Promoting rehabilitation of the disabled in Thai society

Donate money to the disabled in need for the good life in society.

หมูแฮม Donation July 29, 2020 at 12:16 am
0 Yasuda Credit
Pledged of 1,000 Yasuda Credits goal
0
Backers
 • Description
 • Backers

ได้โปรดช่วยผมด้วยครับ!

ผมชื่อนายณัฐวุติ แซ่โค้ว เกิดวันที่ 30 /พ.ย/2535 อายุ 28 ปี ที่จังหวัดประทุมธานี อายุ 28 ปี ครอบครัวมีพี่น้อง 3 คน ผมเป็นบุตรคนที่ 2 บิดาเสียชีวิตแล้ว

มารดาชื่อนางเกษร สงฆ์คมัย อาชีพรับจ้าง ผมมีบุตรชาย 1 คน อายุ 9 ขวบ ผมเกิดอุบัติเหตุ ปี 2553ตอนนั้นบุตรชายอายุได้ 1ขวบ ผมนอนพักรักษาตัวมาเป็นเวลาเกือบ

1 ปี 8 เดือนเป็นอัมพฤกษ์ด้านขวาทั้งแถบจนไม่สามาประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป และผมได้บัตรประจำตัวคนพิการ เลขที่ 1-1015-00639-572 บบัตรประจำ

ตัวประชาชนเลขที่ 3-1910-00043-901 ผมอยากเรียนต่อทาง ด้านไอทีเพื่อเข้าทำงานตามนโยบายรัฐบาลแต่ผมไม่มีทุนที่จะศึกษาต่อจึงอยากวอนขอผู้ใจบุญที่มี

จิตใจเมตตาเพื่อนมนุษย์ที่ทุพพลภาพ โปรดอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนสร้างรากฐานชีวิตที่ดีเพื่อให้ให้ชีวิตผมมีทางเดินที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันผมขอให้ทุก

ท่านที่สนับสนุนทุนโครงการสงเคราะห์คนพิการอย่างผม เพื่อต่อยอดชีวิตผมให้ได้บุญกุศลนี้กลับถึงท่านทุกคนให้เจริญก้าวหน้าทุกด้านของชีวิตทุกท่านนะครับที่ท่าน

กรุณามอบชีวิตใหม่ให้กับผม…สาธุ  ผมเกิดอุบัติรถกระบะชนกลางสี่แยกไฟแดงขณะไปซื้อนมให้ลูกจับคู่กรณีไม่ได้ครับ

                        ( ผมขอรับรองว่าขอความนี้เป็นจริงทุกประการ )

   

คนพิการ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

 • “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำรงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์ การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานหรือดำรงชีวิตในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ
 • “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
 • “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ
 • “ผู้ช่วยคนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

อัมพาต คือ อาการอ่อนแอของกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยบางรายมีการชาหรือเสียความรู้สึกบริเวณนั้นๆ ร่วมด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีสภาพอัมพาตอยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย อาจอยู่ที่สมอง หรือไขสันหลัง หรือส่วนปลายประสาท

ประเภทและชนิดของอัมพาต

อัมพาตมีหลายชนิด อาการจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสาเหตุความรุนแรงของสาเหตุนั้นๆ อัมพาตที่พบได้บ่อย ๆ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้

1. อัมพาตครึ่งซีก

อัมพาตครึ่งซีก มักพบในผู้ป่วยมีอาการอัมพาต ที่ส่งผลกระทบไปยังสมอง บางคนมีอาการพูดไม่ได้ พูดไม่ชัด และปากเบี้ยว ตาอาจมองเห็นไม่ชัด หรือมองเห็นเพียงด้านเดียว ถ้าสภาพที่ผิดปกติอยู่ที่สมองด้านซ้าย จะเกิดอัมพาตด้านขวา เพราะสมองด้านซ้ายควบคุมการทำงานของด้านแขนขาด้านขวา

2. อัมพาตของแขนขาทั้งสองข้าง

ถ้าสภาพที่ผิดปกติอยู่ที่ไขสันหลังระดับคอถูกกระทบกระเทือน อาจเกิดจากการตกจากที่สูง กระดูกหักหรือเคลื่อนกดไขสันหลังจนเกิดอัมพาต ซึ่งนอกจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้ว จะมีอาการชาของแขนขา ควบคุมการถ่ายปัสสาวะอุจจาระไม่ได้

3. อัมพาตครึ่งท่อน

อัมพาตครึ่งท่อนเกิดจากการกระทบกระเทือนของไขสันหลังบริเวณใต้อกลงมา มีอาการอ่อนแรงของขาทั้งสองข้าง มีความรู้สึกต่ำกว่าบริเวณปกติ อาจควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้

จากการศึกษาสาเหตุของอัมพาตครึ่งท่อน และอัมพาตของแขนขาทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุต่าง ๆ อุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ ตกจากที่สูง เช่น ตกต้นไม้ ตกบ้าน ระยะหลัง ๆ นี้ พบว่าเกิดจากอุบัติเหตุบนถนน เช่น รถคว่ำ รถชน เป็นต้น

สาเหตุของอัมพาตครึ่งซีก

อัมพาตครึ่งซีกพบได้บ่อยเป็นได้ทุกอายุ แม้กระทั่งเด็กๆก็มีสิทธิ์เป็นโรคนี้ได้ เนื่องจากสาเหตุของการเป็นอัมพาตนั้นมีหลายอย่าง ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. สาเหตุการบาดเจ็บของสมอง

การบาดเจ็บของสมองเป็นได้ทุกอายุ อาจเกิดจากรถคว่ำ รถชนกัน หรือเดิน ๆ อยู่โชคไม่ดีถูกรถชน บางรายถูกยิงเข้าสมอง บ้านเราใช้มอเตอร์ไซค์กันมาก ขับขี่ไม่ระมัดระวัง หรือขับรถขณะเมาสุรา จึงเกิดอุบัติเหตุได้บ่อย สมองที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะเป็นเพียง สมองสะเทือน หรือสมองซ้ำ ผลเหล่าจากการเกิดสิ่งกระทบกระเทือนสมองเหล่านี้ จะทำให้เกิดการอ่อนแรงของแขนขา บางรายพูดไม่ได้

ถ้าอุบัติเหตุไม่รุนแรง เกิดเพียงสมองสะเทือนเท่านั้น อาการหายเป็นปกติได้ แต่ถ้าสมองช้ำมาก มีเลือดออกในเนื้อสมอง อาจทำให้พิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิตได้ทันที มีคนไข้หลายรายตำรวจเป็นผู้นำส่งโรงพยาบาล เพราะพบนอนสลบอยู่ข้างถนน บางรายอาการหนักมากเสียชีวิต ที่ห้องฉุกเฉิน สุดความสามารถของแพทย์ที่จะช่วยเหลือได้

2. โรคของเส้นเลือดสมอง

สาเหตุนี้พบได้ทุกอายุอีกเช่นกัน ถ้าอายุน้อยมักเกิดจากเส้นเลือดสมองโป่งพองมาแต่กำเนิด ภายหลังส่วนที่โป่งพองแตกทำให้มีอาการชักหรือสลบได้ ในคนสูงอายุอาจเกิดจากเส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองอุดตัน หรือเส้นเลือดแตก เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีหลายขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเล็กลงไปอีก คือเส้นเลือดฝอย อาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า เส้นเลือดขนาดใดอุดตันหรือแตก ถ้าโชคดีเส้นเลือดตีบชั่วคราวแตกอาการก็จะหายเป็นปกติภายใน 12 หรือ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดในเส้นเลือดใหญ่แตกหรืออุดตัน อาการจะไม่หายเป็นปกติ ส่งผลให้มีความพิการตลอดชีวิต

3. สมองอักเสบหรือเป็นฝีในสมอง

สาเหตุจากสมองอักเสบ ส่งผลให้เกิดอัมพาตได้ ถ้าอักเสบโดยทั่วไป เช่น ไข้สมองอักเสบ จะมีอาการไข้สูงไม่รู้สึกตัว ต่อมาแขนขาเกิดอาการเกร็ง หรือถ้าเป็นฝีในสมองส่วนใดส่วนหนึ่ง การควบคุมการส่วนนั้นจะเสียหน้าที่ อาการที่แสดงออกจะไม่เป็นอัมพาตทั้งตัว แต่จะเป็นเฉพาะส่วน

4. เกิดจากเนื้องอกในสมอง

เนื้องอกในสมองเป็นได้ทุกอายุ ตั้งแต่เป็นเนื้องอกธรรมดา ไปจนถึงเนื้องอกชนิดร้ายแรง ถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาและสาเหตุอยู่ที่เยื่อหุ้มสมอง การผ่าตัดอาจทำให้หายขาดได้ แต่เนื้องอกในเซลล์ของสมองหลังการผ่าตัดจะหายเป็นปกติได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอก และชนิดของเนื้องอกนั้น ๆ ว่าเป็นชนิดร้ายแรงเพียงใด

5. พยาธิในสมอง

เกิดจากจากรับประทานของดิบ ของไม่สะอาด ทำให้เกิดพยาธิ หรือซิสต์ของพยาธิในสมองได้ เช่น ตัวจิ๊ดไชสมองเกิดอัมพาตได้

โรคที่มีความสัมพันธ์กับอัมพาต

มีโรคหลายโรคที่ทำให้เกิดอัมพาตได้ ถ้าไม่รักษาให้ถูกต้องหรือไม่ป้องกัน หรือไม่?
ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ โรคที่พบบ่อย ๆ คือ

1. ความดันโลหิตสูง

ท่านที่มีความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็นอัมพาตได้มากกว่าคนปกติ คนไข้มักจะเข้าใจว่าความดันโลหิตสูงจะมีอาการปวดศีรษะเมื่อไม่ปวดศีรษะก็ไม่รับประทานยา โดยคิดเองว่าไม่เป็นไร หรือบางรายรับประทานยาไม่สม่ำเสมอทำให้เกิดอัมพาตได้ โดยเฉพาะคนสูงอายุ ผนังของหลอดเลือดจะแข็งไม่ยืดหยุ่นเหมือนคนวัยหนุ่มสาว เส้นเลือดเปราะแตกได้ง่าย หรือมีแผลด้านในผนังหลอดเลือดตีบได้หรืออุดตันได้

2. ไขมันในเลือดสูง

เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้

3. โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานทำให้ปลายประสาทเสีย หน้าที่และทำให้ผนังหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นก่อนจะถึงวัยอันควร ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง เกิดเส้นเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดแตกได้ง่าย

4. โรคหัวใจรูมาติค

มีอาการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ เกิดการอุดตันของเส้นเลือดสมองได้

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นอัมพาต

เมื่อเป็นอัมพาตแล้ว ไม่ควรท้อถอยหรือหมดกำลังใจ จิตใจที่เข้มแข็งและการสนใจในการฝึกหัดเท่านั้น ที่จะชนะสภาพร่างกายที่ผิดปกติได้ อีกประการหนึ่งญาติหรือผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคแทรกซ้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเพื่อสุขภาพจิตที่ดี

ข้อควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต

 • ระยะแรก ๆ กล้ามเนื้อจะอ่อนไม่มีแรง ผู้ป่วยจะไม่สามารถควบคุมแขนขาข้างที่เสียได้ การจัดท่านอนที่ถูกต้องจึงสำคัญที่สุด กางแขนข้างที่เป็น ใช้หมอนรองแขน ข้อศอกงอ มืออยู่ระดับสูงกว่าข้อศอก (เพื่อกันมือบวม) ข้อมืออยู่ในท่าเหยียด
 • การบริหารข้อต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อติด ญาติช่วยทำให้ได้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะแนะนำท่านในการช่วยบริหารข้อให้ผู้ป่วย ถ้ามีข้อสงสัยให้ถามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ได้ ตัวผู้ป่วยเองสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยใช้แขนข้างดีช่วยยกแขนข้างเสีย
 • การฝึกหัดต่าง ๆ ทางโรงพยาบาลจะมีนักกายภาพบำบัดช่วยฝึกหัดให้ท่านหัดนั่ง หัดยืน และเดิน ส่วนนักกิจกรรมบำบัด จะฝึกให้ท่านช่วยเหลือตัวเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน การฝึกหัดเหล่านี้อาศัยระยะเวลา ท่านจะต้องใจเย็น ถ้าตั้งใจฝึกหัดต่อไปจะเดินได้ อาจจะใช้ไม้เท้าธรรมดาหรือไม้เท้า 4 ขาช่วยพยุงเดินในรายที่การทรงตัวไม่ดี

ข้อแนะนำในการป้องกัน

 • ตรวจเช็คสุขภาพทุกปี เป็นการป้องกันไว้ก่อน ถ้ามีสิ่งใดผิดปกติ เช่น เป็นเบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง จะได้รักษาก่อนที่จะเกิดการแทรกซ้อนต่อไป
 • ถ้ามีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยเคร่งครัด

ช่องทางรับบริจาค :     เลขที่ 1655696670  ( บัญชีมารดา )

   :   https://www.paypal.me/natthawutsaekhow


ช่องทางติดต่อ     :    natthawutsaekhow1992@gmail.com

ที่อยู่ เลขที่ 126 หมู่ 1 ห้อง 60 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000


Translate »