Have compassion for children who are hungry

Exploring remote communities Target group that needs milk for drinking with no side effects for young children in the family

narm Donation June 16, 2020 at 1:56 am
80 Yasuda Credits
Pledged of 1,000 Yasuda Credits goal
1
Backers
 • Description
 • Backers

โครงการ                🙏เมตตาเด็กเล็กที่หิวนม🍼

ผู้จัดทำ                                   คุณทนาพร สารกนก (อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ)

แผนงาน                                  สำรวจพื้นที่ชุมชนห่างไกล ที่มีความต้องการนมให้เด็กเล็กในครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย                         เด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี

ผู้สนับสนุนเงินทุน                   บริษัท วาย.ที คริปโต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

งบประมาณ                              20,000 บาท

สถานที่ดำเนินการ                   บริษัท วาย.ที คริปโต แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

                                                  เลขที่ 173 อาคาร วีเวิลด์  เอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง 111

เขตสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ ก.ท.ม 12120


เหตุผลแรงบรรดาลใจ

               ดิฉัน ชื่อทนาพร สารกนก ไม่สามารถมีลูกได้ แต่มีจิตใจที่รักเด็กตั้งแต่กำเนิด-คือเหตุผลเป็นแรงบรรดาลใจให้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองหัวใจตัวเองที่เปรียบเสมือนปมด้อย ที่ไม่สามารถมีลูกได้ บวกกับเหตุการณ์ปัจจุบันสถาณการณ์โควิด ที่ส่งผลกระทบให้ผู้ปกครองของเด็กเล็กต้องตกงานขาดรายได้ ค่าใช้จ่ายไม่พอจุนเจือครอบครัวรวมถึงเด็กเล็กในโครงการ ภาวะสภาพร่างกายเด็กต้องการความเจริญเติบโต และไม่สามารถทนหิวเหมือนผู้ใหญ่ ดิฉันจึงอยากช่วยเหลือเด็กเหล่านี้แต่ดิฉันไม่มีความพร้อมด้านการเงินเพราะดิฉันมีฐานะยากจนเป็นพนักงานบรษัทและมีภาระที่ต้องรับผิดชอบจึงอยากขอวอนผู้ใจดีที่มีความเมตตาเด็กเล็กที่กำลังเดือนร้อนเรื่องการดื่มนมที่มีกำลังด้านการเงินเพียงพอ ที่สามารถช่วยเหลือน้องๆเด็กเล็กได้ สนับสนุนโครงการนี้เพื่อสร้างบุญเพราะดิฉันคิดว่าเด็กเล็กเหล่านี้คืออนาคตของชาติ ที่รอคอยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะค่ะ


ที่มาที่จัดทำโครงการ

 1. โครงการเมตตาเด็กเล็กที่หิวนม  จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปี  เพราะเด็กเล็กกลุ่มนี้มีความต้องการสารอาหารที่เพียงพอ  เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองที่ส่งผลต่อสติปัญญา(EQ)  ในอนาคตระยะยาวเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าให้มากกว่าปัจจุบัน
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร   และภาวะทางโภชนาการในเด็ก  ด้วยเห็นว่าเด็กควรจะได้ดื่มนมที่มีโปรตีน  ช่วยในการเจริญเติบโต  เสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยซ่อมแซ่มส่วนที่สึกหรอ  และมีวิตามินต่างๆมากมาย  เกลือแร่หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมและฟอสฟอรัส  ช่วยในการสร้างโครงกระดูกและฟัน
 3. ระดมทุนผู้มีจิตใจเมตตาเด็กเล็กในโครงการ โดยเฉพาะสำหรับเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ร่างกาย กำลังเจริญเติบโตเป็นช่วงเวลาที่สมองกำลังพัฒนาอาหาร จึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับวัยนี้ดังนั้นควรดื่มกินนมที่คุณค่ากับปริมาณที่พอเพียงต่อวัยเด็กเล็ก เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 4. นมเป็นปัจจัยสำคัญต่อสติปัญญาและสุขภาพของเด็กเล็ก รวมทั้งพัฒนาการของเด็กเล็ก จะมีการเจริญเติบโตที่ดี การพัฒนาการของสมองที่ดี เด็กจะฉลาดเรียนรู้เร็วมีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลทำให้พัฒนาการของเด็กเหมาะสมตามวัย แต่ในทางตรงกันข้ามเด็ก ที่ได้ดื่มนมไม่เพียงพอ ย่อมมีผลทำให้การพัฒนาของสมอง ไม่ดี ไม่ฉลาด ไม่อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและเรียนรู้ช้า เป็นผลให้มีพัฒนาการไม่เหมาะสมตามวัย
 5. ภาวะโภชนาการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเจริญเติบโตตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่นเนื่องจากการเจริญเติบโตทั้งด้านสมองและร่างกายสิ่งที่พบเห็นในชุมชน มีเด็กในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 19 คน เด็กเหล่านี้ต้องการนมเพื่อบริโภค เพราะผู้ปกครองขาดรายได้จากผลกระทบ    โควิด 19

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กเล็ก ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 2. เพื่อเป็นการปลูกฝังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเสริมสร้างสุขลักษณะนิสัยอันดีในการดื่มนมของเด็กเล็ก เป็นอาหารเสริมในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเล็กมีสุขอนามัยที่ดี
 4. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนห่างไกลที่ขาดรายได้จากเหตุการณ์โควิด 19

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เด็กเล็กครอบครัวในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสามารถดื่มนมได้เพิ่มขึ้น
 2. เด็กเล็กครอบครัวมีสุขภาพอนามัยที่ดี เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน
 3. เด็กเล็กครอบครัวมีความสุขส่งผลต่อจิตใจและพัฒนาการด้าน EQ เพิ่มขึ้น

กิจกรรมโครงการ

ครั้งที่-วันที่

ชื่อกิจกรรม กลุ่มเป้าหมา(คน) งบกิจกรรม(บาท) ทำแล้ว ใช้จ่ายแล้ว

ครั้งที่ 1 – 1/6/2563

เมตตาเด็กเล็กที่หิวนม

เด็กเล็กในโครงการ 19คน

20,000

1 ชุมชน

15,000

ช่องทางการติดต่อ

PHONE       :    (+66) 063-4237996

             : narm197919

            : Tanapornsarnkanok@gmail.com

    : Meeting ID: 292 032 7285
https://us04web.zoom.us/j/2920327285?pwd=VXpNS2NBSS8xT3owdFk4RkZLdC9HZz09

 • TSUTSUMI
  08/08/2020
  Have compassion for children who are hungry: Crowd funding 1 project, 1 budget per investor (ระดมทุน 1 โครงงาน : 1 งบประมาณต่อนักลงทุน)
  80 Yasuda Credits
Translate »