (acute) หรือมน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายกันอยู่ใน ๓ ลักษณะ คือ กลมแป้น (oblate) กลมรี (oval) และทรงกระบอก (cylindroidal) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้าปลายแหลม (pointed-concave) หรือนูนปลายแหลม (pointed-convex) ทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ดมี 81 พันธุ์ ได้แก่ 1.  กะเทยเนื้อขาว 2. กะเทยเนื้อแดง 3. กะเทยเนื้อเหลือง 4. กระดุมทอง 5. กระดุมสีนาค 6. กระโปรงทอง 7. กระปุกทอง (กระปุกทองดี) 8. ก้อนทอง 9. เขียวตำลึง 10. ขุนทอง 11. จอกลอย 12. ชายมังคุด 13. แดงช่างเขียน 14. แดงตาน้อย 15. แดงตาเผื่อน 16. แดงสาวน้อย 17. ดาวกระจาย 18. ตะพาบน้ำ 19. ตะโก (ทองแดง) 20. ตุ้มทอง 21. ทศพิณ 22. ทองคำตาพรวด 23. ทองม้วน 24. ทองคำ 25. นกกระจิบ 26. บาตรทองคำ (อีบาตร) 27. บางขุนนนท์ 28. เป็ดถบ 29. ฝอยทอง 30 พวงมาลัย 31. พวงมณี 32. เม็ดในยายปราง 33. เม็ดในบางขุนนนท์ 34. ยินดี 35.. ลำเจียก 36. สีทอง 37. สีไพร 38. สาวชมเห็ด 39. สาวชมฟักทอง (ฟักทอง) 40. หางสิงห์ 41. เหรียญทอง 42. ไอ้เข้ 43. อินทรชิต 44. อีล่า 45. อีลีบ 46. อียักษ์ 47. อีหนัก 48. ตอสามเส้า 49. ทองนพคุณ 50. ทองหยอด 51. ทองหยิบ 52. นมสด 53. เนื้อหนา 54..โบราณ 55. ฟักข้าว 56. พื้นเมืองเกาะช้าง 57. มะนาว 58. เม็ดในกระดุม 59. เม็ดในก้านยาว 60. เม็ดในลวง 61. เมล็ดพงษ์พันธุ์ 62. เมล็ดเผียน 63. เมล็ดลับแล 64. เมล็ดสม 65. เมล็ดอารีย์ 66. ย่ามแม่วาด 67. ลวงเพาะเมล็ด 68. ลุงไหล 69. ลูกหนัก 70. สาเก 71. สาวใหญ่ 72. หมอนข้าง 73. หมอนละอองฟ้า 74. หลงลับแล 75. ห้าลูกไม่ถึงผัว 76. เหมราช 77. เหลืองทอง 78. อีงอน 79. ไอ้เม่น 80. ไอ้ใหม่ และ 81. กะเทยขั้วสั้น

Miscellaneous durian group that is classified in This group has unclear characteristics. Some characteristics may be identical to one of the first 5 groups, while also having different characteristics such as the shape of the elliptical shape or the elliptical parallel edges. (oval-oblong), the sharp end of the blade. (acuminate-acute or cuspidate-acuminate) acute (obtuse) or rounded (obtuse). The results are distributed in 3 characteristics: round, oblate, oval, and cylindroidal. The shape of The thorn has a sharp concave. (pointed-concave) or convex pointed. (pointed-convex) Miscellaneous durian There are 81 varieties, 1. White pansy 2. Red pansy 3. Yellow pansy 4. Gold button 5. Naga color buttons 6. Gold skirt 7. Gold bowl (Dee gold bowl) 8 . Thong Loong 9. Green gourd 10. Khun Thong 11. Choi Kloi 12. Mangosteen 13. Red artist 14. Red eye little 15. Red eye look 16. Red girl 17. Starburst 18. Tako 19. Copper (Tako) 20. Thongsum 21. Tosapin 22. Plung Ta Ta 23. Thong Muan 24. Gold 25. Nok Wren 26. Golden Bat (E Bat) 27. Bang Khun Non 28. Duck Bat 29. Foi Thong 30 Garland 31. Puang Mani 32. Inner Grain Grandma Prang 33. Granules in Bang Khun Non 34. Yindee 35..Lamjiek 36. Golden color 37. Siprai 38. Sister watch mushroom 39. Sister watch pumpkin (Pumpkin) 40. Hang Sing 41. Gold medal 42. Son Khae 43. Intarachit 44. Ela 45. Eleb 46. E Yak 47. E Heavy 48. Samsao 49 49 Thong Noppakhun 50. Thongyod 51. Thongyod 52. Fresh milk 53. Thick meat 54 .. Ancient 55. Grown rice 56. Ko Chang native 57. Lemon 58. Button in seed 59. Seed in long stem 60. Seed in deceit 61. Phong seed species 62. Phian seed 63. Laplae seed 64. Som seed seed 65. Ari seed 66. Mae Mae draw bag 67. Rice 68. Lung Lai 69. Heavy children 70. Sake 71. Big girl 72. Bolster pillows 73. Mellow sky pillows 74. Lost and lost 75. Five children not reaching the husband 76. Hemaraj 77. Yellow gold 78. E-Ngon 79. The Hedgehog 80. The New Bastard and 81. Bisexual Short Pole

พันธุ์ส่งเสริม Promoting breeding

1. พันธุ์ชะนี
     ลักษณะเด่น เนื้อละเอียดเหนียว สีสวย มีสีเหลืองเข้ม การสุกของเนื้อในผลเดียวกันสม่ำเสมอ ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าพอสมควร
     ลักษณะด้อย ออกดอกติดผลไม่ดี มักพบอาการแกน เต่าเผา ไส้ซึม งอมแล้วเนื้อแฉะ กลิ่นฉุน คุณภาพเนื้อ ไม่เหมาะสำหรับแปรรูป

Gibbons
Characteristic, finely textured, sticky, beautiful color with dark yellow color The ripeness of meat in the same result is consistent. Resistant to root rot
Distressed appearance, bad fruiting Turtle core symptoms are often found, burning, drowsiness, puffiness, fleshy, pungent smell, meat quality is not suitable for processing.

2. พันธุ์หมอนทอง     ลักษณะเด่น  เนื้อหนา เมล็ดลีบ กลิ่นไม่แรง ติดผลดี ผลสุกเก็บได้นานกว่าพันธุ์อื่น (เมื่อสุกงอมเนื้อไม่แฉะ) ไม่ค่อยพบอาการแกน เต่าเผาหรือไส้ซึม คุณภาพเนื้อเหมาะสำหรับการแปรรูป ในรูปแบบของการแช่แข็ง กวน และทอดกรอบ
ลักษณะด้อย ไม่ทนทานต่อรากเน่า โคนเน่า เนื้อหยาบ สีเนื้อเหลืองอ่อน (ไม่เข้ม) มักพบการสุกไม่สม่ำเสมอ อาจสุกทั้งผล สุกบางพู หรือสุกบางส่วนในพูเดียวกัน

Mon Thong varieties, distinctive features, thick flesh, withered seeds, strong smell, good fruiting results, ripening fruits can be stored longer than other varieties (When ripe meat is not wet) rarely see the core symptoms. Turtle burned or gut Meat quality, suitable for processing In the form of freezing, stirring and frying
Inferior characteristics, not resistant to root rot, rot, rough texture, light yellow flesh (not dark), often uneven ripening, may ripen whole or partially ripe in the same pool

3. พันธุ์ก้านยาว
     ลักษณะเด่น  เนื้อละเอียดเหนียว สีเนื้อสม่ำเสมอ เมื่อสุกงอมแล้วเนื้อไม่แฉะ ติดผลดี พบอาการแกนเล็กน้อย ติดผลง่าย ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่
    ลักษณะด้อย  เปลือกหนา เนื้อไม่ค่อยหนา เมล็ดมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากเป็นไส้ซึมง่าย มีอาการเต่าเผาปานกลาง ไม่ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ถ้าหากมีจำนวนผลมากคุณภาพผลจะไม่ดีและจะทำให้กิ่งแห้งตายในภายหลัง อายุการให้ผลหลังปลูกช้า ผลสุกเก็บได้นาน ก้นผลจะแตกง่าย

Long stem species
Outstanding characteristics, tough texture Consistent color When ripe, the flesh is not wet. Fruit is good. A small core is found. Fruit is easy to medium to large.
Distressed appearance, thick shell, not too thick texture The seeds are large and have a large amount of filling, easily absorbed. With moderate turtles Not resistant to root rot If there are a large number of fruits, the fruit quality will not be good and will cause the branches to dry out later. Late fruiting after planting Ripe fruit can be stored for a long time The bottom will break easily.

4. พันธุ์กระดุม
     ลักษณะเด่น  ออกดอกเร็ว  ผลแก่เร็วจึงขายได้ราคาดีและไม่มีปัญหาไส้ซึม อายุการให้ผลหลังปลูกเร็ว ติดผลดี ผลดก
     ลักษณะด้อย ไม่ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ผลมีขนาดเล็ก เนื้อบาง ถ้าออกผลล่าช้าไปตรงกับการออกผลของพันธุ์อื่นจะมีปัญหาเรื่องตลาด (กรมวิชาการเกษตร)

Studs
Outstanding characteristics, early flowering, fast fruiting and therefore can be sold at a good price and without any problems with the filling. Planting life soon after planting, fruiting is good, fruitful
Inferior characteristics, not resistant to root rot, the result is small, thin flesh. If the result is delayed to meet the production of other varieties, there will be a market problem. (Department of Agriculture)

ลักษณะทุเรียนกลุ่มเบ็ดเตล็ด

Durian characteristics, miscellaneous groups

พันธุ์ส่งเสริม Promoting breeding

1. พันธุ์ชะนี
     ลักษณะเด่น เนื้อละเอียดเหนียว สีสวย มีสีเหลืองเข้ม การสุกของเนื้อในผลเดียวกันสม่ำเสมอ ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าพอสมควร
     ลักษณะด้อย ออกดอกติดผลไม่ดี มักพบอาการแกน เต่าเผา ไส้ซึม งอมแล้วเนื้อแฉะ กลิ่นฉุน คุณภาพเนื้อ ไม่เหมาะสำหรับแปรรูป

Gibbons
Characteristic, finely textured, sticky, beautiful color with dark yellow color The ripeness of meat in the same result is consistent. Resistant to root rot
Distressed appearance, bad fruiting Turtle core symptoms are often found, burning, drowsiness, puffiness, fleshy, pungent smell, meat quality is not suitable for processing.

2. พันธุ์หมอนทอง
     ลักษณะเด่น  เนื้อหนา เมล็ดลีบ กลิ่นไม่แรง ติดผลดี ผลสุกเก็บได้นานกว่าพันธุ์อื่น (เมื่อสุกงอมเนื้อไม่แฉะ) ไม่ค่อยพบอาการแกน เต่าเผาหรือไส้ซึม คุณภาพเนื้อเหมาะสำหรับการแปรรูป ในรูปแบบของการแช่แข็ง กวน และทอดกรอบ
    ลักษณะด้อย ไม่ทนทานต่อรากเน่า โคนเน่า เนื้อหยาบ สีเนื้อเหลืองอ่อน (ไม่เข้ม) มักพบการสุกไม่สม่ำเสมอ อาจสุกทั้งผล สุกบางพู หรือสุกบางส่วนในพูเดียวกัน

Mon Thong varieties
Thick features, withered seeds, strong smell, good fruiting, ripening effect, can be stored longer than other varieties (When ripe meat is not wet) rarely see the core symptoms. Turtle burned or gut Meat quality, suitable for processing In the form of freezing, stirring and frying
Inferior characteristics, not resistant to root rot, rot, rough texture, light yellow flesh (not dark), often uneven ripening, may ripen whole or partially ripe in the same pool

3. พันธุ์ก้านยาว

     ลักษณะเด่น  เนื้อละเอียดเหนียว สีเนื้อสม่ำเสมอ เมื่อสุกงอมแล้วเนื้อไม่แฉะ ติดผลดี พบอาการแกนเล็กน้อย ติดผลง่าย ผลมีขนาดปานกลางถึงใหญ่
    ลักษณะด้อย  เปลือกหนา เนื้อไม่ค่อยหนา เมล็ดมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากเป็นไส้ซึมง่าย มีอาการเต่าเผาปานกลาง ไม่ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ถ้าหากมีจำนวนผลมากคุณภาพผลจะไม่ดีและจะทำให้กิ่งแห้งตายในภายหลัง อายุการให้ผลหลังปลูกช้า ผลสุกเก็บได้นาน ก้นผลจะแตกง่าย

Long stem species

Outstanding characteristics, tough texture Consistent color When ripe, the flesh is not wet. Fruit is good. A small core is found. Fruit is easy to medium to large.
Distressed appearance, thick shell, not too thick texture The seeds are large and have a large amount of filling, easily absorbed. With moderate turtles Not resistant to root rot If there are a large number of fruits, the fruit quality will not be good and will cause the branches to dry out later. Late fruiting after planting Ripe fruit can be stored for a long time The bottom will break easily.

4. พันธุ์กระดุม
     ลักษณะเด่น  ออกดอกเร็ว  ผลแก่เร็วจึงขายได้ราคาดีและไม่มีปัญหาไส้ซึม อายุการให้ผลหลังปลูกเร็ว ติดผลดี ผลดก
     ลักษณะด้อย ไม่ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ผลมีขนาดเล็ก เนื้อบาง ถ้าออกผลล่าช้าไปตรงกับการออกผลของพันธุ์อื่นจะมีปัญหาเรื่องตลาด (กรมวิชาการเกษตร)

Studs
Outstanding characteristics, early flowering, fast fruiting and therefore can be sold at a good price and without any problems with the filling. Planting life soon after planting, fruiting is good, fruitful
Inferior characteristics, not resistant to root rot, the result is small, thin flesh. If the result is delayed to meet the production of other varieties, there will be a market problem. (Department of Agriculture)

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม Suitable environment
สภาพดิน ควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี  และมีหน้าดินลึก เพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อสภาพน้ำขัง และความเป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 หากจำเป็นต้องปลูกทุเรียนในสภาพดินทราย จำเป็นจะต้องนำหน้าดินจากแหล่งอื่นมาเสริม   ต้องใส่ปุ๋ยคอกรวมถึงต้องมีการดูแลเรื่องการให้น้ำมากเป็นพิเศษ และแหล่งน้ำต้องเพียงพอด้วย

 แหล่งน้ำ  ต้องมีแหล่งน้ำจืดให้ต้นทุเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี

 อุณหภูมิและความชื้น  ทุเรียนชอบอากาศร้อนชื้น  อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ 25 ถึง 30 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 75 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ หากปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งแล้ง พื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดเย็นจัด และมีลมแรง จะพบปัญหาใบไหม้หรือใบร่วง ทำให้ต้นทุเรียนไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้าให้ผลผลิตช้าและน้อยไม่คุ้มต่อการลงทุน (กรมวิชาการเกษตร)

Soil conditions should be loam. Sandy loam Sandy clay that has good drainage And has a deep topsoil Because durian is a plant that is susceptible to waterlogging conditions And the acidity of the soil is between 5.5 to 6.5. If it is necessary to grow durian in sandy soil conditions It is necessary to supplement the topsoil from other sources. Must include manure, as well as require special care for watering And the water source must also be sufficient

Water sources must have sufficient fresh water for durian trees throughout the year.

Temperature and humidity Durian prefers moist, hot weather. The optimum temperature is in the range of 25 to 30 degrees Celsius with relative humidity in the air around 75 to 85 percent if grown in areas with dry air. Areas with extremely hot, cold and windy conditions will experience burns or falling leaves. Causing the durian tree to not grow or grow slowly, to yield slowly and little, not worth the investment (Department of Agriculture)

การปลูกและการดูแลรักษา Planting and care

การเตรียมพื้นที่ Area preparation
ต้องปรับพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดผังปลูกและติดตั้งระบบน้ำ โดยปรับพื้นที่ให้ราบไม่ให้มีแอ่งที่น้ำท่วมขังได้ และถ้าเป็นไปได้ควรปรับเป็นเนินลูกฟูกเพื่อปลูกทุเรียนบนสันเนิน ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวด้านละ 9 เมตร ปลูกได้ไร่ละ 20 ต้น หรือ 8 ถึง 10 X 8 ถึง10 เมตร ปลูกทุเรียนได้ประมาณ 16 ถึง 25 ต้นต่อไร่ และการทำสวนขนาดใหญ่ ควรขยายระยะระหว่างแถวให้กว้างขึ้นเพื่อสะดวกต่อการนำเครื่องจักรกลต่างๆ ไปทำงานในระหว่างแถว นอกจากนี้ในการวางแนวกำหนดแถวปลูก จะต้องคำนึงถึงแนวปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่  หรืออาจกำหนดในแนวตั้งฉากกับถนน  หรือกำหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และถ้ามีการจัดวางระบบน้ำจะต้องพิจารณาแนวทางจัดวางท่อในสวนด้วย จากนั้นจึงปักไม้ตามระยะที่กำหนดเพื่อขุดหลุมปลูกต่อไป

Must adjust the area before setting the planting plan and installing the water system By adjusting the area to be flat so that there is no basin that can flood And if possible, should adjust to a corrugated hill to grow durian on a ridge The distance between the trees and between rows is 9 meters on each side. Can be planted in 20 trees or 8 to 10 X 8 to 10 meters, can grow about 16 to 25 trees per rai and large gardening. Should widen the distance between the rows in order to facilitate the introduction of various machinery Go to work in between rows In addition, the orientation determines the planting row. Must consider the transverse planting line, the slope of the area Or may be determined perpendicular to the road Or specify rows planted in the east or west And if there is a water system layout, consider the way to put the pipe in the garden as well Then plant the wood at the specified distance to dig the planting hole

วิธีการปลูก Planting methods
การปลูกทุเรียนสามารถทำได้ทั้งการขุดหลุมปลูก    ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแล้งและยังไม่มีการวางระบบน้ำไว้ก่อนปลูก ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น  แต่หากมีฝนตกชุก มีน้ำขังจะทำให้รากเน่าและต้นทุเรียนตายได้ง่าย ส่วนการปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม (ปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก) เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก วิธีนี้ทำให้มีการระบายน้ำดี น้ำไม่ขังบริเวณโคนต้น แต่ต้องวางระบบน้ำให้ดีก่อนปลูก ซึ่งต้นทุเรียนจะเจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน้นที่สำคัญ คือ ควรใช้ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก  มีระบบรากดี ไม่ขดงอ แต่หากจะปลูกด้วยต้นกล้าขนาดใหญ่ควรตัดแต่งรากที่ขดงอทั้งที่ก้นถุงและด้านข้าง รวมทั้งควรมีการพรางแสงให้กับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ด้วยตาข่ายพรางแสงหรือ(ทาง) ใบมะพร้าว หรือปลูกไม้ที่ให้ร่มเงา เช่น กล้วย  เป็นต้น

Durian cultivation can be done by digging planting holes. Which is suitable for areas that are quite drought and there is no water system installed before planting In this way, the soil in the hole will help to store moisture better. But if there is heavy rain Waterlogging will make root rot and durian easily dead As for planting without digging holes (Planting on a pedestal or lifting a hump) suitable for heavy rainy areas This method provides good drainage. Water does not trapped the base of the tree. But must have a good water system before planting Which the durian tree will grow faster than digging holes The main focus is that small seedlings with good root systems should not be used, but if planting with large seedlings, roots should be trimmed at both the bottom of the bag and on the sides. Including the shading of durian trees that should be newly planted with shading netting or (way) coconut leaves or shade plants such as bananas etc.

ฤดูปลูก Planting season
หากมีการจัดระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลให้น้ำกับต้นทุเรียนได้สม่ำเสมอช่วงหลังปลูก  และควรปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  แต่ถ้าหากจัดระบบน้ำไม่ทันหรือยังไม่อาจดูแลเรื่องน้ำได้ ควรจะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน

If an efficient water supply system is established Able to keep the water and durian tree consistent during the planting period And should be planted from March to April But if the water system cannot be arranged in time or cannot handle the water Should be planted in the early rainy season

การดูแลรักษาระยะก่อนให้ผล Pre-treatment period

การให้น้ำ Irrigation

การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีและต่อเนื่อง Regular watering for good and continuous growth

การตัดแต่งกิ่ง Pruning

เริ่มตัดแต่งกิ่งหลังจากปลูกแล้วประมาณ 1 ถึง 1.5 ปี เพื่อให้ต้นทุเรียนมีโครงสร้างและทรงพุ่มที่ดี และการตัดแต่งกิ่งจะต้องเว้นลำต้นเดี่ยว   และเว้นกิ่งประธานกิ่งแรกสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร และไว้กิ่งให้เรียงเป็นระเบียบ เหมาะแก่การไว้ผลและไม่บดบังแสงแดดซึ่งกันและกัน  และจะต้องควบคุมความสูงของลำต้นไว้ที่ประมาณ 7 เมตร

Start pruning after planting for 1 to 1.5 years for the durian tree to have a good structure and canopy. And pruning must leave a single trunk And the first branch of the branch is about 1 meter above the ground and placed in order Suitable for fruiting and not obstructing sunlight from each other And must control the height of the trunk to around 7 meters

การใส่ปุ๋ย Fertilizer application

ในปีแรกหลังปลูก ควรใส่ปุ๋ยและทำโคน จำนวน 4 ครั้ง (การทำโคน หมายถึง การกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่ม ถากดินรอบนอกทรงพุ่มมาพูนกลบใต้ทรงพุ่มในลักษณะลาดเอียงจากต้นพันธุ์ออกไปโดยรอบ   และหลีกเลี่ยงการถากดินบริเวณโคนต้นเพราะระบบรากทุเรียนที่อยู่ค่อนข้างตื้นใกล้ผิวดินจะได้รับอันตราย และชะงักการเจริญเติบโต หรือทำให้โรครากเน่าโคนเน่าเข้าทำลายได้ง่ายขึ้น) โดยควรใส่ปุ๋ยและทำโคนครั้งที่ 1 หลังจากปลูกแล้วประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นก็ทำต่อเนื่องกันจนถึงสิ้นปี  และควรใส่ปุ๋ยและทำโคนเดือนเว้นเดือน โดยในแต่ละครั้งควรใส่ปุ๋ยในปริมาณ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ถึง 3 ใส่ปุ๋ยคอก จำนวน 5 กิโลกรัมต่อต้น ครั้งที่ 4 ใส่ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 150-200 กรัมต่อต้น
ปีต่อๆ ไป (ระยะที่ต้นทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิต) ควรใส่ปุ๋ยและทำโคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน โดยควรใส่ปุ๋ยในปริมาณ ดังนี้

ปุ๋ยคอก อัตราเป็นบุ้งกี๋ต่อต้นต่อปี  เท่ากับ 2 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ยกตัวอย่าง เช่น ต้นทุเรียนมีเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ๋ยคอกปีละ 6 บุ้งกี๋ หรือ 13.5 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ครั้ง (2.25 กิโลกรัม = 1 บุ้งกี๋)

 ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นต่อปี เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (เมตร) แบ่งใส่ 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี ยกตัวอย่าง เช่น ต้นทุเรียนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ทรงพุ่ม 3 เมตร ควรใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 3 กิโลกรัม แบ่งใส่ 2 ถึง 4 ครั้งต่อปี

In the first year after planting Fertilizer and base should be made 4 times. (Cones means removal of weeds under the canopy. Scraped the soil around the canopy to cover up beneath the canopy in a sloping way from the plant around And avoid soil erosion at the base of the tree because the durian root system that is relatively shallow near the soil surface will be harmed And halt growth Or causing root rot disease to be easily destroyed) by fertilizing and making the 1st root after planting for about 1 month, then continuing until the end of the year And fertilizer and base cones should be added every other month Each time, fertilizer amount should be added as follows. No. 1 to 3, adding 5 kg of manure per plant. The 4th time, adding 5 kg of manure per plant. Together with chemical fertilizer formula 15-15-15 or 16-16-16, about 150-200 grams per plant
The following years (during the period when the durian tree is still not producing) should use fertilizer and make a cone at least 2 times a year during the beginning of the rainy season and after the rainy season. Which should include fertilizer in the amount as follows

The rate of manure in buckets per plant per year is equal to 2 times the diameter of the canopy (meters) divided into 2 times per year. For example, the durian tree has a 3 meter diameter. The manure should be 6 buckets per year or 13.5 kilograms, divided into 2 times (2.25 kilograms = 1 bucket)

Chemical fertilizer formula 15-15-15 or 16-16-16 rate in kilograms per plant per year Equal to the diameter of the canopy (meters) divided into 2 to 4 times per year. For example, a durian tree with a diameter of 3 meters, 3 kg of fertilizer should be added per year, divided 2 to 4 times per year.

การดูแลระยะให้ผลผลิต Monitoring the yield stage

การให้น้ำ 
ควรให้น้ำสม่ำเสมอในช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางใบ  และงดน้ำในช่วงปลายฝนเพื่อเตรียมการออกดอก  เมื่อทุเรียนออกดอกแล้วให้ควบคุมปริมาณน้ำที่จะให้  โดยค่อยๆ เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ดอกทุเรียนมีพัฒนาการที่ดี จนเมื่อดอกทุเรียนพัฒนาถึงระยะหัวกำไล (ก่อนดอกบาน 1 สัปดาห์) ก็ให้ลดปริมาณน้ำลงโดยให้เพียง 1 ใน 3 ของปกติ เพื่อช่วยให้มีการติดผลดีขึ้นและให้น้ำในปริมาณนี้ไปจนดอกบานและติดผลได้ 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นเรื่อยๆ และต้องให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอตลอดช่วงพัฒนาการของผลทุเรียน

Irrigation
Watering should be consistently provided during foliar growth. And refrain from water during the rainy season to prepare flowering When the durian is in full bloom, control the amount of water you give by gradually increasing the amount of water. For the durian flower to have good development Until when the durian flower develops to the head of the bracelet (before blooming for a week), reduce the amount of water by only 1 in 3 of the normal to help improve fruiting and give the water in this amount until the blossom and stick The result is 1 week, then gradually Increasing the amount of water And providing sufficient and consistent water throughout the durian fruit development period

การใส่ปุ๋ย Fertilizer application
ควรใส่ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินตามผลการตรวจวิเคราะห์ดิน  หรืออาจใส่ปุ๋ยตามแนวทางดังนี้

1. ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ต้นหลังเก็บเกี่ยว
– ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 20 ถึง 50 กิโลกรัมต่อต้น
–  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ 1 ใน ของเส้นผ่า ศูนย์กลางทรงพุ่ม

2. ใส่ปุ๋ยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผล
– เมื่อผลมีอายุ 7 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-17-2 หรือ 13-13-21 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้น เท่ากับ 1 ใน 3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม

3. ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ

– เมื่อผลมีอายุ 10 ถึง 11 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-50 อัตรา 1 ถึง 2 กิโลกรัมต่อต้น

Fertilizer and soil improvement materials should be used in accordance with soil analysis results. Or may use fertilizer according to the following guidelines

1. Fertilizer to increase plant integrity after harvest
– Organic fertilizer in the amount of 20 to 50 kilograms per plant
– Chemical fertilizer formula 15-15-15 or 16-16-16. The rate in kilograms per plant is equal to 1 in of the diameter of the bush.

2. Add fertilizer to promote the development of the fruit.
– When the fruit is 7 weeks old, add chemical fertilizer formula 12-12-17-2 or 13-13-21. The rate in kilograms per plant is equal to 1/3 of the bush diameter.

3. Add fertilizer to increase meat quality

– When the fruit is aged 10 to 11 weeks, add fertilizer 0-0-50 at the rate of 1 to 2 kilograms per plant.

การตัดแต่งดอก Flower pruning
ทำการตัดแต่งดอกหลังจากออกดอก 5 สัปดาห์ ควรตัดแต่งช่อดอกบนกิ่งขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งน้อยกว่า 2 เซนติเมตร) หรือดอกที่อยู่ปลายกิ่งทิ้งให้เหลือเฉพาะดอกรุ่นเดียวกันในกิ่งเดียวกัน ให้มีจำนวนช่อดอกประมาณ 3 ถึง 6 ช่อดอกต่อความยาวกิ่ง 1 เมตร แต่ละช่อดอกห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร

Trim the flowers. After flowering for 5 weeks, the inflorescences should be trimmed on small branches. (Branch diameter less than 2 centimeters) or the flowers at the end of the branches, leaving only the same flower in the same branch To have the number of inflorescences of 3 to 6 inflorescences per 1 meter length of each branch, approximately 30 cm apart

การตัดแต่งผล Fruit cutting
ครั้งที่ 1 เมื่อผลอายุ 4 ถึง 5 สัปดาห์หลังดอกบาน  ตัดแต่งผลที่มีขนาดเล็ก   รูปทรงบิดเบี้ยว  และไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการออก เหลือผลไว้ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของจำนวนผลที่ต้องการไว้จริง ครั้งที่ 2 เมื่อผลอายุ 6 สัปดาห์หลังดอกบาน ระยะนี้ผลที่ปกติจะมีการขยายตัวด้านยาว สีผิวเขียวสดใส หนามมีขนาดปกติเรียวเล็ก ถ้าตรวจพบผลที่มีพัฒนาการผิดปกติ มีขนาดเล็ก หนามแดง หรือมีโรคแมลงเข้าทำลาย ให้ตัดทิ้ง (กรมวิชาการเกษตร)

1st time, when the fruit is 4 to 5 weeks after blooming Trim small fruit Distorted shape And not in the desired position to exit Leave about 2 to 3 times the number of fruits actually needed. The 2nd time when the fruit is 6 weeks after blossoming During this phase, the effects normally have a long side expansion. Bright green skin The thorns are normal, slender. If any abnormal, small, red thorns or insect diseases are detected, discard them (Department of Agriculture)

การป้องกันกำจัดโรคศัตรูทุเรียน Prevention and control of durian pests

ศัตรูที่สำคัญของทุเรียนในระยะต้นเล็กซึ่งมีการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านสาขา ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคราใบติด โรคราสีชมพู เพลี้ยไก้แจ้ และปัญหาสำคัญ คือวัชพืช ควรใช้หลายๆ วิธีประกอบกัน ทั้งการใช้แรงงานถอน ถาก ตัดด้วยเครื่องมือหรือใช้สารเคมี  โดยต้องระมัดระวังอย่าให้ระบบรากกระทบกระเทือนและระวังไม่ให้ละอองสารเคมีกำจัดวัชพืชสัมผัสกับต้นทุเรียน (กรมวิชาการเกษตร)

1. โรคจากเชื้อราไฟทอฟธอรา
1.1 โรคเข้าทำลายใบ ให้พ่นสารเมตาแลกซิล หรืออีฟอไซท์อลูมินั่ม หรือกรดฟอสฟอรัส   ให้ทั่วทั้งภายในและนอกทรงพุ่ม
1.2 โรคที่ระบบราก ใช้สารเมตาแลกซิลราดใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว พร้อมกับกระตุ้นการเจริญของราก
1.3 โรคที่ลำต้นและกิ่ง ถ้าอาการเล็กน้อย ให้ขูดผิวเปลือกส่วนที่เป็นโรคออกนำไปเผาทำลาย แล้วทาด้วยปูนแดง หรือ สารเมตาแลกซิล ถ้าพบอาการรุนแรง ใช้กรดฟอสฟอรัส ฉีดเข้าลำต้น หรือกิ่งในบริเวณตรงข้าม หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่เป็นโรค

2. โรคใบติด พบอาการเล็กน้อยให้ตัดเผาทำลาย หากอาการรุนแรงให้พ่นด้วยสารคาร์เบนดาซิม

3. เพลี้ยไก่แจ้   เมื่อพบยอดทุเรียนถูกทำลายมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของยอดหรือพบไข่บนยอดมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ให้พ่นด้วยสารแลมป์ดา ไซฮาโลทริน หรือคาร์บาริลหรือไซเปอร์เมทริน/โฟซาโลน ทุก 7 ถึง 10 วันจนใบแก่

4. ไรแดง พ่นสาร โพรพาไกต์ สลับกับสารเอกซีไทอะซอกซ์

5. หนอนเจาะผล พ่นด้วยสารสะเดา หรือสารแลมป์ดาไซฮาโลทริน หรือคาร์โบซัลแฟน หรือไซเพอร์เมทรินและโฟซาโลน แต่ต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน

6. หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน พ่นด้วยสารไซเพอร์เมทริน/โฟซาโลน หรือสารไดอะซินอน แต่ต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน

7. เพลี้ยแป้ง  หากการตัดแต่งผลอ่อนที่พบเพลี้ยแป้งเผาทำลาย  ให้โรยสารคาร์บาริลรอบโคนต้นป้องกันการแพร่ระบาดของมดดำ  ในกรณีที่พบเพลี้ยแป้งหลังตัดแต่งผลครั้งสุดท้าย  ควรพ่นด้วยสารมาลา-ไธออน ร่วมกับปิโตรเลียมออยล์ หรือใช้สารคลอไพริฟอส พ่นเป็นจุดเฉพาะกลุ่มผลที่สำรวจพบการทำลาย และต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน

8. โรคผลเน่า ให้ตัดและเผาทำลายเมื่อพบผลทุเรียนที่เป็นโรค แล้วพ่นด้วยสารอีฟอไซท์อะลูมินั่ม หรือกรดฟอสฟอรัส ให้ทั่วต้นและหยุดพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 30 วัน

1. Disease from phytophthora
1.1 Leaf disease To spray the meta lactic acid Or aluminum fossil Or phosphorus acid Evenly inside and outside the canopy
1.2 Root system diseases Use meta exchange silicone to cover the underside of the bush thoroughly. Along with stimulating the growth of roots
1.3 Diseases of the trunk and branches If slight symptoms To scrape off the skin of the affected area and burn it Then painted with red lime or meta lactic acid If experiencing severe symptoms Phosphorus acid is injected into the trunk or branch in the opposite area. Or the wood that is good near the affected area

2. Leaf disease found slight symptoms, cut, burn, destroy If symptoms are severe, spray with Carbendazim.

3. Bantamus, when the durian shoots are destroyed more than 30 percent of the shoots or the eggs on the shoots of more than 20 percent, spray them with Lampada Cyhalothrin or Carbaryl or Cypermethrin / Fosa. Lone every 7 to 10 days until the old leaves

4. Mite red, spray propagetate alternately with acetyl-acetyl

5. The borer is sprayed with neem. Or lam Dasahalothrin Or Carbosalphan Or Cypermethrin and Fosolone But must stop using chemicals 15 days before harvesting

6. Durian seed borer sprayed with Cypermethrin / Fosolone. Or diaphragm But must stop using chemicals 15 days before harvesting

7. Mealybug If cutting the soft fruit found to destroy the mealybugs. To sprinkle the carbohydrates around the base of the tree to prevent the spread of black ant In the case of the mealybug found after cutting the final result Should be sprayed with mala-thion Together with Petroleum Oil Or use chlorpyrifos Sprayed into a specific point, the results of the survey found the destruction And must stop using chemicals 15 days before harvesting

8. rot disease, cut and burn when destroying the affected durian Then sprayed with e-aluminum alloy Or phosphorus acid All over the tree and stop spraying chemicals at least 30 days before harvest.

การเตรียมต้นเพื่อการออกดอก Preparation for flowering

ต้นทุเรียนที่พร้อมก่อนการออกดอกคือ ต้นทุเรียนที่ผ่านการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านสาขาโดยมีการแตกใบอ่อนมาแล้วอย่างน้อย 1 ชุด มีการสังเคราะห์แสงและสะสมอาหาร ในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเพียงพอ มีปริมาณใบมากเพียงพอ และสังเกตได้โดยเมื่อมองจากใต้ต้นขึ้นไป จะเห็นช่องว่าง ระหว่างใบในทรงพุ่มไม่เกินร้อยละ 40 ของพื้นที่ผิวทรงพุ่ม ใบส่วนมากหรือทั้งหมดเป็นใบแก่ กิ่งของแต่ละยอดเริ่มแก่ ทำให้สังเกตได้ชัดเจนว่า ยอดตั้งขึ้นเกือบทุกยอด ต้นทุเรียนที่ได้รับการจัดการดี และมีสภาพพร้อมที่จะออกดอก จึงสังเกตได้จากการที่ต้นมีปริมาณใบพอเหมาะ ใบสมบูรณ์ มีสีเขียวเข้มเป็นมันและแก่ กิ่งของยอดแก่หรือยอดตั้งได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการออกดอก คือ มีช่วงฝนทิ้งช่วง 10-14 วัน อุณหภูมิและความชื้นของอากาศค่อนข้างต่ำ จะทำให้ต้นทุเรียนออกดอกได้มาก และสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น การเตรียมสภาพความพร้อมของต้นเพื่อการออกดอกจะประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพของต้นที่เป็นอยู่ ดังนี้

 1. ต้นที่มีสภาพความสมบูรณ์ค่อนข้างพร้อม เป็นต้นที่มีลักษณะโครงสร้างของทรงพุ่มค่อนข้างดี ทรงพุ่มเป็นรูปฉัตร มีกิ่งที่ขนาดพอดีเป็นจำนวนมาก โดยกิ่งนั้นไม่ใหญ่เกินไป (เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งมากกว่า 8 นิ้ว) หรือกิ่งมีขนาดเล็กเกินไป (เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งน้อยกว่า ¾ นิ้ว) มีปริมาณใบมาก และมีใบแก่ที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้มเป็นมัน ต้นประเภทนี้สามารถเตรียมความพร้อมได้ง่าย โดยการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและกิ่งขนาดเล็ก ออกไป ซึ่งมักเป็นกิ่งที่มีใบอยู่ด้านนอกของทรงพุ่ม และมีอยู่เป็นจำนวนมาก
 2. ต้นที่มีสภาพค่อนข้างโทรม เป็นต้นที่มีโครงสร้างของทรงพุ่มไม่ค่อยดี มีสัดส่วน ของใบต่อกิ่งน้อยกว่าต้นประเภทแรก คือ มีปริมาณน้อย ใบมีขนาดค่อนข้างเล็ก สีไม่เขียวเข้ม โดยปกติต้นประเภทนี้มักเป็นต้นที่มีอายุค่อนข้างมาก (มากกว่า 15 ปี) การใส่ปุ๋ย ให้น้ำ หรือการจัดการด้านอารักขาพืช ในฤดูการผลิตที่ผ่านมาไม่เหมาะสม และมีการไว้ผลมากจนต้นมีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เกิดผลกระทบต่อระบบราก ทำให้ระบบรากไม่สมบูรณ์ การจัดการเพื่อเตรียมสภาพความพร้อมของต้นจึงต้องมีการกระตุ้น พัฒนาการของระบบรากเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อทำให้ระบบรากฟื้นตัวมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะใช้ในการดูดซับธาตุอาหารและน้ำ การกระตุ้นพัฒนาการของระบบรากนี้จะต้องกระทำก่อนการใส่ปุ๋ยและให้น้ำ
 3. ต้นที่มีใบเหลืองเฉพาะบางกิ่ง เป็นลักษณะอาการเฉพาะ ต้นที่มีใบเหลืองเฉพาะบางกิ่งจะมีสภาพทั่วไปค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ต้นทุเรียนจะแสดงอาการขาดน้ำ สังเกตได้จากใบทุเรียนจะมีอาการสลดและใบตก ตั้งแต่ช่วงสายๆ หรือตอนบ่าย ซึ่งบ่งชี้ถึงการเข้าทำลาย ของโรครากเน่าและต้นเน่า เนื่องจากเชื้อราไฟทอปเทอรา ดังนั้น การเตรียมสภาพความพร้อมของต้นประเภทนี้จะต้องดำเนินการ ต่างจากต้น 2 ประเภทแรก คือ
  • การรักษาโรค โดยวิธีการตรวจหาตำแหน่งที่เป็นโรค ด้วยการสังเกตจากสีเปลือกลำต้นหรือกิ่ง โดยตำแหน่งที่เป็นโรคนั้น เปลือกจะมีสีคล้ำกว่าสีเปลือกปกติ และสังเกตเห็นคราบน้ำเป็นวง หรือไหลเป็นทางลงด้านล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้า ที่มีอากาศชุ่มชื้น อาจเห็นเป็นหยดน้ำปุดออกมาจากบริเวณแผลที่มีสีน้ำตาลปนแดง การรักษาโรคกิ่งและต้นเน่านี้ ทำได้โดยใช้มีดหรือสิ่งมีคมถากเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกบางๆ เพื่อให้ทราบขอบเขตของแผลที่ถูกเชื้อราเข้าทำลายอย่างชัดเจน แล้วใช้สารเมทาแลกซิล (Metalaxyl) ชนิดผงร้อยละ 25 อัตรา 50-60 กรัม/น้ำ 1 ลิตร หรือสารฟอสเอทิลอะลูมินัม (Phosethyl aluminum) ชนิดผงร้อยละ 30 ในอัตรา 80-100 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ทาตรงบริเวณที่ถากออกให้ทั่ว และตรวจสอบแผลที่ทาไว้หลังจากการทาด้วยสารเคมีครั้งแรก 15 วัน หากรอยแผลยังไม่แห้ง มีลักษณะฉ่ำน้ำ ให้ทาซ้ำ ด้วยสารเคมีชนิดเดิมจนกว่าแผลจะแห้ง
  • ชะลอการหลุดร่วงของใบ ต้นทุเรียนที่เป็นโรครากเน่า ต้นเน่านี้ ใบจะมีอาการเหลืองและหลุดร่วงไป เนื่องจากโรคทำให้เกิดการขัดขวางการเคลื่อนย้ายของธาตุอาหาร หรือสารประกอบคาร์โบไฮเดรตภายในท่อน้ำ และท่ออาหาร จนต้นเกิดอาการทรุดโทรม โดยปกติ การฟื้นฟูสภาพความสมบูรณ์ของต้นหลังจากเกิดโรคทำได้ยาก ต้องใช้เวลานาน และมักไม่ทันต่อการผลิตในฤดูการผลิต ถัดไป แต่ถ้าดำเนินการรักษาโรคและหยุดการลุกลามของโรคได้อย่างรวดเร็ว และชะลอการหลุดร่วงของใบ โดยฉีดพ่นต้นด้วย สารประกอบกึ่งสำเร็จรูปที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก (สูตรทางด่วน) หรือฉีดพ่นต้นด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง กัน จะช่วยให้ต้นทุเรียนฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
  • การจัดการอื่นๆ เช่น การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ และการอารักขาพืช ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับการเตรียมสภาพความพร้อมของต้นทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวถึงแล้ว
 4. ต้นที่มีอาการใบเหลืองเฉพาะที่ใบอ่อน หรือใบเพสลาด สาเหตุเกิดจากการขาดธาตุเหล็กและธาตุแมกนีเซียม โดยทั่วไปในส่วนอื่นของลำต้นจะมีสีเขียวและลักษณะเป็นปกติ แต่จะพบอาการใบเหลืองเฉพาะที่ใบอ่อนหรือใบเพสลาด ถ้าเป็นใบอ่อน ใบจะ มีขนาดเล็กกว่าปกติ แผ่นใบและเส้นกลาง ใบจะเหลืองซีดทั้งแผ่น ซึ่งเป็นอาการขาดธาตุเหล็ก ถ้าเป็นใบเพสลาด อาการเหลืองจะเป็นที่แผ่นใบ แต่เส้นกลางใบจะเป็นสีเขียวลักษณะคล้ายใบหอก คือ แถบกว้างจาก ขั้วใบ แล้วเรียวแหลมลงไปจนถึงปลายใบ ซึ่งเป็นอาการขาดธาตุแมกนีเซียม อาจพบอาการทั้ง 2 ประเภทผสมผสานกันอยู่ในต้นเดียวกัน โดยมากจะพบในต้นทุเรียนที่ปลูกในดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ที่มีธาตุ แมกนีเซียมและธาตุเหล็กค่อนข้างต่ำ ต้นทุเรียนที่มีอาการใบเหลืองเฉพาะที่ใบอ่อนหรือใบเพสลาดข้างต้น เกิดจากการจัดการบางอย่างผิดพลาด คือ การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ปุ๋ยยูเรีย เร่งการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านสาขาโดยไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยที่มีธาตุรอง หรือธาตุปริมาณน้อยร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้พัฒนาการของยอดเกิดขึ้นมาก ธาตุไนโตรเจนที่มีมากเกินไปจะลดอัตราการดูดซับธาตุแมกนีเซียมลง และเมื่อต้นทุเรียนขาดธาตุแมกนีเซียมก็จะมีผลทำให้ธาตุเหล็กมีประโยชน์ลดลงด้วย จึงทำให้ต้น ทุเรียนแสดงอาการขาดทั้งธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กไปพร้อมๆกัน ในกรณีที่เกิดอาการใบเหลืองดังกล่าวแล้ว อาการใบเหลือง จะสามารถหายได้เองเมื่อใบแก่ขึ้น แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจทำให้เกิดปัญหา ในการเตรียมความพร้อมของต้นให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการออก ดอกได้ จึงจำเป็นต้องแก้ไขโดยการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางใบที่มีธาตุแมกนีเซียมและธาตุเหล็กในอัตราสูง อย่างไรก็ตาม ปัญหาต้นที่มีอาการใบเหลืองเฉพาะที่ใบอ่อนหรือใบเพสลาด ควรแก้ปัญหาโดยวิธีการป้องกันจะเหมาะสมกว่า กล่าวคือ ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ควบคู่กับปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ
 5. ต้นที่มีอาการใบเหลืองเฉพาะที่ใบอ่อน หรือใบเพสลาด สาเหตุเกิดจากการช้สารเคมีกำจัดวัชพืชไม่ถูกวิธี คือการที่เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เช่น กลุ่มพาราควอต กลุ่มไกลโฟเซต หรือกลุ่มอื่นใน อัตราสูงกว่าที่กำหนดไว้ ฉีดพ่นเพื่อกำจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่มของทุเรียน ปริมาณสารเคมีส่วนเกินสัมผัสกับรากทุเรียนที่กำลังพัฒนาอยู่ใกล้กับผิวดินและรากบางส่วน ทำให้แห้งตาย อาการใบเหลืองดังกล่าวจะพบ หลังจากการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืชแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้น การจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียนประเภทนี้ จำเป็นต้องมีการกระตุ้นให้ระบบรากของทุเรียนมีพัฒนาการก่อน ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วตามด้วยการจัดการ อื่น เช่น การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ และการอารักขาพืช
 6. ต้นที่มีใบเหลืองทั้งต้น ต้นทุเรียนประเภทนี้จะมีใบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ใบมีลักษณะด้าน ไม่สดใสเป็นมัน ใบเหลืองทั้งแผ่นใบและเส้นกลางใบ อาจมีลักษณะการขาดน้ำเกิดร่วมด้วย ต้นทุเรียนที่มีอาการประเภทนี้จะพบมากในต้นที่ปลูกจากต้นกล้า ที่รากงอหรือรากขด ปลูกลึก มักมีน้ำขังอยู่ที่โคนต้น หรืออาจมีการถมดินบริเวณโคนต้น ค่อนข้างสูง และมีการระบายน้ำไม่ดี ต้นทุเรียนที่มีสภาพแบบนี้ หากมีการไว้ผลมากในฤดูการผลิตที่ผ่านมา อาการใบเหลืองจะเกิดรุนแรงมากขึ้นในฤดูการผลิตต่อมา ซึ่งสาเหตุหลักของอาการประเภทนี้มักเกิดจากมีโรครากเน่าเข้าทำลายตรงบริเวณรากที่งอหรือขด ซึ่งรากจะเบียดชิดกัน จนเกิดรอยแผล เชื้อราไฟทอปเทอราจะเข้าทำลายได้ง่าย ทำให้ เกิดอาการรากเน่า และมีการขยายขนาดของแผลเน่าอยู่เสมอ ส่งผลให้รากฝอยบางส่วนแห้ง ทำให้ประสิทธิภาพในการดูดน้ำและธาตุอาหารลดลง ดังนั้น การจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียนประเภทนี้ จำเป็นต้องรักษาโรครากเน่าไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นพัฒนาการของระบบรากให้สำเร็จ ก่อนการจัดการอื่นๆ

Durian trees that are ready before flowering are Durian trees that have grown through branches with at least 1 set of young leaves have photosynthesis and food storage. In the form of sufficient carbohydrate compounds There are enough leaves. And can be observed by looking at from under the tree up Will see the gap Between the leaves in the canopy is not more than 40 percent of the surface of the canopy. Most or all leaves are old leaves. The branches of each top begin to mature. Made clear that Almost every balance Well-managed durian tree And have a condition ready to bloom It can be observed from the right amount of leaves. The leaves are dark green in glossy and old. The branches of the top or the top can be set. When the environment is suitable for flowering, that is, there is a period of rain for 10-14 days, the temperature and humidity of the air is quite low Will make the durian tree to bloom a lot And consistently throughout the tree The preparation of the readiness of the tree for flowering will be successful successfully. Must be carried out in accordance with the condition of the tree as follows

Trees that are relatively perfect in condition The structure of the canopy is quite good. The canopy is a tiered shape. With a lot of branches that are well-fitting Which the branches aren’t too big (The diameter of the branches is more than 8 inches) or the branches are too small. (The diameter of the branches is less than ¾ inch.) There is a lot of leaves. And having a mature leaf, which is a large leaf Dark green into it This type of tree can be easily prepared. By pruning diseased branches and small branches, which are usually branches with leaves outside of the canopy And there are a lot
The tree is quite shabby. For example, the structure of the canopy is not good, the proportion of leaves per branch is less than the first type, which is small, the leaves are relatively small. The color is not dark green. Usually, this type of tree is usually very old (more than 15 years), fertilizing, watering or plant protection. In the past production season was inappropriate And there is a lot of fruiting until the tree is in quite deteriorating condition Affecting the root system Make the root system incomplete Management in order to prepare the condition for readiness must therefore be motivated. The development of the root system has increased in particular. To make the root system to recover completely, ready to be used to absorb nutrients and water Stimulation of the development of this root system must be done before fertilizer and watering.
Trees with yellow leaves, only in certain branches Characteristic Trees with yellow leaves, especially some branches, are in a relatively complete general state. But the durian tree shows signs of dehydration Observed from the durian leaves will have a sagging and falling leaves From late morning or afternoon, which indicates the attack Of rot and root rot disease Due to the fungi of the top mold, so the preparation of the conditions of this type of plant must be carried out differently from the first 2 types, which are
Treatment of the disease by means of detecting the location of the disease By observing the color of the bark, trunk or branches By the position of the disease The shell is darker than the normal shell color. And noticed the water stains in circles Or flow into the bottom Especially in the morning That has moist air May be seen as water droplets coming out from the area that has a red-brown color The treatment of this disease Can be done by using a knife or sharp objects to peel off the affected area. To clearly know the extent of the wound that has been damaged by the fungus Then use 25 percent Metalaxyl powder at the rate of 50-60 grams / 1 liter of water or Phosethyl aluminum powder 30 percent at the rate of 80-100 grams / water 1 L Apply directly to the trimmed area And check the wound that is applied after applying the chemical for the first 15 days. If the wound is still not dry With a watery appearance, repeat with the same chemicals until the wound is dry
Slow down the fall of leaves. Durian tree with root rot disease, this rotten leaf will turn yellow and fall off. Because the disease causes obstruction of nutrients Or carbohydrate compounds in the water pipes and food pipes until the symptoms begin to deteriorate. Normally, restoring the integrity of the tree after the disease is difficult. Takes a long time And often not keep up with production in the next production season, but if the disease treatment and stop the progress of the disease quickly And delay the fall of leaves By spraying with Semi-finished compound with carbohydrates as the main component (Expressway formula) or spraying with chemicals that have similar properties will help the durian tree to recover faster.
Other management methods such as pruning, fertilizing, watering and plant protection Proceed as in the preparation of the conditions for both types mentioned above
Early plants with yellow leaves, especially young leaves or elegant leaves, caused by lack of iron and magnesium. In general, the other part of the trunk is green and looks normal. But the yellowish symptoms are found only on the young leaves or beautiful leaves. If the leaves are young, the leaves are smaller than usual. Leaf sheet and middle line The leaves are pale yellow in color. Which is a symptom of iron deficiency If it is a beautiful leaf Symptoms are yellow on the leaves. But the center line is green, like a spear, which is a wide strip from the poles and then tapering to the tip of the blade Which is a symptom of magnesium deficiency Both types of symptoms may be found together in the same tree. Mostly found in the durian tree planted in sandy loam or sandy soil that has relatively low magnesium and iron. Durian tree with yellow leaves, only the young leaves or beautiful leaves above Caused by some misuse is the use of nitrogen fertilizer, such as urea fertilizer, accelerating the growth of branches without the use of organic fertilizer or fertilizer with secondary elements. Or small amounts of elements also Which will make a lot of development Excessive nitrogen will reduce the rate of absorption of magnesium. And when the durian tree is lacking in magnesium, it will reduce the usefulness of iron, therefore, the durian tree shows signs of deficiency in both magnesium and trace elements.

การจัดการเพื่อส่งเสริมการออกดอก  Management to promote flowering
ต้นทุเรียนที่สมบูรณ์และมีสภาพความพร้อมดี เมื่อผ่านช่วงฝนแล้งที่ต่อเนื่องนานเกิน 10 วัน ต้นทุเรียนจะออกดอกในปริมาณมากและเป็นดอกรุ่นเดียว กัน ซึ่งจะสะดวกและง่ายต่อการจัดการเพื่อให้มีการติดผล การตัดแต่งผล การไว้ผลเพื่อ เพิ่มปริมาณผลผลิต และการปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิต แต่ถ้าต้นทุเรียนมีสภาพความพร้อมไม่ดีพอในขณะที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม หรือต้นทุเรียนมีสภาพความพร้อมดีมาก แต่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีความ เหมาะสมน้อย ต้นทุเรียนก็จะออกดอกในปริมาณน้อย และเป็นดอกหลายรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต้นทุเรียนที่มีอายุมาก กิ่งมีขนาดใหญ่ ทำให้เป็นปัญหาในด้านการจัดการ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเสริม เพื่อช่วยกระตุ้นให้ต้นทุเรียนออกดอกในปริมาณมาก และเป็นดอกรุ่นเดียวกัน

Durian trees that are complete and have good condition After a continuous drought of more than 10 days, the durian tree will bloom in large quantities and are of the same type of flower, which is convenient and easy to manage in order to have fruiting, trimming the results to Increase productivity And improving the quality of the produce, but if the durian tree is not ready for good conditions while the environment is suitable Or the durian tree has very good condition But the environment is always changing, less suitable, Durian trees will bloom in small quantities And many flowers Especially in the old durian tree Large branches Causing problems in management Therefore it is necessary to have supplementary management To help stimulate the Durian tree to bloom in large quantities And the same flower

การจัดการเพื่อส่งเสริมการติดผล Management to promote fruiting
การติดผลเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในการกำหนดปริมาณผลผลิตต่อต้น ดังนั้น หากต้องการที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิต จึงจำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อส่งเสริมการติดผล ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

 1. ตัดแต่งดอกให้เป็นดอกรุ่นเดียวกัน ตัดแต่งดอกรุ่นที่มีปริมาณน้อยออกให้เหลือดอกเพียงรุ่นเดียวในแต่ละกิ่ง หรือเป็นดอกรุ่นเดียวกันทั้งต้น ในกรณีที่ดอกมีปริมาณมาก ให้ตัดแต่งและเหลือดอกไว้เป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ ดอก แต่ละกลุ่มห่างกันพอเหมาะตามตำแหน่งที่คาดว่าจะไว้ผล ในกรณีที่มีดอกหลายรุ่น และแต่ละรุ่นมีปริมาณ ดอกจำนวนใกล้เคียงกัน ให้พิจารณาตัดแต่งให้เหลือเป็นดอกรุ่นเดียวกันในแต่ละกิ่ง โดยกระจายปริมาณของดอกทั่วต้นให้เหลือจำนวนพอประมาณ การตัดแต่งดอกควรดำเนินการ ในระยะมะเขือพวง (ประมาณ 30 วัน หลังจากเกิดดอกในระยะไข่ปลา)
 2. จัดการน้ำเพื่อช่วยการติดผลและขึ้นลูก การจัดการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ตามคำแนะนำในช่วงพัฒนาการต่างๆของดอกและผลอ่อน มีบทบาทสูงในการช่วยลด ปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนได้เป็นอย่างดี และเพิ่มการติดผลและขึ้นลูกของทุเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ดอกทุเรียนในระยะเหยียดตีนหนูต้องให้น้ำในปริมาณสูง แต่ลดปริมาณน้ำลงประมาณร้อยละ 40 ในช่วงระยะดอกขาวจนถึงระยะผลอ่อนอายุ 1 สัปดาห์ หลังดอกบาน รักษาปริมาณความชื้นในดินให้สม่ำเสมอโดยให้น้ำครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยครั้ง และเมื่อปลายยอดเกสรตัวเมียที่ติดอยู่กับผลอ่อนเริ่มไหม้และแห้งเป็นสีน้ำตาลแก่ จึงเริ่มเพิ่มปริมาณน้ำที่ให้ขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงเน้นการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อผลอ่อนมีอายุประมาณ 3 สัปดาห์หลังดอกบาน และปลายยอดเกสรตัวเมียที่ติดอยู่กับผลอ่อนมีลักษณะแห้งเป็นสีดำ จึงเพิ่มปริมาณน้ำที่ให้มากขึ้นตามคำแนะนำ และรักษาสภาพความชื้นในดินให้สม่ำเสมอไปจนผลอ่อนมีอายุ 5 สัปดาห์หลังดอกบาน ในกรณีที่มีฝนตกปริมาณมาก ในช่วงเวลาใกล้ดอกบาน ให้พยายามรักษาสภาพความชื้นในดินและความชื้นบรรยากาศ ภายใต้ทรงพุ่มให้สม่ำเสมอ โดยการให้น้ำทุกๆ วัน แต่ในปริมาณวันละไม่มากนัก กวาดเศษซากของดอกที่ร่วงออกให้หมดจาก บริเวณผิวดินใต้ทรงพุ่ม เพื่อช่วยในการถ่ายเท อากาศตรงบริเวณผิวดินให้ดีขึ้น จะช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนได้ในระดับหนึ่ง
 3. การช่วยผสมเกสร การติดผลน้อยของทุเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุเรียนพันธุ์ชะนี เป็นปัญหาที่สำคัญ การช่วยผสมเกสรโดยใช้ละอองเกสรจากทุเรียนต่างพันธุ์จึงเป็น การช่วยทำให้กระบวนการถ่ายละอองเกสรประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การปฏิสนธิ ปริมาณการติดผลจึงเพิ่มขึ้น ผลทุเรียนที่เกิดจากการช่วยผสมเกสร จะมีการเจริญเติบโตเร็ว รูปทรงดี พูเต็ม คุณภาพเนื้อดี สีเนื้อ และรสชาติไม่แตกต่างจากพันธุ์แม่ ปริมาณเนื้อที่รับประทานได้ต่อผลเพิ่มขึ้น
 4. ฉีดพ่นด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโต การช่วยผสมเกสรเป็นสิ่งจำเป็น การปฏิบัติต้องใช้เวลาและแรงงาน จึงจะทำให้การผสมเกสรนั้นได้ผลดีตามต้องการ ในกรณีเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนตั้งแต่ 3-15 ไร่ การช่วยผสมเกสร สามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าเป็นสวนขนาดใหญ่ ก็จะมีปัญหาในด้านการปฏิบัติ จำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการอื่น พบว่า การฉีดพ่นใบทั่วทั้งต้นด้วยสารแพกโคลบิวทราโซล ในอัตรา 500 ส่วนต่อล้านส่วน ในช่วงที่ดอกทุเรียน อยู่ในระยะกระดุมหรือหัวกำไล จะช่วยทำให้ มีการติดผลได้ในปริมาณสูงเช่นเดียวกับการ ช่วยผสมเกสร และคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างกัน

Cut flowers into the same flower Trim the flowers of a small quantity, leaving only one flower in each branch. Or a whole flower from the same plant In the case of large quantities of flowers To trim and leave flowers in groups Each group of no more than 20 flowers, each group is sufficiently separated according to the expected position. In the event that there are many versions of flowers And each model has a quantity The same number of flowers Consider cutting to the same flowers in each branch. By distributing the amount of flowers throughout the plant to a modest amount Flower pruning should be carried out In the eggplant phase (about 30 days after the flowers in the egg stage)
Manage water to help the fruiting and growing up. Managing the right amount of water According to the instructions during various stages of flower and fruit development Play a high role in helping to reduce Problems of flower and fruit dropping as well. And increase fruit set and grow children of durian Starting from the durian flower in the distance of the rat’s feet, need to give a high amount of water But reduce the amount of water by about 40% during the white flower stage until the young stage, 1 week after flowering, maintain a constant amount of moisture in the soil by giving small amount of water at a time But often And when the tip of the pistil attached to the young fruit began to burn and dry to brown Therefore began to increase the amount of water given up slightly But still focus on providing water regularly When the young fruit is about 3 weeks after flowering And the tip of the pistil attached to the young is dry, black. Therefore increasing the amount of water that is given according to the instructions And maintain soil moisture regularly until the young fruit is 5 weeks after flowering In the case of heavy rainfall In the near time of blossoming Try to maintain soil moisture and atmospheric humidity Under the canopy regularly By providing water every day, but in a small amount per day Sweep away the remnants of the fallen flowers from Surface area under the canopy To help with the transfer Improved air intake on the ground surface Will help to reduce the problem of flower and fruit fall off to a certain extent
Helping pollinating Little fruiting of the durian, especially in the gibbons of the durian Is an important issue Helping pollination by using pollen from different durian varieties is Helping to make the pollen process successful And lead to fertilization The amount of fruit set therefore increases. Durian fruit caused by pollination help Will have fast growth, good shape, full quality, good texture, color and taste no different from mother varieties Amount of eating space per fruit increased.
Sprayed with growth regulators Helping pollination is essential. Practice requires time and labor. So that pollination is effective as needed In the case of small-scale farmers, which have the area to grow durian from 3-15 rai, pollination helps Can be practiced But if it is a large garden There will be problems in practice. It is necessary to choose another method. It is found that spraying the leaves throughout the plant with paclobutrazol at the rate of 500 parts per million parts. During the durian flower In the distance of buttons or on the bracelet will help to produce a high amount of fruit, as well as help with pollination and the quality of the product is not different.

การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต 
หลักการสำคัญคือการจัดการให้ผลอ่อน มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการชะงัก หรือชะลอการพัฒนาอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น การส่งธาตุอาหารในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตจากแหล่งผลิตในต้นไปเลี้ยงผลอ่อนไม่เพียงพอ การขาดน้ำ หรือสาเหตุอื่นๆ โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 1. การตัดแต่งผล ต้องทำอย่างน้อย 3 ครั้ง เริ่มจากตัดแต่งผลอ่อนที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ขนาดเล็ก หรือต่างรุ่นออก เหลือแต่ผลอ่อนที่มีลักษณะรูปทรงสมบูรณ์ ขั้วผล ใหญ่ การตัดแต่งผลอ่อนครั้งแรก ต้องทำให้ เสร็จภายในสัปดาห์ที่ หลังดอกบาน 4โดยปริมาณผลที่เก็บไว้ควรมีมากกว่าจำนวนผลที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณร้อยละ 20
 2. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงพัฒนาการของผลจะช่วยเพิ่ม ผลผลิตและเพิ่มคุณภาพได้ ช่วงแรกใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-17+2 เมื่อผลอ่อนมีอายุระหว่าง 5-6 สัปดาห์ หลังดอกบาน และใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-50 เมื่อผลอ่อนมีอายุระหว่าง 7-8 สัปดาห์ หลังดอกบาน การใส่ ปุ๋ยทั้ง 2 สูตรในช่วงที่กำหนดนี้ จะช่วยเพิ่มขนาดผลเนื้อมีการพัฒนาได้ดี และสุกแก่ (เข้าสี) ได้เร็วขึ้น
 3. การจัดการเสริมด้วยปุ๋ย “สูตรทางด่วน” ช่วยให้ผลอ่อนของทุเรียนเจริญเติบโตดี ผลแก่เร็ว มีคุณภาพสูง ควรฉีด “สูตรทางด่วน” ติดต่อกันทุกสัปดาห์จำนวน 5 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ 5 สัปดาห์หลังดอกบานเป็นต้นไป
 4. การป้องกันการแตกใบอ่อน การป้องกันไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อนในระหว่างพัฒนาการของผลอ่อนเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหากมีการแตกใบอ่อนในช่วงนี้ ผลอ่อนจะไม่สามารถแข่งขันเพื่อแย่งอาหารสะสมกับใบอ่อนได้ ผลอ่อนที่กำลังพัฒนาก็จะหยุดชะงัก และเกิดผลกระทบในด้านคุณภาพของ ผลติดตามมา
 5. การโยงผลทุเรียน วิธีการโยงผลทุเรียนที่ถูกต้องสามารถลดการร่วงของผล และกิ่งหักหรือกิ่งฉีกเนื่องจากลมแรงได้ การโยงผลทุเรียนต้องผูกเชือกโยงกับกิ่งทุเรียนให้เลยตำแหน่งเชื่อมต่อระหว่างขั้วผลกับกิ่งไปทางด้านปลายยอดของกิ่ง โดยพยายามสอดดึงเชือกโยงเหนือกิ่งทำมุมกว้างในแนวขนานกับกิ่งนั้น แล้วดึงปลายเชือกผูกรั้งกับต้นให้ตึงพอประมาณ สังเกตได้จากกิ่งนั้นยกระดับสูงขึ้นเล็กน้อย และสามารถเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างเป็นอิสระ เชือกโยงกิ่งหรือผลทุเรียนต้องเป็นวัสดุที่ทนทานต่อแรงดึงค่อนข้างสูง ควรใช้เชือกโยงหลายสีในกรณีที่มีผลทุเรียนหลายรุ่นในต้นเดียวกัน
 6. การป้องกันกำจัดโรคและแมลง การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในระหว่าง ที่ผลอ่อนกำลังพัฒนาเป็นสิ่งจำเป็น หากละเลยจะทำให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลทุเรียนลดลง โรคและแมลงที่สำคัญ ได้แก่ โรคผลเน่า หนอนเจาะผล ไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง และเพลี้ยหอย

Management to increase quantity and improve product quality
The main principle is to manage the soft fruit. With constant development No interruption Or delay development due to various reasons, such as the delivery of nutrients in the form of carbohydrates from the production sources in the plant, weak fruit, lack of water or other causes. By using the following methods

Fruit trimming must be done at least 3 times, starting with trimming young fruits that are distorted, small, or different in shape. Only the soft fruit that has the shape of a large fruit, the first pruning of the young fruit must be completed within the week after the blossom. 20
Appropriate fertilizer application in accordance with the development stage of the fruit will increase Productivity and quality improvement The first period was fertilizer 12-12-17 + 2 when the young fruits were aged between 5-6 weeks after flowering and fertilizer 0-0-50 when the young fruits were between 7-8 weeks after flowering. Formulas in this given range Will help increase the fruit size, develop well and ripen (color) faster
Fertilizer management “Expressway formula” helps the young durian fruit to grow well. The result is fast, high quality. The “Expressway formula” should be injected 5 times a week, starting from the durian fruit being 5 weeks after flowering.
Prevention of young leaf cracking It is necessary to prevent durian from sprouting the young leaves during the development of the young fruit. Because if there are young leaves in this period Young fruit will not be able to compete to compete for food accumulated with young leaves. Weak fruit that is developing will be disrupted. And affecting the quality of follow-up results
Durian fruit associations Correct methods of linking durian fruit can reduce fruit loss. And broken branches or torn branches due to strong wind The fruit of the durian must be tied to a branch of the durian tree to the position of the connection between the fruit and the branches to the apex of the branches. By trying to pull the rope above the branch to make a wide angle parallel to that branch Then pull the end of the rope to fasten the tree Can be observed from that branch that slightly elevated And can move quite independently The rope, twigs or durian fruit must be a material that is resistant to high tensile strength. Should use multi-colored string in case of having multiple durian fruits in the same tree
Prevention of diseases and insects Prevention of diseases and insects during That the weak fruit is developing is essential If neglected, the quantity and quality of durian fruits will be reduced. Important diseases and insects are fruit rot, borer, mite, thrips, mealybugs and snails.

ฤดูการผลิตทุเรียนในประไทย Durian production season in Thailand

ในอดีตประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณ 4 เดือนต่อปี เริ่มจากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในภาคตะวันออก แล้วต่อช่วงฤดูการผลิตโดยผลผลิตจากภาคใต้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณ 9 เดือนต่อปี เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม โดยแบ่งเป็นผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 • ทุเรียนก่อนฤดูในพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี เกษตรกรประสบความสำเร็จในการผลิตทุเรียนก่อนฤดูในเชิงการค้า โดยใช้สารแพกโคลบิวทราโซลเร่งให้ทุเรียน ออกดอกได้ในเดือนสิงหาคม และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ก่อนที่ผลผลิตตามฤดูกาลปกติจะออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
 • ทุเรียนล่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และชุมพร เกษตรกรในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ประสบความสำเร็จในการผลิตทุเรียนล่า และมีผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมได้ เช่นกันกับเกษตรกรในจังหวัดชุมพรสามารถผลิตทุเรียนล่าออกสู่ตลาดได้ในเดือนกันยายน-ตุลาคม
 • ทุเรียนทวาย เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนทวายสามารถทยอยตัดผลผลิตสู่ตลาด ได้ตลอดทั้งปีโดยพิจารณาจากภาวะการตลาด เช่น เทศกาลต่างๆ และพยายามหลีกเลี่ยงการผลิตมิให้ผลผลิตออกมาในช่วงที่เป็นฤดูการผลิตปกติระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาผลิตผลทุเรียนตกต่ำ

In the past, Thailand was able to produce durian to the market for about 4 months per year, starting from May – June. Which is a product produced in the eastern region Then continue during the production season by producing products from the southern region Between July – August. Currently, Thailand has produced durian to the market about 9 months per year, starting from February – October. Which can be divided into products from the following areas

Pre-season durian in the areas of Rayong and Chanthaburi, farmers have successfully commercialized pre-season durian. By using Baclobutrazol to accelerate the durian Flowering in August. And can be harvested in February In addition, it has produced products to the market between February – April. Before normal seasonal produce will be released in the market in May – June
Durian hunting in Chanthaburi and Chumphon provinces, farmers in Pong Nam Ron district Successful in the production of durian hunting. And can have products to market in July-August Likewise, farmers in Chumphon Province are able to produce durian on the market during September – October.
Dawei Durian Farmers who produce Dawei Durian can gradually cut their production into the market. Throughout the year, considering market conditions such as festivals and trying to avoid production from producing during the normal production season between May – August Which is when the price of durian products falls

การผลิตทุเรียนก่อนฤดู Pre-season durian production
การผลิตทุเรียนก่อนฤดูทำได้โดยการฉีดพ่นต้นทุเรียนด้วยสารแพกโคลบิวทราโซล ความเข้มข้น 1,000-1,500 ส่วนต่อล้านส่วน ความเข้มข้นของสารที่ใช้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของต้นทุเรียน ถ้าต้นมีความสมบูรณ์มากซึ่งจะสังเกตได้จากใบแก่มีขนาดใบใหญ่ สีเขียวเข้มเป็นมัน มีการแตกใบอ่อนมากหลายชั้นใบในช่วงที่ผ่านมา ความยาวข้อระหว่างใบแต่ละชั้นมาก ให้ฉีดพ่นด้วยความเข้มข้นสูง ในการฉีดพ่นต้องใช้สารจับใบทุกครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารแพกโคลบิวทราโซลของพืชให้ดีขึ้น

The production of durian before the season can be done by spraying the durian tree with Paclobutrazol concentration of 1,000-1,500 parts per million. The concentration of the substance depends on the readiness of the durian tree. If the tree is very complete, which can be observed from the old leaves, large leaves Dark green into it There are many layers of young leaves in the past. Joint length between each leaf a lot To spray with high concentration In spraying, the substance must be used every time. In order to increase the absorption of plant paclobutrazol better

การผลิตทุเรียนล่า Durian production
การผลิตทุเรียนล่า คือ การควบคุมให้ผลทุเรียนสุกแก่เก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายฤดู การผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาราคาผลิตผลตกต่ำ ในช่วงที่ผลผลิตทุเรียนโดยทั่วไปจะออกมาชุกในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (ภาคตะวันออก) หรือระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม (ภาคใต้) วิธีการผลิตทุเรียนล่าอาจกระทำได้โดย (ก) ยืดเวลาสุกแก่ของผลที่เกิดจากดอกที่ออกตามฤดูปกติ (ข) โดยการทำลายดอกรุ่นแรก ด้วยการเด็ดดอกทิ้ง หรือใช้สารเคมี แล้วรักษาดอกรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 ที่ออกตามมาในระยะหลัง (ค) เลื่อนการออกดอกรุ่นแรกให้ล่ากว่าปกติ โดยวิธีการให้น้ำและปุ๋ยแก่ต้นทุเรียนในขณะที่สภาพภูมิอากาศเริ่มแล้ง พร้อมจะชักนำการออกดอกตามฤดูกาลปกติ หรืออาจใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช

The production of durian is to control the ripe durian to be harvested at the end of the season. Production in order to avoid the price slump During the period, durian products are generally prevalent between May-June. (Eastern region) or during the month July-August (Southern) The method of durian production may be done by (a) extending the ripening time of fruit produced by seasonal flowers (b) by destroying the first flowers By picking flowers away Or use chemicals Then maintain the 2nd generation or 3rd generation flowers that come out later. (C) Postpone the first flowering to be lower than usual By means of watering and fertilizing the durian trees while the climate is dry. Ready to induce normal flowering Or may use substances to control plant growth

การผลิตทุเรียนทวาย
ทุเรียนทวาย คือ ทุเรียนที่ทยอยสุกแก่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนทวาย โดยใช้หลักการดังนี้

  • ราดสารแพกโคลบิวทราโซลลงดิน ในอัตรา 20-80 กรัม/ต้น ทุเรียนจะทยอย ออกดอกตามกิ่งประเภทต่างๆทั้งปี
  • เลือกกิ่งเพื่อใช้ในการติดผลตามสภาพความพร้อมของต้น และสภาพความพร้อมของกิ่งประเภทต่างๆ
  • จัดการปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย น้ำ การอารักขาพืช การผสมเกสร และการตัดแต่งดอก ผล ฯลฯ ตามขั้นตอนของเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนให้สอดคล้องกับสภาพต้น และความพร้อมด้านต่างๆ ของแต่ละกิ่ง
  • จากการใช้สารแพกโคลบิวทราโซลราดดิน ต้นทุเรียนจะมีสภาพใบเล็กและข้อสั้นตลอดเวลา ซึ่งสภาพดังกล่าวสามารถฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้โดยการฉีดพ่นสารที่มีส่วนประกอบของไซโตไคนิน (Cytokinin) อยู่ด้วย 2-3 ครั้ง รวมทั้งการจัดการปัจจัยการผลิตด้านต่างๆควบคู่ไปด้วย เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ และการอารักขาพืชด้านโรคและแมลง

การเก็บเกี่ยวและหลังการปฎิบัติการเก็บเกี่ยว

เลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลทุเรียนแก่แล้วเท่านั้น โดยสังเกตจากลักษณะของผลและนับอายุ

ลักษณะผลเมื่อทุเรียนแก่

 • สีเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียวแกมเทา แต่ผลที่อยู่นอกทรงพุ่มที่โดนแสงแดดมากจะมีสีน้ำตาลมากกว่าผลที่อยู่ในทรงพุ่ม
 • ก้านผลสีเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลคล้ำ สาก ตรงรอยต่อของระหว่างก้านผลตอนบนกับก้านผลตอนล่าง(ปลิง) จะบวมใหญ่ เห็นรอยต่อชัดเจน
 • ปลายหนามแห้ง มีสีน้ำตาล หนามกางออกร่องหนาค่อนข้างห่าง
 • สังเกตรอยแยกบนพูจะเห็นได้ชัดเจน ยกเว้นพันธุ์ก้านยาวจะเห็นไม่ชัด
 • ชิมปลิง ทุเรียนแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบน้ำใสๆ ไม่ข้นเหนียว เหมือนทุเรียนอ่อน ชิมดูจะมีรสหวาน
 • การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม ผลทุเรียนที่แก่จัดจะมีเสียงดังหลวมๆ
 • ทั้งนี้เมื่อผลทุเรียนในต้นเริ่มแก่สุกและร่วง  ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าทุเรียนที่เหลือซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเริ่มแก่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

การนับอายุ Counting
การนับอายุทุเรียนนั้นจะนับจำนวนจากวันหลังจากดอกบานจนถึงวันที่ผลแก่ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ คือ

 • พันธุ์กระดุม         ใช้เวลา 90 ถึง100 วัน
 • พันธุ์ชะนี            ใช้เวลา 110 ถึง120 วัน
 • พันธุ์ก้านยาว       ใช้เวลา 120 ถึง 135 วัน
 • พันธุ์หมอนทอง    ใช้เวลา 140 ถึง 150 วัน

การนับอายุนี้อาจจะคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย ขึ้นกับอุณหภูมิของอากาศ เช่น อากาศร้อนและแห้งแล้งทุเรียนจะแก่เร็วขึ้น หากมีฝนตกชุกและความชื้นสูงทุเรียนจะแก่ช้า ดังนั้นเพื่อสะดวกในการจดจำและไม่เกิดความผิดพลาดในการตัดทุเรียนอ่อน เกษตรกรควรจดบันทึกวันที่ดอกบาน และทำเครื่องหมายรุ่น ดังนี้

 • จดบันทึกวันที่ดอกทุเรียนบานของแต่ละพันธุ์ และแต่ละรุ่น
 • ทำเครื่องหมายรุ่นไว้ในขณะที่มีการโยงกิ่งด้วยเชือก และควรใช้สีที่แตกต่างกันในการโยงกิ่งแต่ละรุ่น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการตัดทุเรียนที่แก่มีคุณภาพดี

Durian age is counted from the day after flowering to the date of fruiting. Ready to be harvested Which will be different for each species which is

Breeding studs takes 90 to 100 days.
Gibbons breeds take 110 to 120 days.
Stem varieties take 120 to 135 days.
Mon Thong varieties take 140 to 150 days.

This age count may be slightly different. Depending on the air temperature, such as hot and dry weather, the durian will grow faster. If there is heavy rain and high humidity, the durian will grow slowly. Therefore, it is convenient to remember and there is no mistake in cutting soft durian. Farmers should note the blooming date. And mark the model as follows

Note the date on which the durian flowers bloom in each variety and each model.
Mark the model while the branch is tied with a rope. And should use different colors to bind each branch This is for the convenience of cutting durian that is of good quality.

วิธีการเก็บเกี่ยว Harvest method

 • การตัดผลทุเรียน ควรตัดเหนือปลิงของก้านผลด้วยมีดคมและสะอาด  และส่งผลทุเรียนลงมาจากต้นเพื่อให้คนที่รอรับอยู่ด้านล่างบริเวณโคนต้น  ระวังอย่าให้ผลตกกระทบพื้น วิธีที่นิยมใช้ในการเก็บเกี่ยวคือการใช้เชือกโรยหรือใช้กระสอบป่านตระหวัดรับผล
 • ห้ามวางผลทุเรียนลงบนพื้นดินในสวนโดยตรง เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผลเน่าติดไปกับผลทุเรียน  และควรทำความสะอาด คัดคุณภาพ คัดขนาดก่อนจำหน่าย

Fruit cutting Should be cut above the stem of the fruit with a sharp and clean knife And send the durian fruit down from the tree so that people waiting to get below the base of the tree Be careful not to fall on the ground. A popular method of harvesting is by using ropes or sprinkling hemp sacks to pick fruit.
Do not place the durian fruit directly on the ground in the garden. In order to prevent the fungus that causes rot disease attached to the durian And should be cleaned, selected quality, selected size before selling

ปฎิทินปฎิบัติดูแลทุเรียน Durian calendar for calendars

ปฏิทินปฏิบัติดูแลทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนในภาคใต้จำแนกรายจังหวัด Durian plantation areas in the southern region of Thailand by province

พื้นที่ปลูกทุเรียนในภาคใต้จำแนกรายจังหวัด

ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายจังหวัดในภาคใต้ ปี 2549-2551

Table showing durian cultivated land by province in southern region 2006-2008

ภาค/จังหวัด
เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)
เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
2549
2550
2551
2549
2550
2551
2549
2550
2551
รวมทั้งประเทศ
815,302
771,345
725,955
700,357
683,044
667,437
622,934
750,683
637,790
ภาคใต้
406,196
390,091
373,710
328,396
335,250
339,852
222,911
346,687
241,100
สุราษฎร์ธานี
51,272
46,142
44,932
35,687
36,655
37,401
32,761
38,498
37,513
นครศรีธรรมราช
50,708
49,725
45,150
41,767
43,496
42,563
31,409
45,627
38,222
กระบี่
8,585
8,381
7,858
7,701
8,087
7,682
5,868
7,642
4,563
ภูเก็ต
2,953
2,893
2,662
2,893
2,752
2,521
1,799
1,998
1,371
พังงา
8,441
7,754
7,598
7,759
7,284
7,333
5,680
5,616
4,495
ระนอง
16,139
10,451
9,301
12,721
9,555
8,999
8,917
10,520
7,514
ชุมพร
128,404
125,863
119,947
110,577
113,644
115,349
74,861
133,532
100,584

จังหวัดระนอง
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.ระนอง ปี 2551

Ranong Province
Table showing durian plantation area by district of Ranong province, year 2008

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
412
1,416
1,206
849.16
1,024.09
กระบุรี
1,521
3,781
3,750
838.00
3,143.00
กะเปอร์
435
471
471
840.00
396.00
ละอุ่น
630
3,038
3,038
856.00
2,599.00
สุขสำราญ
135
608
476
681.00
324.00
รวม
3,133
9,314
8,941
837.00
7,486.09

จังหวัดกระบี่
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.กระบี่ ปี 2553

Krabi province
Table showing durian cultivated land, Krabi province, 2010

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
388.00
1,364 1,364.00
1,117.00
1,186.42
1,325.23
คลองท่อม
111.00
217.00
202.00
1,228.71
248.20
อ่าวลึก
286.00
638.00
498.00
1,113.86
554.70
เขาพนม
261.00
564.00
339.00
1,110.62
376.50
ปลายพระยา
547.00
899.00
784.00
1,346.42
1,055.59
ลำทับ
23.00
119.00
102.00
1,672.55
170.60
เหนือคลอง
46.00
73.00
40.00
1,400.00
56.00
รวม
1,662.00
3,874.00
3,082.00
1,228.69
3,786.82

จังหวัดพังงา
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.พังงา ปี 2552

Phang Nga Province
Table showing durian plantation area by district of Phang Nga province, year 2009

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
357
500
490
1,649
808
กะปง
407
1,487
1,412
782
1,066
ตะกั่วทุ่ง
613
1,435
1,382
1,719
2,338
ท้ายเหมือง
206
497
405
765
310
ทับปุด
251
276
182
1,483
292
คุระบุรี
347
1,607
1,540
2,000
3,080
เกาะยาว
24
23
19
2,000
29
ตะกั่วป่า
272
896
896
675
605
รวม
2,477
6,721
6,326
1,348
8,527

จังหวัดสงขลา
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.สงขลา ปี 2552

Songkhla
Table showing durian cultivated land, districts of Songkhla province, 2009

อำเภอ
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
เมือง
125
110
33
นาทวี
3,740
3,675
2,088
หาดใหญ่
1,167
745
142
จะนะ
1,694
1,631
1,251
รัตภูมิ
1,583
1,340
330
สะบ้าย้อย
4,582
3,556
1,576
สะเดา
1,413
1,060
349
เทพา
698
472
169
นาหม่อม
840
719
339
ควนเนียง
8
7
3
บางกล่ำ
225
175
44
คลองหอยโขง
109
88
45
สะทิงพระ
ระโนด
สิงหนคร
กระแสสินธุ์
รวม
16,184
13,578
6,369

จังหวัดภูเก็ต
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.ภูเก็ต ปี 2550-2551

Phuket
Table showing durian plantation area by district, Phuket Province, 2007-2008

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
เมืองภูเก็ต
136
329
325
1,200
ถลาง
522
2,582
2,467
1,550
กระทู้
332
1,259
1,177
1,450
รวม
990
4,170
3,969
4,200

 

จังหวัดยะลา
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.ยะลา ปี 2552

Yala province
Table showing durian plantation area by district, Yala province, 2009

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
1,556
1,834
1,397
407.00
568.25
รามัน
2,012
2,339
2,173
407.00
884.4
ยะหา
1,093
2,692
1,544
478.57
757.75
กาบัง
1,993
609
550
415.00
8.25
กรงปินัง
976
3,088
2,960
407.00
1,204.72
ธารโต
2,825
9,673
6,268
561.75
3,707.49
บันนังสตา
7,270
13,087
10,144
402.33
4,084.10
เบตง
2,970
2,840
2,436
407.00
991.45
รวม
20,695
36,162
27,472
435.71
12,426.42

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2551

Nakhon Si Thammarat Province
Table showing durian cultivated land by district number of Nakhon Si Thammarat Province, Year 2008

อำเภอ
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
เมือง
1,227
1,075
1,227
ชะอวด
674
545
674
ฉวาง
2,930
2,825
2,930
เชียรใหญ่
0
0
0
หัวไทร
0
0
0
ขนอม
1,710
1,565
1,710
ลานสกา
6,506
6,371
6,506
ร่อนพิบูลย์
1,502
1,357
1,502
สิชล
4,877
4,652
4,877
ท่าศาลา
8983
8,825
8,983
ทุ่งสง
1373
1,208
1,373
ทุ่งใหญ่
919
795
919
พิปูน
1689
1,526
1,689
พรหมคีรี
438
284
1,679
นาบอน
291
248
327
บางขัน
398
246
398
ถ้าพรรณรา
604
526
604
จุฬาภรณ์
1292
1,105
1,292
พระพรหม
237
105
237
นบพิตำ
6996
6,878
6,996
ช้างกลาง
1227
1,150
1,227
ปากพนัง
0
0
0
เฉลิมพระเกียรติ
0
0
0
รวม
43,873
41,286
45,150

จังหวัดสตูล
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.สตูล ปี 2552

Satun Province
Table showing durian cultivated land, Satun province, 2009

อำเภอ
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
เมือง
670
454
ละงู
105
88
ทุ่งหว้า
42
9
ท่าแพ
157
116
ควนโดน
1,387
1,059
ควนกาหลง
1,806
1,131
มะนัง
177
127
รวม
4,344
2,984

จังหวัดชุมพร
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.ชุมพร ปี 2552

Chumphon
Table showing durian cultivated land by Chumphon District, 2009

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
เมือง
2,176
16,038
16,048
ปะทิว
626
6,863
6,134
สวี
3,944
26,461
16,375
ละแม
595
3,398
3,233
ท่าแซะ
1,120
7,790
7,668
ทุ่งตะโก
2,023
18,830
14,945
พะโต๊ะ
1,404
12,216
10,158
หลังสวน
2,080
20,563
19,759
รวม
13,968
112,159
94,320

จังหวัดตรัง
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.ตรัง ปี 2552/2553

Trang Province
Table showing durian plantation area by district, Trang province, 2009/2010

อำเภอ
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
ผลผลิตรวม
(ตัน)
เมือง
794
643
1,099
กันตัง
139
87
130
ห้วยยอด
1,008
921
1,238
ปะเหลียน
524
503
1,107
สิเกา
39
30
49
ย่านตาขาว
1,016
800
1,232
วังวิเศษ
200
197
270
นาโยง
1,062
802
642
รัษฎา
263
223
322
หาดสำราญ
6
6
10
รวม
5,051
4,212
6,099

จังหวัดนราธิวาส
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจำแนกรายอำเภอของ จ.นราธิวาส ปี 2552

Narathiwat Province
Table showing durian cultivated land, Narathiwat District, 2009

อำเภอ
เกษตรกร
(ครัวเรือน)
พื้นที่ปลูก
(ไร่)
พื้นที่ให้ผล
(ไร่)
เมือง
1,177
1,568
936
บาเจาะ
487
753
617
ระแงะ
5,789
6,693
6,074
รือเสาะ
1,375
2,477
2,043
สุไหงโก-ลก
226
270
240
สุไหงปาดี
1,787
4,668
3,595
ตากใบ
467
312
287
แว้ง
534
1,275
1,251
ยี่งอ
1,080
938
772
ศรีสาคร
3,373
5,732
5,361
สุคิริน
1,066
2,842
2,819
จะแนะ
1,600
3,508
3,169
เจาะไอร้อง
1,669
2,615
2,335
รวม
20,630
33,651
29,499

(เป้าหมายซื้อขายเนื้อทุเรียนแช่แข็งส่งออกเกรดA)

Trading target of frozen durian meat, grade A export

ราคาซื้อต้นทุน  เนื้อทุเรียนแช่แข็ง 1 แพ็ค/120 กรัม = 52 บาท Purchase price 1 pack of frozen durian fillet / 120 grams = 52 baht

ราคาขาย  เนื้อทุเรียนแช่แข็ง 1 แพ็ค/120 กรัม = 72 บาท Selling price of frozen durian meat, 1 pack / 120 grams = 72 baht

PL 72-52 = กำไร 20บาท/แพ็ค

( หมายเหตุ ) ราคาซื้อและขายนี่สามารถปรับ ขึ้นและลงได้ตามกลไกลการตลาด ต้นทางและปลายทาง

(Note) This purchase and sale price can be adjusted. Up and down according to the marketing mechanism Origin and destination

กำหนดเป่าหมายทางการตลาดส่งขายต่างประเทศ ( ประเทศญี่ปุ่น )

Set the marketing mark for overseas sales (Japan)

1.ต้นทุนเนื้อทุเรียนหมอนทองแช่แข็ง 54,432 แพ็ค x 52 บาท = 2,830,464 บาท = 87,091 USD รวมค่าขนส่งแล้ว

2.ราคาขายเนื้อทุเรียนหมอนทองแช่แข็ง 54,432 แพ็ค x 72 บาท = 3,919,104 บาท = 120,3919104588 USD รวมค่าขนส่งแล้ว

The cost of frozen durian beef gold pillow 54,432 pack x 52 baht = 2,830,464 baht = 87,091 USD including shipping cost

Selling price of frozen Monthong durian meat 54,432 packs x 72 baht = 3,919,104 baht = 120,3919104588 USD, including shipping cost

PL  3,919,104 – 2,830,464 = กำไร 1,088,640 บาท = 33,497 USD

บรรจุตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น 20 ฟุต Contain a 20 foot refrigerated container.

ขั้นตอนการลงทุน

1.ลูกค้าสามารถลงทุนเริ่มต้นที่ 1% = 28,305 บาท = 871 USD Clients can invest starting at 1% = 28,305 baht = 871 USD.

กำไรแบ่งตาม%ของหุ้นที่ซื้อ Profit divided by% of purchased shares

2.ลูกค้าลงทุน 100% = 2830464 บาท = 87,091 USD 2. Customers invest 100% = 2830464 baht = 87,091 USD

กำไรแบ่ง 50-50% Profit split 50-50%

Year 2020               2021

    july   august september    1 year
   Income             รายได้ 3,919,104 3,919,104 3,919,104 47,029,248
expenditure       รายจ่าย 2,830,464 2,830,464 2,830,464 33,965,568
Profit or loss          กำไรขาดทุน 1,088,640 1,088,640 1,088,640 13,063,680
    Year                2020                2021    1 Year
                              Income           รายได้              47,029,248
expenditure       รายจ่าย 33,965,568
  Profit or        loss                       กำไร                 ขาดทุน  13,063,680

ROI 27.7%

Contact http://line.me/ti/p/~0859854455

Email, info@yt-crypto.com

Email, supannee242524@gmail.com

Z00m, https://us04web.zoom.us/j/6724582912?pwd=YWZiMVc1TWN6TlVaczMwUWlIblVEQT09

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมโครงการของเรา

Thank you to everyone who came to see our project.

เริ่มโครงการ 30/7/2020 Project start 30/7/2020

Translate »