How to start(Thai)

เกี่ยวกับ Egg Gather
แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนและให้โอกาสในการสร้างเศรษฐกิจโลกใหม่

ธุรกิจของ EGG GATHER.com คือบริการที่ตรงกับธุรกิจและการเงินในตลาดโลก
ผู้ก่อตั้งคลาวด์ระดับโลก, สื่อประชาสัมพันธ์การลงทุนระดับโลก, บริการจับคู่ธุรกิจระดับโลก, การชำระเงิน blockchain (YasudaCrypto, YasudaCredits), ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หากโครงการได้รับเงินทุนเรียบร้อยแล้ว Egg Gather จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5% จากเงินที่รวบรวมไว้ให้สำหรับเจ้าของโครงการ โดยทาง Paypal หรือ Yasuda Credits ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการชำระเงิน (ประมาณ 3-5.5%)
หากโครงการไม่ได้รับเงินทุนตามเป้าหมาย Egg Gather จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5% จากเงินที่ระดมทุนให้กับเจ้าของโครงการ เงินลงทุนทั้งหมดจะได้รับคืน ในเวลานี้ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนจะถูกเรียกเก็บจากจำนวนเงินที่ลงทุนใน Paypal วีซ่า หรือ เงินสด แต่ถ้าคุณคืนเงินด้วย Yasuda Credits จะไม่มีค่าธรรมเนียมการคืนเงินและ Yasuda Credits เหล่านี้ก็จะยังสามารถใช้ลงทุนในโครงการต่อไปได้อีก


เกี่ยวกับ Egg Gather Crowdfunding


 • ธุรกิจของ EGG GATHER.com เป็นบริการที่สอดคล้องกับธุรกิจและตลาดการเงินทั่วโลก

 • สื่อประชาสัมพันธ์การลงทุนทั่วโลก

Egg gather เราช่วยค้นหานักลงทุนและเจ้าของธุรกิจดีๆให้กับคุณ ถ้าคุณมีไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถ

สร้างเงินให้เพิ่มขึ้นมาอย่างง่ายดายโดยเราจะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนคุณ.

 นักลงทุนและเจ้าของธุรกิจจะสามารถติดต่อกันได้ทางออนไลน์ โดยมี Egg Gather เป็นสื่อกลางในการช่วยติดต่อและช่วยเป็น

สื่อกลางในการโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยวิธีที่สะดวกและปลอดภัยผ่านทางการชำระเงินด้วยระบบ

Blockchain ซึ่งคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่   5% เท่านั้น ซึ่งมันน้อยมากเมื่อเทียบกับการโอนเงินผ่านช่องทางอื่น และหาก

ไม่สามารถรวมรวมเงินได้ตามเป้าหมายของโครงการเราจะทำการคืนเงินให้กับคุณ.

 • สินค้า

ประเภทการซื้อ: ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดี, ผลิตภัณฑ์ใหม่, ผลิตภัณฑ์หายาก

(การซื้อประเภทที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากการสนับสนุนจำนวนมาก)

ประเภทการซื้อ: การซื้อที่มีลำดับความสำคัญพร้อมส่วนลด (ระบบซื้อแบบร่วมมือ)

ประเภทการซื้อ: ซื้ออสังหาริมทรัพย์พร้อมส่วนลด

ประเภทการซื้อ: ซื้อสิทธิ์

<การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์>

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการซื้อประเภทที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยการสนับสนุนจำนวนมากและวิธีการ

ลดราคาและโปรแกรมการลดราคาด้วยการซื้อร่วม (ระบบซื้อแบบมีส่วนร่วม)

คุณสามารถรับและซื้อผลประโยชน์การขายสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า มันหมายถึงการลงทุนเช่นการได้รับสิทธิในธุรกิจการขาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

การจัดหาอุปทานที่มั่นคงโดยการลงทุนในการผลิตผักผลไม้สดจะช่วยสร้างมั่นใจว่าได้อุปทานที่มั่นคงให้กับลูกค้าที่ร้านค้าปลีก

และร้านอาหาร เป็นความพยายามในการอนุรักษ์อาหาร

เราสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ในราคาพิเศษ และมีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกันอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด โรงแรม อาคารพาณิชย์.

 • การลงทุนทางธุรกิจ (การลงทุนในตราสารทุนการเงิน)

(การได้มาซึ่งสิทธิการจัดการผ่านการสนับสนุนทางการเงินการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารการสนับสนุนการจัดการ ฯลฯ )

ประเภทการลงทุนทางธุรกิจ: ลงทุนในธุรกิจที่ดีธุรกิจใหม่ธุรกิจที่หายาก (การพัฒนาร่วมกัน)

ธุรกิจฝากขายแฟรนไชส์:  (การจัดการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพมากขึ้นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ 100%)

กิจการร่วมค้าแฟรนไชส์:  (การดำเนินงานแฟรนไชส์และการได้รับสิทธิในการจัดการ 50% หรือน้อยกว่า การลงทุนสามารถ  ขายต่อได้)

ธุรกิจโรงงาน: (การดำเนินงานและการได้มาซึ่งสิทธิในการจัดการ – การลงทุนและการลงทุน)

ธุรกิจขนาดเล็ก: (การดำเนินการและการได้มาซึ่งสิทธิในการจัดการ – การมีส่วนร่วมทุนการลงทุนการขายต่อที่เป็นไปได้)

ธุรกิจ SME: (การดำเนินงานและการได้มาซึ่งสิทธิในการจัดการ – เงินสมทบ, การลงทุน, การขายต่ออาจทำได้)

<ลงทุนเพื่อผลกำไรในอนาคตผ่านการลงทุนทางธุรกิจ>

ในกรณีของการจัดหาเงินทุนบริษัท หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับสถาบันการเงินเช่นธนาคารสร้างความสัมพันธ์เช่น “การให้กู้ยืม” หรือ “การยืม”

เงินดอกเบี้ยคงค้าง ขึ้นอยู่กับหลักประกันที่ถือโดยผู้ให้กู้ขนาดของจำนวนเงินกู้และผลลัพธ์ที่แท้จริงของธุรกรรมและความคืบหน้าทางธุรกิจ

จนถึงขณะนี้หุ้นบุริมสิทธิเงินปันผล คือการลงทุนที่คล้ายกับเงินกู้ที่จ่ายในจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนี้ เช่นเงินปันผลของจำนวนคงที่ในแต่ละเทอม

นอกเหนือจากเงินปันผลหุ้นสามัญ.

เงินปันผลที่ต้องการ คือเงินปันผลที่เกิดขึ้นและจ่ายในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งหมดการเรียกร้องการ

จ่ายเงินปันผลบุริมสิทธิจะมีผลเหนือกว่าการเรียกร้องเงินปันผลที่จ่ายโดยหุ้นสามัญ.

หุ้นบุริมสิทธิเงินปันผล คือการลงทุนที่คล้ายกับเงินกู้ที่จ่ายในจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนี้เช่นเงินปันผลของจำนวนคงที่ในแต่ละปีนอกเหนือจาก

เงินปันผลหุ้นสามัญ เงินปันผลที่ต้องการคือเงินปันผลที่เกิดขึ้นและจ่ายในหุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งหมด

การเรียกร้องการจ่ายเงินปันผลบุริมสิทธิ์จะมีผลเหนือกว่าการเรียกร้องเงินปันผลที่จ่ายโดยหุ้นสามัญ

 • การลงทุนทางการเงิน

ประเภททางการเงิน (หุ้น): การซื้อหุ้น มันเป็นประเภทที่ได้รับ “หุ้นของ บริษัท ที่ได้รับเงินทุน” เป็นผลตอบแทน

ประเภททางการเงิน (ทางการเงิน): การได้มาซึ่งดอกเบี้ย กำไรถูกโอนเป็นประจำ เรียกอีกอย่างว่า “การให้กู้ยืมเพื่อสังคม”

ประเภทการเงิน (กองทุน): เรากำลังมองหาการลงทุนในธุรกิจการลงทุนประเภทกองทุน ผู้สนับสนุนได้รับการแจกแจงตามผลกำไรที่เกิดจากธุรกิจ

การได้รับเงินปันผลจากการลงทุนทางการเงินการซื้อธุรกิจขนาดใหญ่การได้มาซึ่งผลประโยชน์จากทรัพยากรการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

โครงการของรัฐบาลและการลงทุนในภาคที่สาม

ประเภททางการเงิน (การลงทุน CRYPTO): รับรายได้จากการดำเนินงาน คุณสามารถรับ CRYPTO ก่อนที่จะปล่อย ICO    กำไรจะถูกโอนอย่าง

สม่ำเสมอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ CRYPTO ต่างๆ

<ลงทุนเพื่อผลกำไรในอนาคตผ่านการลงทุนทางการเงิน>

การทำงานที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเงินในโลก

สร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนทางการเงิน (การกระจายของผลตอบแทน)

หากคุณทำ M&A IPO หรือ ICO มันจะเป็นวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของบริษัทการลงทุนก่อนที่จะลงทุนเพื่อซื้อหุ้นเอกชน

      การได้รับเงินปันผลคืนจากการลงทุนทางการเงิน ในการซื้อธุรกิจขนาดใหญ่ การได้มาซึ่งผลประโยขน์จากทรัพยากร เช่น

การลงทุนเหมืองแร่ การลงทุนบ่อน้ำมัน บ่อหิน บ่อพลอย  และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ

 • การบริจาค

ประเภทการบริจาค: การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือชุมชนนานาชาติ

ประเภทการบริจาค: ปัจจุบัน (ขอขอบคุณ: บุคคลที่ระบุและที่ไม่ระบุหมายเลข)

ประเภทการบริจาค: ปัจจุบัน (นมและผ้าอ้อม ฯลฯ : เฉพาะบุคคลและไม่ระบุจำนวน)

ประเภทการบริจาค: การช่วยเหลือเด็ก (ชีวิตขั้นพื้นฐาน, อาหาร, เสื้อผ้า, การศึกษา, โรงเรียน)

<สนับสนุนสังคมนานาชาติในอนาคตและอนาคตของเด็ก ๆ >

จัดการกับความท้าทายในการบำรุงอนาคตของโลก

สร้างโอกาสสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการดำรงชีวิตและการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน

 • สนับสนุนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมของโลกและอาหารในอนาคต

ประเภทผลงาน: การสนับสนุน SDGs (เป้าหมายระหว่างประเทศเพื่อโลกที่ยั่งยืนและดีกว่า)

ประเภทผลงาน: การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร (ความปลอดภัยของสินค้าและความร่วมมือด้านการผลิต)

ประเภทการบริจาค: การสนับสนุนสำหรับสภาพแวดล้อมโลก (ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรใต้ดินทรัพยากรอากาศและน้ำ)

ประเภทผลงาน: การสนับสนุนต่อสังคม (โรงเรียน, การศึกษา, การสร้างงาน)

 

<การบริจาค: สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อมของโลกและอาหารในอนาคต>

แก้ไขปัญหาและความท้าทายทางสังคม

เราจะสร้างการสนับสนุนภูมิปัญญาและโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ผลิต ผู้เก็บเกี่ยวในพื้นที่ผลิต ผู้ดำเนินการ ผู้ขนส่ง  และขนส่ง

>>> Egg Gather เราจะใช้  Yasuda Credits  สำหรับแต่ละโครงการระดมทุน   <<<

Egg Gather สามารถลงทุนคราวด์ฟันดิ้งกับ Yasuda Credits ซึ่งให้การรับประกันคืนเงิน 100% และรับประกันการแลกเปลี่ยนเงิน 100%

Egg Gather มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศลดความซับซ้อนของขั้นตอนการโอนเงินและ

เร่งการโอนเงินเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนจากทั่วโลก

จนถึงตอนนี้เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่ใช้เวลานานและมีปัญหาสำหรับกระบวนการโอนเงินเช่นเอกสารที่จำเป็น

สำหรับธนาคารทางด้านการโอนเงินและเอกสารที่จำเป็นสำหรับธนาคารในด้านการรับเงิน  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะรวบรวมเงินลงทุนจากทั่วโลก

การระดมทุนต้องใช้วิธีการโอนเงินที่ง่ายและรวดเร็วด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย  มันเป็นกระบวนการที่มีราคาแพงและซับซ้อนสำหรับการคืนเงินเมื่อ

คราวด์ฟันดิ้งล้มเหลว

การชำระเงิน Blockchain เป็นวิธีการโอนเงินในต่างประเทศที่สามารถตระหนักถึงความปลอดภัยของการโอนเงินความปลอดภัยในการคืนเงินการทำให้ขั้นตอนการโอนเงินง่ายขึ้นและความรวดเร็วในการโอนเงิน  นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการต่อต้านการฟอกเงิน  เราใช้ Yasuda Credits ซึ่งใช้การชำระเงิน blockchain

Yasuda Credits ปลอดภัยด้วยการรับประกันคืนเงิน 100% และรับประกันเงินสด 100%

ดังนั้น Yasuda Credits จึงถูกใช้เป็นสกุลเงินทั่วไปสำหรับการโอนการลงทุนไปยังแต่ละโครงการ

1Yasuda Credits สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของประเทศได้จริงด้วยมูลค่า 1 USD  ตัวอย่างเช่น 1,000Yasuda Credits  ใช้ได้เป็น 1,000 USD และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินโลกแห่งความจริงได้

 • เกี่ยวกับการซื้อ Yasuda Credits

1Yasuda Credits มีมูลค่า 1 USD  เมื่อซื้อ Yasuda Credits คุณยังสามารถซื้อ PayPal ,  PayPal กับ Visa, มาสเตอร์การ์ด, โอนเงินผ่านธนาคาร, โอนเงินอย่างชาญฉลาดรวมถึง cryptocurrencies เช่น Bitcoin, Yasuda Crypto (cryptocurrency ที่มั่นคง) และ Ethereum

อัตราการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของตลาดและมีค่าธรรมเนียมการแปลง


***Egggather Crowdfunding World ช่วยในการจัดหาเงินลงทุนที่ปลอดภัยและรวดเร็วโดยการชำระเงินผ่าน blockchain โดยใช้ Cryptocurrency นอกเหนือจากการชำระเงินด้วย Paypal เป็นต้น

ภารกิจของเราคือการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของโลกจากความเสียหายที่เกิดจาก COVID 19

หลังจากการโคโรนาสิ้นสุดลงมันจะดำเนินต่อเหมือนกันกับคราวด์ฟันดิ้งทั่วไป

เราต้องการคนจำนวนมากในโลกที่จะได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

***การระดมทุนคราวด์ฟันดิ้ง( Crowdfunding )คืออะไร?


Crowdfunding ( Crowd=เป็นฝูงชน , Funding=การระดมทุน ) คือ การระดมทุนจากฝูงชนเพื่อสนับสนุนโครงการหรือธุรกิจผ่านเว็บไซด์กลาง หรือที่เรียกว่า Platform

Fund-raiser กองทุนระดม

เป็นการระดมทุนจากฝูงชน (สังคม) และสร้างโอกาสในการช่วยเหลือสังคม  โดยการเผยแพร่โครงการและความฝันของคุณจากระดมทุนจากคนที่แบ่งปันความรู้สึกของคุณและผู้ที่ต้องการสนับสนุนโครงการของคุณ

การระดมทุนนั้นรวมถึง ประเภทการซื้อ,ประเภทการบริจาค และ ประเภทการเงิน (การจัดหาเงินทุน) (กองทุน) (หุ้น)”

มี “ประเภทการลงทุน” ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินและ “ประเภทที่ไม่ใช่การลงทุน” ซึ่งสามารถรับสินค้าและบริการที่ไม่เป็นตัวเงินได้


ประเภทการสั่งซื้อ


คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเองเป็นผลตอบแทนที่ช่วยสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่กำหนด

มันอาจได้หรืออาจไม่ได้รับเป็นเงิน แต่มันอาจจะได้แป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดทำโดยกองทุนระดมทุนที่วางแผนเอาไว้ อาจเป็นไปได้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในอัตราพิเศษกว่าคนอื่นๆ ทั่วไป

ตัวอย่างเช่น มันคล้ายกับระบบการซื้อส่วนลดร่วมกับการระดมทุนประเภทการซื้อร่วมกันจะได้ราคาลดลง ดังเช่น https://www.groupon.com/

การระดมทุนประเภทการซื้อมีสองประเภทคือ “All or Nothing” และ “All In”
“All or Nothing” โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้จำนวนเป้าหมายครบตามที่ได้ตกลงกันไว้

“All In” โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้จำนวนเป้าหมายครบตามที่ได้ตกลงกันไว้
***แต่ว่าโครงการก็ยังจะได้รับการอนุมัติแม้ว่าจำนวนเป้าหมายจะไม่ถึง โดยสามารถตกลงกับผู้ร่วมโครงการได้


ประเภทการบริจาค (การช่วยเหลือทางสังคม)


เราจะร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม ทั้งผู้สร้างโครงการและผู้สนับสนุนโครงการที่มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสังคม

COVID19 เป็นโรคระบาดทั่วโลกในปี 2563 เราจะสนับสนุนโครงการที่จำเป็นสำหรับเพื่อนมนุษย์เช่นการแพทย์การแพทย์เศรษฐกิจชีวิตและการศึกษา


ประเภททางการเงิน(สินเชื่อ) (กองทุน) (หุ้น)


“การระดมทุนทางการเงิน”  การระดมทุนทำให้ได้รับผลตอบแทนทางการเงินสำหรับผู้สนับสนุน

(สินเชื่อ) กำไรจะถูกโอนเป็นประจำ หรือที่เรียกว่า “การให้กู้ยืมเพื่อสังคม”

(กองทุน) เราจะแสวงหาการลงทุนในธุรกิจ ผู้สนับสนุนจะได้รับการแจกแจงตามผลกำไรที่เกิดจากธุรกิจ

(หุ้น) เป็นประเภทที่ผู้ร่วมสนับสนุนจะได้รับ “หุ้นของ บริษัท ที่ได้รับการสนับสนุน” เป็นการตอบแทน

เนื่องจากลักษณะของ “เงินกู้” คุณสามารถได้รับผลตอบแทนทางการเงิน (การกระจายผลตอบแทน)

 

M&A และ IPO

M&A (Merger Acquisition) การควบรวมกิจการ คือ กระบวนการรวมตัวกันของสองบริษัท มี 2 แบบ แบบที่1.การรวมกิจการ (Merger) แบบที่2.การซื้อกิจการ (Acquisition)

I P O คือ Initial Public Offering หรือ หุ้น IPO นั่นเอง

นี่เป็นวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของบริษัท ที่ลงทุนก่อนที่จะลงทุนเพื่อซื้อหุ้นเอกชน


◼️ Cryptocurrency มีประโยชน์จากการชำระเงินเพื่อจัดหาเงินทุนและแลกเปลี่ยนเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


การใช้ Cryptocurrency เพื่อการชำระเงินใน blockchain ข้อมูลของการชำระเงินทั้งหมดจะถูกบันทึกอย่างรวดเร็วและปลอดภัย สามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้ไขและเกือบจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

โดยทั่วไปการโอนเงินในต่างประเทศจะรวมค่าธรรมเนียมบัตร 4% ถึง 5.5% ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศและค่าธรรมเนียมระบบ

มีการคิดค่าบริการเพิ่มหลายรายการ การชำระเงินแบบ Cryptocurrency ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเหล่านี้ Egg Gather จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนได้โดยการส่งเงินโดยใช้ Cryptocurrency และผู้ระดมทุนสามารถแปลงเครดิต Cryptocurrency ที่สนับสนุนการลงทุนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นได้ด้วย

(Egggather ไม่มีค่าธรรมเนียมในระบบ crowdfunding ฟรี)

Egggather จะรวบรวมการระดมทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ระดมทุนผู้สร้างแผนและผู้สนับสนุน


(ค่าธรรมเนียมการระงับการชำระเงิน Cryptocurrency blockchain เกือบฟรี)


เมื่อคุณส่งเงินไปยังผู้ระดมทุนที่วางแผนโครงการ คุณจะสามารถใช้เครดิต Ethereum Yasuda Crypto เพื่อส่งเงินได้ โดยราคาถูก ประมาณ 0.1 ถึง 0.3 ดอลลาร์ (ขึ้นอยู่กับราคาตลาดในวันและเวลาที่โอน) โดยมีค่าธรรมเนียมการโอนก๊าซบล็อกเชนเท่านั้น

Egg Gather ยังสามารถใช้ Cryptocurrencyได้ นอกเหนือจาก PayPal, PayPal กับ Visa, JCB, MasterCard และอื่น ๆ

ผู้สนับสนุนแลกเปลี่ยน Yasuda Crypto Credit กับ Ethereum บัตรเครดิต ฯลฯ และให้เครดิต Cryptocurrency แก่ผู้ก่อตั้ง (ผู้ระดมทุน) เครดิต Cryptocurrency จะได้รับเมื่อถึงจำนวนเป้าหมายของการรับสมัครหรือเมื่อการระดมทุนเสร็จสิ้น และสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


การลงทะเบียนเพื่อระดมทุน


(ผู้ก่อตั้งระดมทุน)

ขั้นตอนการระดมทุนด้วยบริการคราวด์ฟันดิ้งมีดังต่อไปนี้

 1. ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (อีเมลชื่อและอื่น)
 2. พิจารณาเนื้อหาของโครงการ (การวางแผน) และเตรียมวัสดุ รูปแบบของเนื้อหา, PDF, PowerPoint, Excel, Word, วิดีโอ ฯลฯ
 3. ป้อนข้อมูลโครงการของคุณโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของฉัน และโพสต์โครงการของคุณลงในหน้าสร้างโครงการ (Create Project) และคุณยังสามารถเข้ามาทำการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของคุณได้อีกในภายหลัง ป้อนรายละเอียดสิ่งที่คุณต้องการทำเกี่ยวกับโครงการของคุณระยะเวลาและจำนวนการสรรหาผู้ลงทุน และเหตุผลที่คุณต้องการทำสิ่งที่ให้รางวัลแก่ผู้สนับสนุนเป็นต้น
 4. ต้องได้รับการตรวจสอบหลังจากนั้นคุณจะต้องรอให้โครงการของคุณได้รับการตรวจสอบโดยแพลตฟอร์ม crowdfunding ว่าโครงการของคุณนั้นไม่ใช่โครงการที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้  โครงการสำหรับกิจกรรมต่อต้านสังคม การค้ามนุษย์ การทำค้ายาเสพติด การทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ และมาเฟียไม่สามารถใช้โครงการของทาง Egggather ได้
 5. การประกาศโครงการของคุณ (แผน) บนเว็บไซต์ จะต้องผ่านขั้นตอนของข้อ 4 ทางด้านบนก่อนถ้าไม่ผ่านข้อ 4 ด้านบนทางแอดมินจะไม่ลงประกาศของคุณ(ในขั้นตอนที่4ที่คุณลงโครงการนั้นจะมีเพียงแต่ Egggather เท่านั้นที่เป็นคนเห็นโครงการของคุณ)
 6. ผู้สร้างโครงการกับนักลงทุนและผู้สนับสนุนจะต้องติดต่อและคุยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทำโครงการกันเอง (เช่น ทางอีเมล) โดยไม่ผ่าน Egggather

(สำหรับนักลงทุนและผู้สนับสนุนที่ร่วมให้ทุน)


 1. ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (อีเมลชื่อและอื่น ๆ )
 2. สนับสนุนรายการที่โพสต์บนเว็บไซต์ โดยวิธีการโอนเงินทาง Paypal หรือทาง Yasuda Crypto Credit
 3. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการ จะต้องติดต่อผู้ก่อตั้งโครงการเอง
 4. โครงการจะเริ่มต้นขึ้นตามที่ผู้ก่อตั้งโครงการได้ลงรายละเอียดไว้ หรือแล้วแต่ผู้ก่อตั้งโครงการและผู้ร่วมสนับสนุนจะตกลงกัน แล้วแต่กรณี
 5. ผู้ก่อตั้งโครงการจะติดต่อคุณเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจที่คุณได้ตกลงกัน
 6. รับผลตอบแทนจากธุรกิจที่คุณร่วมลงทุน

***Egggather  crowdfunding จะติดต่อผู้ก่อตั้งโครงการให้คุณเพื่อช่วยประสานงานการจัดการสถานการณ์ทางธุรกิจ เกี่ยวกับผลตอบแทนของธุรกิจการลงทุนโดยทั่วไปเป็นสัญญาระหว่างผู้ก่อตั้งโครงการและผู้สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการให้เราติดต่อผู้ก่อโครงการตั้งเราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณแยกต่างหาก

***เราจะตอบแทนคุณในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการ โดยเราจะกำหนดผลประโยชน์ที่ให้คุณอาจจะไม่ใช่ตัวเงิน เช่นสินค้า หรือ บริการ ต่างๆซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบต่อไป


How to edit project


How to enlarge pictureV2

Translate »