Herbal products(Herbal compress) ลูกประคบสมุนไพร

Produce herbal compress for body massage. ผลิตลูกประคบสมุนไพรสำหรับนวดตัว

keng Cosmetic May 14, 2020 at 7:40 pm
0 Yasuda Credit
Pledged of 4,875 Yasuda Credits goal
0
Backers
  • Description
  • FAQ
  • Backers

(Herbal body massage)

(นวดตัวด้วยสมุนไพร)

(EGG GATHER)

EGG GATHER creates borderless investment business

No matter where you are in the world, you can invest with EGG GATHER

EGG GATHER สร้างธุรกิจการลงทุนไร้พรมแดน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกคุณสามารถลงทุนกับ EGG GATHER

PL Calculate the cost before the first month of investment คำนวนค่าใช้จ่ายก่อนลงทุน

1. Building rental fee 15,000 baht / month ค่าเช่าอาคาร 15,000 บาท / เดือน

2. Deposit 30,000 baht / month ทำสัญญามัดจำพื้นที่ 30,000 บาท

3. 3 workers wage = 300 / day = 27,000 baht / month ค่าแรงคนงาน 3 คน = 300 / วัน = 27,000 บาท / เดือน

4. Water approximately 1,500 baht / month ค่าน้ำประมาณ 1,500 บาท / เดือน

5. Electricity fee is approximately 3,500 baht / month.ค่าไฟฟ้าประมาณ 3,500 บาท / เดือน

6. Equipment cost is about 5,000 baht.ค่าอุปกรณ์ประมาณ 5,000 บาท

7. The cost of herbal pack equipment is approximately 13,500 baht / month.

ราคาชุดอุปกรณ์สมุนไพรอยู่ที่ประมาณ 13,500 บาท / เดือน

8. Transportation costs around 15,000 baht / month.ค่าเดินทางประมาณ 15,000 บาท / เดือน

TOTAL ค่าใช้จ่าย 156,000 baht=4,875 usd

4 Ps – 7 Ps

1.product – herbal body massage ผลิตภัณฑ์ – นวดตัวสมุนไพร

2.pride – 110 baht / 1 piece ความภาคภูมิใจ – 110 บาท / 1 ชิ้น

3.place – Phra Pradaeng District Samut Prakan Province สถานที่ – อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

4.promotion – Buy 100 compress balls, get 2 free โปรโมชั่น – ซื้อลูกบอลบีบอัด 100 ลูกแถม 2 ฟรี

5.people – Train employees and use professional staff. people – ฝึกอบรมพนักงานและใช้พนักงานมืออาชีพ

6.process – Produce quality products and deliver products according to the time the customer wants.

กระบวนการ – ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

7.physical evidence – safe and clean production หลักฐานทางกายภาพ – การผลิตที่ปลอดภัยและสะอาด

(Swot)

S – to reduce aches and pains, fragrant and safe

w – not yet known

o – is needed by many health business groups in Thailand and abroad

t – Raw material price fluctuations

S – ลดอาการปวดเมื่อยกลิ่นหอมและปลอดภัย

w – ยังไม่ทราบ

o – เป็นที่ต้องการของกลุ่มธุรกิจสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ

t – ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

(Invest in month 1)การลงทุนในเดือนแรก

Income from selling herbal compress ball 9,000 pieces / month x 110 baht / month = 900,000 baht / month

PL 900,000 – 156,000 = (+744,000 baht / month=22,891 usd)

(Invest in the 2nd month)ลงทุนในเดือนที่2และเดือนต่อๆไป

1. Wage 27,000 baht / month ค่าจ้าง 27,000 บาท / เดือน

2. The cost of the herb packing equipment is around 13,500 baht / month.

ราคาของอุปกรณ์บรรจุสมุนไพรอยู่ที่ประมาณ 13,500 บาท / เดือน

3. Building rental fee 15,000 baht / month ค่าเช่าอาคาร 15,000 บาท / เดือน

4. Transportation costs around 15,000 bahts / month. ค่าเดินทางประมาณ 15,000 บาท / เดือน

6. Electricity fee is approximately 3,500 baht / month. ค่าไฟฟ้าประมาณ 3,500 บาท / เดือน

Revenue from sales of herbal massage = 900,000 baht / month

รายได้จากการขายนวดสมุนไพร = 900,000 บาท / เดือน

Expense 75,500 baht / month

PL รายได้ 900,000 – รายจ่าย 75,500 = (+กำไร 824,500 baht / month=2,537 usd)

Year 2020              2021     may     june     july august       1 year
Income                รายได้ 900,000 900,000 900,000 900,000 10,800,000
expenditure       รายจ่าย 156000 75,500 75,500 75,500 986,500
Profit or loss  กำไร             ขาดทุน 744,000 824,500 824,500 824,500 9,813,500
Year 2020               2021     1 year
Income 10,800,000
expenditure    986,500
Profit or loss   9813,500           ROI            994.7%

(Investment procedure of customers)

(ขั้นตอนการลงทุนของลูกค้า)

1. Investment procedure type 1 (100%)

100% initial investment = 156,000 baht or 4,875 usd

100% initial investment amount = 75,500 baht / month or 2,323 usd

Profit sharing (50-50)%

If any month is lost, the customer has to invest 100%

ขั้นตอนการลงทุนประเภท 1 (100%)

การลงทุนเริ่มต้น 100% = 156,000 บาทหรือ 4,875 เหรียญสหรัฐ

จำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น 100% = 75,500 บาทต่อเดือนหรือ 2,323 เหรียญสหรัฐ

แบ่งปันผลกำไร (50-50)%

หากเดือนใดสูญหายลูกค้าต้องลงทุน 100%

2.Clients invest 10%

-Clients can buy shares in the 10% price = 15,600 baht = 488 usd.

Customers can buy shares at a price of 10% or to buy more than 10%.

– Profit divided by% of purchased shares

-In the case of any loss in the month, the investment must be increased according to the% purchased

ลูกค้าลงทุน 10%

– ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นในราคา 10% = 15,600 บาท = 488 เหรียญสหรัฐ

– ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นได้ในราคา 10% หรือซื้อมากกว่า 10%

– กำไรหารด้วย% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อ

– ในกรณีที่มีการขาดทุนในเดือนนั้นการลงทุนจะต้องเพิ่มขึ้นตาม% ที่ซื้อ

3.Clients invest 1%

-Clients can buy shares in the 1% price = 1,536 baht = 48 usd.

Customers can buy shares at a price of 1% or to buy more than 1%.

– Profit divided by% of purchased shares

-In the case of any loss in the month, the investment must be increased according to the% purchased

2. Investors visiting the project will receive free herbs, body massages and accommodation.

ลูกค้าลงทุน 1%

– ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นในราคา 1% = 1,536 บาท = 48 ดอลลาร์สหรัฐ

– ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นได้ในราคา 1% หรือซื้อมากกว่า 1%

– กำไรหารด้วย% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อ

– ในกรณีที่มีการขาดทุนในเดือนนั้นการลงทุนจะต้องเพิ่มขึ้นตาม% ที่ซื้อ

3. นักลงทุนที่เยี่ยมชมโครงการจะได้รับสมุนไพรนวดตัวและที่พักฟรี

4. Investors interested in buying herbal massage from the body will receive a 30% discount.

นักลงทุนที่สนใจซื้อการนวดสมุนไพรจากร่างกายจะได้รับส่วนลด 30%

5. The project will provide herbs from the body massage to the Chalachan people.

โครงการจะให้สมุนไพรจากการนวดตัวบริจากไปยัง สถานสงเคราะห์คนชรา ผู้สูงอายุ

          

 

            (Anyone interested in investing, please make inquiries to Lalala Eli at telephone number 094-945-6423) 

We look forward to receiving the trust and interest of our customers. We promise to do business honestly and continuously.

(ทุกคนที่สนใจในการลงทุนกรุณาสอบถาม Lalala Eli ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-945-6423/095-475-6166

เราหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจและความสนใจจากลูกค้าของเรา เราสัญญาว่าจะทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และต่อเนื่อง

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

wutichaiwwu@gmail.com

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

Translate »