Multipurpose products, bergamot fruits ผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ผลมะกรูด

Make a multipurpose liquid product from kaffir lime

keng SME June 24, 2020 at 10:52 pm
50 Yasuda Credits
Pledged of 416 Yasuda Credits goal
1
Backers
  • Description
  • Backers

Make a multipurpose liquid product from kaffir lime

ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์จากผลมะกรูด

(EGG GATHER)

EGG GATHER creates borderless investment business

No matter where you are in the world, you can invest with EGG GATHER

EGG GATHER สร้างธุรกิจการลงทุนไร้พรมแดน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกคุณสามารถลงทุนกับ EGG GATHER

โครงงานเรื่อง ผลิตน้ำยาล้างจาน จากผลมะกรูด

Project Production of dishwashing liquid from kaffir lime

 ที่มาและความสำคัญ

               จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เราได้ประสบปัญหากันนั้น หลายท่านคงทราบว่า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ดิ่งตัวลงอย่างน่าตกใจนั้นได้ส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เหล่าพ่อค้าและประชาชนต้องประสบปัญหาสินค้าแพง และสินค้าขายไม่ได้ แถมยังต้องประสบกับปัญหาสินค้าขาดตลาด ทำให้ราคาสินค้ายิ่งขยับตัวแพงขึ้นไปอีก ซึ่งท่านพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะกำลังกลุ้มใจกับรายจ่ายภายในครัวเรือนที่ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น แต่รายรับยังมีเท่าเดิม ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ปรึกษาและหาทางออกเพื่อช่วยท่านพ่อบ้านและแม่บ้านทั้งหลาย ให้มีรายจ่ายภายในครัวเรือนลดน้อยลงบ้าง ซึ่งต้องเริ่มจากสิ่งที่เราใช้ทุกวัน และสิ้นเปลืองอย่างมาก เช่น น้ำยาล้างจาน ที่ได้ขยับราคาขึ้นสูงอีกเหมือนกันเราจึงได้คิดค้นวิธีศึกษา และวิธีทำน้ำยาล้างจานใช้เองซึ่งจะทำให้ได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้อีกเล็กน้อย น้ำยาล้างจานที่เราได้ศึกษาและนำมาเสนอนี้ ล้วนมีวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติหาได้ภายในครัวเรือนและท้องถิ่น ไม่อันตราย แถมยังไม่ต้องซื้อหา ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกมากมาย วิธีการทำน้ำยาล้างจานก็ง่ายแสนง่าย เพียงแค่ท่านพ่อบ้านแม่บ้าน หรือผู้ที่สนใจจะศึกษา และนำไปทำก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง แถมเมื่อเรามีความรู้ความสามารถทำได้สำเร็จแล้วนั้นเราอาจจะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจแต่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาเอกสารเองก็ได้ หรืออาจจะต่อยอดความรู้ให้เป็นธุรกิจเสริม หรือ ธุรกิจหลักทำรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนของตัวเองก็ได้
From the current economic situation that we have experienced that problem Many of you probably know that The shocking economic slowdown in Thailand has affected the prices of consumer products in the market to increase accordingly. Causing the merchants and the people to encounter expensive products And products cannot be sold While also experiencing shortage of products, which is Palm oil as well Causing the product price to move even more expensive The housekeeper but the housewife may be worried about household expenditures that have to increase. But the income is still the same Therefore, the producer has consulted and found a solution to help all the butler and housekeeper. To have less household expenses Which must start from what we use every day And extremely wasteful, such as dishwashing liquid that has moved up the price again as well. And how to make your own dishwashing liquid, which will help reduce household expenses a little more Dishwashing liquid that we have studied and presented this All raw materials are natural and can be found in households and local areas, not dangerous, and also do not need to buy Resulting in saving more money The method of making dish soap is very easy. Just the housekeeper butler Or those interested in studying And can do it by yourself In addition, once we have the knowledge and ability to do so, we may share the knowledge with those who are interested, but rarely have time to study the documents themselves. Or maybe expanding the knowledge to be a supplementary business or a core business to generate income for your family and community.

โครงงานเรื่อง น้ำยาล้างจานจากมะกรูด นี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นกรดของน้ำมะกรูด ที่สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกได้ดีพอๆ กับน้ำยาล้างจานที่มีสารเคมีหรือไม่ ต้นทุนต่ำและไม่มีสารตกค้าง เพราะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ อย่างน้ำมะกรูด น้ำด่าง น้ำเกลือ และหัวเชื้อน้ำยา โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า โดยนำหัวเชื้อลงไปกวนในถังโดยใช้ไม้กวนไปทางเดิม ห้ามกวนสวนทาง และใส่น้ำมะกรูด น้ำด่าง น้ำเกลือ ลงไปทีละนิดสลับกัน จนหมดกวนซักพักทิ้งไว้ และเมื่อนำไปล้างจานจะเกิดผลอย่างไร ผลปรากฏว่า เมื่อนำไปล้างจานจะสะอาดพอๆกับน้ำยาล้างจานที่มีสารเคมี มีต้นทุนที่ต่ำกว่า สามารถทำใช้เองได้ภายในบ้าน ทำให้ประหยัดค่าใช่จ่ายภายในบ้านด้วยจากการที่เราได้ศึกษา และ ได้ผลิตน้ำยาล้างจานจากมะกรูดออกมาใช้นั้น มีประสิทธิภาพในการชำระสิ่งสกปรก ซึ่งน้ำยาล้างจานของเรามีส่วนผลของน้ำด่างซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบส ช่วยในการชำระล้างสิ่งสกปรก ส่วนมะกรูดนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งทำปฏิกิริยากับไขมัน จึงช่วยขจัดความมันและกลิ่นคาว เกลือช่วยขจัดสิ่งสกปรก ส่วนหัวเชื้อ N70 ช่วยให้น้ำยาล้างจานของเรามีฟองน่าใช้ ดังนั้นน้ำยางล้างจานที่เราผลิตขึ้นนี้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทางเลือกใหม่ที่ดีอีกทางหนึ่ง
Project Dishwashing liquid from kaffir lime This was done to study the acidity of bergamot. That can wash dirt as well With dishwashing liquid that contains chemicals or not Low cost and no residue Because using natural ingredients Such as kaffir lime juice, lye, salt solution and leavening agent With the process of studying and researching By stirring the leavening agent into the tank, using the stick to the same direction Do not disturb And add bergamot, lye, salt water, bit by bit alternately Until exhausted, leave for a while And when going to wash dishes will have an effect? ​​The results show that when washing the dishes will be as clean as dishwashing liquid containing chemicals Have a lower cost Can be used by yourself at home Resulting in cost savings at home as well. As we have studied and produced dishwashing liquid from kaffir lime to be used Effective in cleansing dirt. In which our dishwashing liquid has the effect of lye, which has a base effect Helps to cleanse the dirt. The bergamot has an acidic effect which reacts with fat. Therefore helping to eliminate oiliness and fishy smell Salt helps to eliminate dirt. The germs N70 gives our dishwashing liquid to use. Therefore, this dishwasher latex that we produce is a good alternative cleaner.
2. จุดมุ่งหมายการทำโครงการน้ำยาล้างจาน จากผลมะกรูด

1.1 เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาล้างจาน
 2.2 เพื่อศึกษาว่าน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูดจะล้างสิ่งสกปรก และคราบมัน กลิ่นคาวได้หรือไม่

3. ขอบเขตการศึกษาค้นคว้าของโตรงการ

      3.1 ศึกษาน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติ  คือ  น้ำยาล้างจานจากมะกรูด

4. วิธีการดำเนินโครงการ
4.1 เลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจ คือเรื่อง การทำน้ำยาล้างจานจากมะกรูด
4.2 เสนอหัวข้อเรื่องในโครงการ EGG GATHER
4.3 วางแผนการดำเนินโครงการ EGG GATHER
4.4 เริ่มดำเนินโครงการ EGG GATHER
4.5 สรุปผลการดำเนินโครงการ EGG GATHER

                

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สามารถทำน้ำยาล้างจานจากวัสดุตามธรรมชาติได้
5.2 ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
5.3 สามารถต่อยอดความคิดนำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานไปจำหน่ายเพื่อหารายได้เสริมได้
                                                                                                             5.4 สามารถสร้างอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในครัวเรือน และต่อยอดขยายเป็นอุตสาหกรรมนครัวเรือน

6. นิยามศัพท์
          หัวเชื้อ N70 หมายถึง N70 มาจาก Texapon N70 มีชื่อทางเคมีว่า Sodium Laurylether Sulfate เป็นสารประเภท สารลดแรงตึงผิวประจุลบ มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดได้ดีทำให้เกิดฟองได้เร็ว ลักษณะทางกายภาพของสารนี้เป็นลักษณะคล้าย Gel ข้นๆครับมีความหนาแน่นค่อนข้างมากสีขุ่นขาวใส(คล้ายครีมนวดผม) จากการตรวจสอบแล้วมันสามารถละลายไขมันได้อย่างดีเยี่ยม

2. Aim for the dishwashing liquid project from kaffir lime

1.1 To study how to make dishwashing liquid
2.2 To find out if the dishwashing liquid from kaffir lime juice can wash the dirt and oil stains with a fishy odor.

3. Scope of research and development of the project

3.1 Study natural dishwashing liquid, dishwashing liquid from kaffir lime

4. Project implementation methods
4.1 Choose topics that are of interest to make dishwashing liquid from kaffir lime.
4.2 Proposing the topic of the EGG GATHER project
4.3 Plan for the EGG GATHER project
4.4 Start EGG GATHER project
4.5 Summary of EGG GATHER Project Performance

5. Expected Benefits
5.1 Can make dishwashing liquid from natural materials
5.2 Reduce household expenses
5.3 Can expand the idea of ​​selling dishwashing liquid products to earn extra income.
5.4 Can create a career to earn income in the household. And expanding to be a household industry

6. Definition
N70 fuel means N70 comes from Texapon. N70 is a chemical name Sodium Laurylether Sulfate is a substance. Negative ions surfactant Has good cleaning properties, causes foaming quickly The physical characteristics of this substance are like a thick gel. The density is quite opaque, white (similar to hair conditioner). After examination, it can dissolve the fat very well.


มะกรูด
            มะกรูด มีการใช้ประโยชน์อย่างมาก เป็นได้ทั้งเครื่องเทศและยาสมุนไพร สามารถนำไปประกอบอาหารดับกลิ่นคาวและเป็นยารักษาโรค เช่น ช่วยแก้อาการท้องอืด แก้ปวดท้อง บำรุงโลหิตสตรี ขับเสมหะ ฯลฯ นอกจากการบริโภคเป็นอาหารและเป็นยารักษาโรคแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางประเภทต่าง ๆได้อีกด้วย เช่น แชมพู ครีมนวด ครีมหมักผมเป็นต้น ส่วนต่าง ๆของมะกรูด สามารถเก็บรักษาไว้ในรูปของแห้ง คือ ใบมะกรูดแห้ง และผิวมะกรูดแห้ง หรือน้ำมันหอมระเหยสารสกัดวิธีต่างๆปัจจุบันความต้องการมะกรูดของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสรรพคุณของมะกรูดที่มีความหลากหลาย แต่เกษตรกรมักจะปลูกมะกรูดกันในลักษณะเป็นพืชผักสวนครัว หรือพืชรองเท่านั้น

ชื่อภาษาไทย มะกรูด
ชื่อสามัญ Porcupine Orange, Kiffir Lime, Leech Lime, Mauritius papeda
ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
1. มะกรูด เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูง 2 – 12 เมตร ลำต้นและกิ่ง มีหนามแหลม

Bergamot
Bergamot It has many uses. Can be both spice and herbal medicine Can be used for cooking deodorizing smells and as a medicine such as helping to relieve flatulence, stomach ache, nourishing blood, expectorant, etc. In addition to consuming as food and as a medicine Can also be used as a component in various types of cosmetics as well, such as shampoo, conditioner, hair treatment cream, etc. The parts of bergamot can be preserved in the form of dry, which is dry kaffir lime leaves and dry bergamot skin. Or essential oil, extracts, various methods. At present, the demand for kaffir lime of both domestic and international markets is likely to increase. Due to the diverse properties of bergamot But farmers tend to grow bergamot together in a vegetable garden. Or secondary plants only
Kaffir lime Thai name
Common names Porcupine Orange, Kiffir Lime, Leech Lime, Mauritius papeda.
Scientific name Citrus hystrix DC.

Botanical characteristics
1. Bergamot is a medium-sized tree with a trunk of 2 – 12 meters in height. The trunk and branches have sharp spines.

2. ใบมะกรูด มีลักษณะเป็นรูปไข่กว้างถึงไข่แกมรี หรือขอบขนาน ขนาดของใบกว้าง 2-6 เซนติเมตรยาว3–15เซนติเมตรปลายใบมน โคนใบสอบหรือมน ขอบใบ จักมน ก้านใบมีปีกเป็นแผ่นคล้ายใบคล้ายรูปลิ่มหรือไข่หัวกลับ ใบเป็น2ตอน ใบค่อนข้างหนามีสีเขียวแก่แผ่นใบมีต่อมน้ำมันใส มีกลิ่นหอม

. Kaffir lime leaves are oval to wide, oval or ovate, parallel to the size of the leaves 2-6 cm wide, 3-15 cm long, the leaves are rounded. The base of the leaf or the edge of the leaf, the branches are wing-like, shaped like a wedge-shaped leaf or egg. The inverted leaf is 2 parts. The leaves are quite thick, dark green, the leaves are clear, fragrant oil glands.

3. ดอกมีสีขาว อยู่บริเวณตรงซอกใบ มีกลิ่นหอม มีลักษณะเป็นทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อ มี 2 -12ดอก
– กลีบเลี้ยง มี 4-5 กลีบ เป็นรูปไข่กว้าง ปลายแหลม
– กลีบดอก มี 4-5 กลีบ กลีบหนา รูปไข่แกมรี ปลายมนแหลม ด้านนอกมีต่อมน้ำมันกลีบร่วงง่าย
– เกสรเพศผู้ มีจำนวนมาก ก้านเกสรสีขาว อับเรณูสีเหลืองอ่อน
– เกสรเพศเมีย คล้ายรูปกระบอง สีเหลืองแกมเขียว ยอดเกสรกลม สีเหลืองแกมเขียว
– รังไข่ ค่อนข้างกลม ส่วนบนกว้าง มีหลายช่อง

. The flowers are white. In the area of ​​the axillary aromatic area, with both single flowers and 2-12 flower bouquets
– sepals. There are 4-5 petals, oval, wide, pointed.
– The petals are 4-5 petals, thick petals, oval, oval, pointed at the outside, the oil glands, the petals easily fall.
– There are many stamens, white stamens. Light yellow anthers
– Pollen Like a club Greenish-yellow, round stamens, greenish-yellow
– Ovary is quite round, the upper part is wide, with many openings

4. ผล เป็นผลเดี่ยวค่อนข้างกลม บางพันธุ์มีผิวขรุขระ มีจุกที่หัวผล เปลือกหนา สีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลืองมีเมล็ดหลายเมล็ด โครงสร้างด้านในคล้ายพืชตระกูลส้ม ขนาดของผลประมาณ 3 – 7 เซนติเมตร

. The result is a single, somewhat circular result. Some varieties have a rough surface. There is a stopper at the head, the skin is thick, green, yellow when ripe, has many seeds. The inner structure resembles an orange plant. The size of the fruit is about 3 – 7 centimeters.


แหล่งที่พบ
ไม่ทราบแหล่งกำเนิด แต่พบมากตามธรรมชาติในมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา พม่า และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Found source
Unknown origin But found naturally in Malaysia, India, Sri Lanka, Myanmar and Southeast Asia

การใช้ประโยชน์จากมะกรูด
1. ใช้ส่วนต่าง ๆ ของมะกรูด เป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ
1. 1 ใบมะกรูด มีรสปร่า กลิ่นหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็นเลือด แก้ช้ำใน ดับกลิ่นคาว

Uses of bergamot
. Use different parts of bergamot as a drug or a mixture of different drugs
.  Kaffir lime leaves have a bitter taste, fragrant aroma, cough, vomiting blood, bruised in the smell.

1.2. ผลลูกมะกรูด มีรสเปรี้ยว กัดเสมหะ แก้น้ำลายเหนียว กัดเถาดานในท้อง แก้ระดูเสีย ฟอกโลหิต ขับระดู ขับลมในลำไส้
. The kaffir lime fruit has a sour taste, biting phlegm, resolving sticky saliva. Biting the blood in the stomach, menstruation, blood purification, menstruation, expel the intestines.

                                
1.3 ผิวลูกมะกรูด มีรสปร่า กลิ่นหอมร้อน ขับลมในลำไส้ ขับระดู ขับผายลม
. Bergamot skin has a bitter taste, hot aroma, expel the intestines, expel menstrual fart
 1.4 น้ำในลูกมะกรูด มีรสเปรี้ยว แก้ไอเสมหะ ฟอกโลหิต ขับระดู ขับลมในลำไส้
 1.5 ราก มีรสจืดเย็น แก้ไข้ ถอนพิษสำแดง แก้ลมจุกเสียด กระทุ้งพิษไข้ แก้พิษฝีภายใน
 The water in the bergamot balls has a sour taste. Cough expectorant, purify blood, drive the menstrual air in the intestine.
 The roots are tasteless, cool, neutralize fever, relieve colic. Poisoning jabber Solving internal abscess poisoning

                2. ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอมและเครื่องสำอางต่าง ๆ
                3. กรดซิตริกที่อยู่ในมะกรูด ช่วยขจัดคราบสบู่ที่หลงเหลืออยู่ ทำให้ผมหวีเรียบง่าย น้ำมันจากผิวมะกรูดช่วยให้ผมดกเป็นเงางาม
                4. ใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร ดับกลิ่นคาวของอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงต่าง ๆ

2. Used in various fragrances and cosmetics industry
Orphan Lassen 1 3. Citric acid in bergamot Helps to remove remaining soap stains. Make the comb hair simple Kaffir lime oil helps hair become shiny.
Orphan Lassen 1 4. Use to flavor food Deodorize the fishy smell of food Used as an ingredient in various spices

ขั้นตอนการผลิตน้ำยาล้างจานจากผลมะกรูด Production process of dishwashing liquid from kaffir lime

แน่นอนว่าทุกครัวทุกบ้านจะต้องมีน้ำยาล้างจานติดครัวไว้เสมอใช่ไหมคะเพราะต้องล้างจานกันทุกวันอย่างเลี่ยงไม่ได้  บางทีน้ำยาล้างจานซื้อมาไม่นานเดียวก็หมดขวดอีกแล้ว ถึงราคาตามท้องตลาดจะไม่แพงมาก แต่จะดีไหมถ้าเราทำน้ำยาล้างจานใช้เองจากมะกรูดที่หาง่ายในบ้านไม่ต้องไปซื้อหาอีกต่อไป อีกทั้งเป็นน้ำยาล้างจานโฮมเมด ทำเองจากสมุนไพรที่หาได้ง่ายๆ ดีต่อสุขภาพอีกด้วย

Of course, every kitchen and every home must always have a dishwashing detergent attached to the kitchen, right? Because they must be washed everyday and inevitably. Sometimes dishwashing liquid was bought in a bottle for a short time. To the market price is not very expensive But would it be nice if we made our own dishwashing liquid from kaffir lime that is easy to find at home? No need to buy it anymore. It is also a homemade dishwashing liquid. Do it yourself from herbs that are easy to find. Also good for health

วัตถุดิบที่ต้องใช้  Raw material required

1.มะกรูด 3 กิโลกรัม = 45 บาท Kaffir lime 3 kg = 45 baht

2.สาร N70 1 กิโลกรัม (หาซื้อได้ตามร้านเคมีพันธ์) =100บาท N70 1 kilogram substance (can be purchased at chemical stores) = 100 baht

3.ขมิ้นผง 2 ช้อนโต๊ะหรือสีผสมอาหาร 10บาท  2 tablespoons turmeric or food coloring, 10 baht

4.เกลือ 1 กิโลกรัม  = 7บาท  1 kilogram of salt = 7 baht

5.น้ำสะอาด 5 ลิตร  5 liters of clean water

6.ขวดใส่น้ำยาล้างจาน 1ขวด/3 บาท x 30 ขวด = 90 บาท

TOTAL 252 บาท

วิธีการทำ  How to do

1. ล้างมะกรูดให้สะอาด มะกรูดที่นำมาทำจะเป็นผลเขียวหรือผลเหลืองก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าจะให้ได้ผลดีควรใช้เป็นมะกรูดสีเหลือง หรือ มะกรูดแก่เพราะจะทำให้ต้มได้ง่ายกว่า

 Wash the kaffir lime thoroughly. Bergamot is used to be green or yellow, all can be used. But for good results, it should be used as yellow kaffir lime or older kaffir lime because it will make it easier to boil.

2.จากนั้นผ่ามะกรูดออกเป็น 2 ซีก แคะเอาเมล็ดออกให้หมด

Then cut the bergamot into 2 halves. Remove all the seeds.

3. นำมะกรูดที่ผ่าแล้วลงไปต้มในหม้อ ใส่น้ำให้พอท่วม ต้มนานประมาณ 30 นาที หรือ จนกว่ามะกรูดจะเปื่อย

Bring the bergamot into the pot and boil it. Add enough water to flood, boil for about 30 minutes, or until the bergamot decay.

4.จะได้น้ำหัวเชื้อมะกรูดเข้มข้น จากนั้นใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเศษเปลือกและสิ่งสกปรกออกเอาแต่น้ำมะกรูดแล้วพักไว้ให้เย็น

Will get concentrated lime juice Then use a thin white cloth to remove the debris and dirt, only the kaffir lime juice and set aside to cool.

5.ใส่สาร N70 ผสมกับน้ำต้มมะกรูดให้เป็นเนื้อเดียวกัน

Add substance N70 mixed with kaffir lime juice to make it homogeneous.

6.ใช้ขมิ้นผงละลายน้ำร้อน แล้วใส่ลงไปเพื่อทำให้น้ำยาเป็นสีเหลืองสวย เหมือนกับน้ำยาล้างจานที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป ( เลือกใช้ผงขมิ้นแทนสีปรุงแต่งเพราะจะได้น้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมจากสารเคมีน้อยที่สุด ทำให้มีสารเคมีตกค้างน้อยกว่าน้ำยาล้างจานตามท้องตลาดทั่วไป )

 Use turmeric powder to dissolve hot water. Then put in to make the solution turn yellow Same as dishwashers that are commercially available (use turmeric powder instead of flavored colors because it will get dishwashing liquid that has the least chemical ingredients. Resulting in less chemical residues than conventional dishwashing liquid)

7.เมื่อ N70 น้ำมะกรูด และน้ำ ละลายเข้ากันดีแล้ว ต่อไปเราจะใช้ผงขมิ้น ช่วยในเรื่องของสีค่ะ เราต้องการให้สีน้ำยาเป็นสีเหลืองๆเหมือนที่ขายตามตลาดเราจะละลายผงขมิ้นกับน้ำร้อน แล้วเทลงไปคนให้เป็นเดียวกัน

 When the N70 lime and water are dissolved well. Next, we use turmeric powder. Help with the matter of color We want the color of the solution to be yellow like in the market. We will dissolve turmeric powder with hot water. Then pour into the same person

IMG_3111.JPG

IMG_3107.JPG

8.ต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ เราจะใช้เกลือในการทำให้น้ำยามีความเข้มข้นค่ะ เราจะค่อยๆโรยเกลือและคนไปเรื่อยๆให้เกลือละลาย โรยเกลือลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจกับความเข้มข้นค่ะ เราใช้เกลือทำเล

 Next, will be the final step. We will use salt to make the solution concentrated. We will gradually sprinkle the salt and stir until the salt dissolves. Sprinkle the salt continuously until we’re satisfied with the concentration. We use salt.

9.นำกรอกใส่ขวดแล้วนำไปใช้ได้เลย สูตรนี้รับรองใช้ดีไม่แพ้น้ำยาล้างจานที่ขายตามท้องตลาดแน่นอน

Fill in the bottle and use immediately. This formula is guaranteed to be as good as the dishwashing liquid that is on the market for sure.

กำหนดเป่าหมายการตลาด

–  สามารถผลิตและขยายเป็นอุสาหกรรมในครัวเรือน สูตรนี้สามารถผลิตน้ำยาล้างจานได้ประาณ30ขวด บรรจุขวดละ500 ml

–  ราคาขายขวดละ 15 บาท

–  ต้นทุนอยู่ที่ประมาณขวดละ 8 บาท

หมายเหตุ ปริมาณน้ำยาล้างจานที่ทำในสูตรนี้เป็นแค่ตัวอย่างการผลิตเบื่องต้น ถ้าจะทำเชิงอุสาหกรรมก็สามารถเพิ่มได้ ตามอัตราส่วน

Defining Blow Marketing Marks

– able to produce and expand into the household industry This formula can produce liquid detergent for around 30 bottles. 500 ml bottle

– Selling price of 15 baht per bottle

– The cost is approximately 8 baht per bottle

Note: The amount of dishwashing liquid made in this formula is just an example of the initial production. If doing industrial, it can increase in proportion

4ps

1.product -สินค้าที่ขาย น้ำยาล้างจานมะกรูด

2.price – ราคาของสินค้า  15 บาท

3.place – ช่องทางการให้บริการผู้ซื้อ เช่นตลาดนัดต่าง

4.promotion – โปรโมชั่นจัด ซื้อ 5 ขวด แถม 1 ขวด

4ps

1.product – products for sale Bergamot dishwashing liquid

2.price – price of the product is 15 baht.

3.place – buyer service channel Such as the various flea markets

4.promotion – promotion, buy 5 bottles, get 1 bottle

วิเคราะห์แผนการตลาด Analyze marketing plans

s – tasty, clean, safe คือจุดแข็ง ปลอดภัยไม่ทีสารตกค้า ราคาถูกกว่าท้องตลาด

w – not yet known จุดอ่อน อาจไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าบางกลุ่มในพื้นที่นั้นๆ

o – small investment, easy sales and good profits, which is favored by consumers

เป็นการลงทุนขนาดเล็กใช้ทุนน้อยและการขายที่ไม่ยุ่งยากและกำไรดีสร้างรายได้ประจำให้กับตัวเองได้

t – the price of raw materials is rising and falling

ราคาวัตถุดิบอาจขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละเดือน

Investment 1 month

รายรับรายจ่ายในครั้งแรกของการผลิตน้ำยาล้างจานมะกรูด

The first expense income of the production of Bergamot dishwashing liquid

PL  ต้นทุน  252 บาท  – 450 บาท = 198 บาท

ตัวอย่างคำนวนตัวเลขรายรับรายจ่ายแต  Example of calculating income and expense figures for each

Year 2020          july
   july   july july      30 days
 Income         รายได้ 450 450 450 450 13,500
expenditure        รายจ่าย    252   252   252   252  7,560
    Profit or          loss                   กำไร                 ขาดทุน   198   198   198  198  5,940
    ROI กำไร                  44%   44%
Year 2020          30 days
     Income   13,500
 expenditure   7,560
Profit or loss(ROI)44%   5,940

เทคนิกการลงทุนอย่างมั้นใจเลือกที่ใช้ในแบบของคุณ

( Customer investment procedures ) And special rights that customers will receive from the investment)

1.ลูกค้าสามารถที่จะลงทุนในโครงการนี้จำนวนกี่%ก็ได้เริมต้นที่ 1% = 135 บาท = 5 USD

กำไรแบ่งตาม% สัดส่วนของเงินที่ลงทุน

1. The customer can invest in this project for any amount as many as 1% = 135 baht = 5 USD

Profit divided according to% of investment funds

ช่องทางการติดต่อและให้คำปรึกษา EGG GATHERพร้อมเป็นสื่อกลางในการลงทุนและระดมทุนการทำธุระกิจทุกระดับชั้น อย่างไร้พรมแดน

We look forward to receiving the trust and interest of our customers. We promise to do business honestly and develop business.

Customers are interested in investing in this project. For more information, please call 094-945-6423/095-475-6166

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

wutichaiwwu@gmail.com

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

Translate »