เลี้ยงปลานิล ในสวน แบบเศรษฐกิจพอเพียง Raising tilapia in a sufficiency economy garden

เลี้ยงปลานิลในสวน แบบธรรมชาติ 240,000 ตัว/ปี Tilapia farming in the natural garden 240,000 heads/year

[project_purchase_form]
Translate »