Flower Flower

Accepting arrangements for all types of flowers and organizing events outside

Mayura Shop June 18, 2020 at 7:52 pm
0 Yasuda Credit
Pledged of 46,875 Yasuda Credits goal
0
Backers
  • Description
  • Backers

 

ในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่นิยมการมอบดอกไม้เพื่อแสดงความดีใจ ชื่นชม ความ เคารพ แสดงความเสียใจ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มคนทํางาน กลุ่มนักศึกษา ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1  บุคคลธรรมดา  แบ่งออกเป็น  3 ระดับ

1.1  ระดับล่าง  เป็นกลุ่มลูกค้านักศึกษาที่มีรายได้น้อย ไม่เน้นรูปแบบแต่เน้นปริมาณ การจัดดอกไม้ต้องมีราคาไม้แพง

1.2  ระดับกลาง  เป็นกลุ่มลูกค้าคนทํางานที่มีรายได้ระดับปานกลาง เน้นรูปแบบไม่ เน้นปริมาณและราคา จะต้องไม่ถูกหรือแพงเกินไป

1.3 ระดับสูง  เป็นกลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่มีรายได้สูงเน้นรูปแบบ ไม่เน้นปริมาณ ทําให้ การจัดดอกไม้สามารถตั้งราคาสูงได้

กลุ่มที่ 2  นิติบุคคล  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

2.1  วัด, ศาสนกิจศาสนาต่าง ๆ,  สมาคม

2.2  ห้างหุ้นส่วน, บริษัทต่าง ๆ ,โรงแรม

สิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Customer needs) การที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากร้านจัดดอกไม้ทั่วไป ดอกไม้ที่ใหม่และสดตลอดเวลา การ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามกลมกลืนกับดอกไม้เสมือนเป็นส่วนเดียวกัน ย่อมทําให้ลูกค้าพึงพอใจ และการจัดส่ง ดอกไม้ถึงผู้ที่ต้องการให้จัดส่ง  ถือเป็นการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ทางหนึ่ง การทําตลาด เชิงรุก เพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้า    โดยการนําเสนอรูปแบบต่าง ๆ ของสินค้าไปที่สํานักงานของลูกค้า หรือการส่งรูปแบบทาง Internet  ทําให้ลูกค้าสามารถประหยัด เวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  ส่งผลใน ด้านการสร้างความประทับใจต่อลูกค้าเป็นอย่างสูง ก่อให้เกิดการสื่อต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้ใช้บริการ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  โดยใช้ลูกค้าเป็นสื่อกลางซึ่งสร้างความเชื่อถือต่อลูกค้ารายใหม่ได้เป็น อย่างดี

 

ผลิตภัณฑ์ (Product) รูปแบบการจัดดอกไม้สด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1.1 การจัดแบบช่อ  มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบช่อกลม ช่อเปิดหน้า และโบเก้ช่อยาว เหมาะสําหรับใช้ในโอกาสแสดงความยินดี โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันรับปริญญา วัน แห่งความรัก (Valentines day) และวันเกิด

1.2 การจัดแบบแจกัน  รูปแบบการจัดแจกันที่นิยม คือ การจัดแบบทรงสูง ทรงเตี้ย และทรง สามเหลี่ยม เหมาะสําหรับใช้ในโอกาสแสดงความยินดี เช่น การเปิดร้านใหม่ การเลื่อน ตําแหน่ง

1.3 การจัดแบบกระเช้า มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งกระเช้าดอกไม้ กระเช้าของขวัญ และ กระเช้าผลไม้ การจัดแบบกระเช้าเหมาะสําหรับใช้ในโอกาสแสดงความยินดีหรือแสดง ความเคารพ โดยเฉพาะช่วงวันปีใหม่ วันเกิดหรือการนําไปเยี่ยมผู้ป่วย

1.4 การจัดพวงหรีด และการจัดหน้าศพ  การจัดดอกไม้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับงานศพ เพราะดอกไม้สามารถใช้แทนความรู้สึกเสียใจ การให้เกียรติและการไว้อาลัย รูปแบบ การจัดพวงหรีดที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยม คือ การจัดแบบรูปหยดน้ำ และการจัดแบบรูป วงกลม ส่วนรูปแบบการจัดดอกไม้หน้าศพที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยม คือ การจัดแบบสวน ดอกไม้และการจัดแบบน้ำตก

1.5 การจัดงานแต่งงาน  การจัดดอกไม้สําหรับการแต่งงานเป็นสิ่งจําเป็นที่ช่วยให้บรรยากาศ ในงานดูสดชื่น และสวยงามขึ้น  การจัดดอกไม้มีให้เลือกหลายรูปแบบ คือ

1.5.1 การจัดซุ้มงานแต่งงาน

1.5.2 การจัดพานรองรับน้ำสังข์

1.5.3 การจัดดอกไม้ประดับหน้าเวที ฯลฯ

 

จุดแข็ง (Strengths)

1.มีทักษะ ความรู้ ความชํานาญ ในด้านจัดดอกไม้โดยตรง

2.มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละส่วน ได้อย่างชัดเจน

3.มีความรู้ มีความคิดริเริ่ม-สร้างสรรค์ในการ จัดดอกไม้ตลอดเวลา

4.มีลูกค้าเดิมในสมัยที่เป็นลูกจ้างในร้านจัดดอกไม้ ยังชื่นชอบฝีมือการจัดดอกไม้ซึ่งยังให้การสนับสนุนอยู่

5.ใช้ทุนดําเนินการเป็นของตนเองทั้งหมด

6.ได้ไปเรียนรู้ในการจัดดอกไม้ กับชมรม-สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับจัดดอกไม้โดยตรง  เพื่อเพิ่ม ทักษะในการจัดรูปแบบดอกไม้ตลอดเวลา

จุดอ่อน (Weaknesses)

1.เป็นร้านค้าที่เปิดใหม่ ยังไม่มีใครรู้จักและเชื่อถือในฝีมือมากนัก

2.บริหารกันเอง โดยไม่มีบุคลากรหรือลูกจ้าง อาจทําให้งานล้าช้า

3.มีทุนจํานวนจํากัด ถ้ามีคําสั่งซื้อมาก ๆ อาจทําให้เสียโอกาส

4.การสั่งซื้อวัตถุดิบ ยังไม่ได้รับเครดิตจากผู้ขาย จะต้องจ่ายเงินสดทุกครั้ง ทําให้ขาดสภาพคล่อง ในเงินสดหมุนเวียน (Working capital)

โอกาส (Opportunities)

1.ปัจจุบันนิยมการส่งดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

2.การรับวัฒนธรรมตะวันตก ในการส่งมอบดอกไม้แสดงถึงความเคารพ ความชื่นชม ความยินดี และความเสียใจ ปัจจุบันในสังคมไทยได้นํามาถือเป็นประเพณีปฏิบัติเช่นเดียวกันกับอารยะ ธรรมต่างประเทศ

3.คู่แข่งขันในธุรกิจการจัดดอกไม้ยังมีไม่มาก ทําให้ยังมีส่วนแบ่งตลาดในการทําธุรกิจได้ไม่ยาก

4.การจัดรูปแบบของดอกไม้ ที่มีความแตกต่างต่อธุรกิจเดียวกัน ย่อมทําให้สร้างภาพลักษณ์ (Image  Building)  ของสินค้าได้ดีกว่า คู่แข็งที่ยังไม่มีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

5.ปัจจุบันรัฐบาล ให้การส่งเสริมในธุรกิจ SME’s เมื่อจะขยายกิจการสามารถขอการสนับสนุน จากสถาบันการเงินของรัฐได้ง่ายกว่าในอดีต

อุปสรรค (Threats)

1.มีคู่แข่งขันใหม่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

2.มีดอกไม้ประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ทดแทนกันได้

3.ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี มีผลกระทบต่อยอดขายมาก

4.ยังขาดเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์

5.ในการจัดส่งจะต้องจ้างบุคลากรภายนอกเป็นผู้ดําเนินการ บางครั้งผู้จัดส่งบริการไม่ดี ย่อมก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อลูกค้า

Translate »