Mini bar, International cocktail, ( น้ำปั่นผลไม้ ม็อกเทล อินเตอร์ )

Selling fruit smoothies (cocktail) ขายน้ำผลไม้ปั่น (ค็อกเทล)

keng Food June 3, 2020 at 8:19 pm
0 Yasuda Credit
Pledged of 5,440 Yasuda Credits goal
0
Backers
  • Description
  • FAQ
  • Backers

Mini bar, International cocktail,

นำ้ปั่นผลไม้อินเตอร์

(EGG GATHER)

EGG GATHER creates borderless investment business

No matter where you are in the world, you can invest with EGG GATHER

(Calculate expenses before investment.) คำนวนต้นทุนก่อนทำโครงการ

1.Buy a franchise 39,000 baht(Example of cocktail shaker)ซื้อแฟรนไชส์

2.Indy space rental fee, 300 baht / day = 9,000 baht / monthตลาดนัดที่เป็นที่นิยมต่างๆและในห้างชั้นนำ

3.Accessory, glass table and chair 12,500 baht ชื้ออุปกรณ์เสริม โต๊ะเก้าอี้ แก้ว อื่นๆ โดยประมาณ

4. Pay for sales staff 1 position 350 baht / day = 10,500 baht / month ค่าจ่างพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

5. Ingredients Mocktail ingredients 2,760 baht / day = 82,800 baht / month สังวัตถุดิบส่วนผสมน้ำปั่น

6. The transportation cost of raw materials to the shop 3,000 baht / month ค่าขนส่งวัตถุดิบมาที่ร้านโดยประมาณแล้วแต่พื้นที่ขาย

7. Service fee for contacting the project business with investors approximately (10,000 )baht.

– ค่าบริการในการไปหาลูกค้าที่สนใจลงทุนหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อโครงการอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ายอดเงิน 10,000บาท

หรืออาจไม่ต้องใช้ยอดนี้ก็ได้ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการกับนักลงทุน

total amount 176,800 baht or 5,440 usd

Item 7 The amount not included in the initial investment cost is used if the customer wants to do business, may be less or more than 30,000 baht depending on the current situation and procedures for doing business.

00

4ps – 7ps

1.product – Smoothie juice (mocktail) น้ำปั่นผลไม้ม็อกเทลอินเตอร์

2.price – 130 baht per glass = 4 usd ราคาขาย

3.place – Indy Market, Dao Khanong สถานที่ขายตลาดนัดต่างๆเช่นตลาดอินดี้ และตามห้างชั้นนำ

4.promotion – When promotion, the normal price is 130 baht, reduced to 80 baht per glass or = 2.50 usd

จัดโปรโมชั่นเดือนละ 2ครั่ง ลดราคาจากแก้ว 130บาท เหลือ แก้วละ 80บาท

5.people – train salespeople professionally

ทางแฟรนไชส์จะสอนวีธีการทำให้กับพนักงาน

6.process – online and internet delivery

การบริการลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์จัดส่งถึงบ้าน

7.physical evidence – colorful shops and clean shops

การจัดร้านสีสรรสวยงามสะดุดตาเป็นที่ดึงดูดของลูกค้าและการนำเสนอรูปแบบสินค้าที่แปลกตาสวยงาม

(วิเคราะค์ปัญหาการตลาดและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ) 

s – tasty, clean, safe คือจุดแข็ง อร่อยสะอาดปลอดภัยมีความหลากหลายของรูปแบบสินค้า ราคาไม่แพง

w – not yet known จุดอ่อน อาจไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าบางกลุ่มในพื้นที่นั้นๆ

o – small investment, easy sales and good profits, which is favored by consumers

เป็นการลงทุนขนาดเล็กใช้ทุนน้อยและการขายที่ไม่ยุ่งยากและกำไรดีสร้างรายได้ประจำให้กับตัวเองได้

t – the price of raw materials is rising and falling

ราคาวัตถุดิบอาจขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละเดือน

(Set a daily sales target.)กำหนดเป้าหมายยอดขายที่เป็นไปได้

1แก้ว=130บาท X 550แก้ว/วัน=71,500บาท X 30วัน = 2,145,000บาท /เดือน = 66,000 USD

Investment 1 month

การลงทุนในเดือนแรก

Income from the sale of smoothie juice (Mocktail) 2145,000 baht

PL 176,800บาท ยอดขาย – 2145000บาท ต้นทุน = (กำไร+1968,200 baht or Profit 60,560 usd )

Investment 2 month

ลงทุนในเดือนที่ 2 และเดือนต่อๆไป

1.Indy space rental fee, 300 baht / day = 9,000 baht / month ค่าเช่าพื้นที่ขาย

2.Pay for sales staff 1 position 350 baht / day = 10,500 baht / month ค่าแรงพนักงานขาย

3.Ingredients Mocktail ingredients 2,760 baht / day = 82,800 baht / month ค่าวัตถุดิบส่วนผสม

4. The transportation cost of raw materials to the shop 3,000 baht / month ค่าขนส่งวัตถุดิบ

Income from the sale of fruit ice cream 442,000 baht/month

Expense 105,300 baht / month

PL 105,300บาท ต้นทุน – 2,145,000บาท ยอดขาย = (กำไร+2,039,700  baht/month or Profit 62,760 usd )

( ROI ) 

Year 2020               2021  

   june

  july

 august

september

   1 Year

 Income         รายได้

2,145,000

2,145,000

2,145,000

2,145,000

25,740,000

expenditure        รายจ่าย

176,800

105,300

105,300

105,300

1,335,100

    Profit or          loss                   กำไร                 ขาดทุน

+1,968,200

+2,039,700

+2,039,700

+2,039,700

+24,404,900

  ROI กำไร%                  

     1,113%

     1,937%

    1,937%

    1,937%

     1,827%

Year 2020                 2021

      1 Year

 Incomรายได้

  25,740,000

 expenditure       รายจ่าย

    1,335,100

Profit or loss(ROI) กำไรขาดทุน

+24404900      (1,827%)

( Customer investment procedures ) And special rights that customers will receive from the investment)

1.Clients can buy shares at a price of 1% =55 usd

– Profit divided by% of purchased shares

-In the case of any loss in the month, the investment must be increased according to the% purchased

2.Customers can buy 10% per share = 544 usd

If the month is at a loss, the shareholders must increase their investment according to the% of the purchased shares.

Profit divided by% of the number of shareholders

3.The investment procedure of the customer, type 3, purchase 50% of the shares

Clients can buy as many shares as 50% each. =2,720 usd

Profit divided by% of the number of shareholders

If the month is at a loss, the shareholders must increase their investment according to the% of the purchased shares.

4.- Investors who buy 2 glasses of smoothie juice get 1 free

5.When customers come to visit the project, we provide free accommodation for customers.

10 luxury hotels in level 5 Dao Bangkok

We look forward to receiving the trust and interest of our customers. We promise to do business honestly and develop business.

Customers are interested in investing in this project. For more information, please call 094-945-6423.

(Investment contract for a 2 year project)

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

wutichaiwwu@gmail.com

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

Translate »